FREESTYLE RAKÓS BOTOS ORSZÁGOS VERSENYSZABÁLYZAT

A 2022. január 14. napján elfogadott Freestyle Rakós Botos Versenyszabályzat, az időközben bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

Verziószám: 1.3 Elfogadva: 2024. 01. 16.  Kiadva: 2024. 02. 01. Hatályos: 2024. 02. 01.

1. Tartalomjegyzék (lásd alább teljes verzió)

2. Általános rendelkezések

(a) A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos, illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik.

(b) A MOHOSZ hivatalos versenynaptárában szereplő országos bajnokságokra elsődlegesen a horgászszövetség szakági versenyszabályzatai vonatkoznak, melyek az Országos Versenyszabályzat rendelkezéseinél szigorúbb szabályokat is meghatározhatnak. A szakági versenyszabályzat által nem szabályozott kérdésekben az Országos Versenyszabályzat rendelkezései az irányadók. 

(c) Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a sportra vonatkozó jogszabályok, a horgászszövetség Sportfegyelmi Szabályzata, továbbá a helyi horgászrendek, valamint a versenykiírások az irányadók.

(d) A jelen szabályzat rendelkezései, a meghatározott eljárásrendek és felelősségi szabályok [2.5. BEKEZDÉS] kiterjednek a MOHOSZ Hivatalos Versenyszervezőire, amennyiben az általuk szervezett horgászverseny a jelen szabályzat alapján, azt hivatkozva kerül megrendezésre.

2.1. Hatósági engedélyezés

(a) Az Freestyle Rakós Botos Országos Versenyszabályzat alapján megtartani kívánt horgászsport versenyt – egyszerűsített eljárás keretében – írásban vagy elektronikus úton a halgazdálkodási hatóság részére be kell jelenteni, a verseny kezdő időpontját megelőzően legalább 8 nappal. A bejelentést a horgászszövetség a vele alhaszonbérleti jogviszonyban álló horgászszervezetek nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeire vonatkozóan meghatalmazás csatolása nélkül is megteheti, egyebekben a bejelentő a vízterületet hasznosító horgászszervezet vagy jóváhagyásával a versenyszervező lehet. A bejelentésnek a jelen szabályzatra való hivatkozást, a verseny megnevezését, kezdő- és befejező időpontját, a versenynek helyet adó vízterület megnevezését és víztérkódját kell tartalmaznia.

2.2. Versenyszabályzat

(a) A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos, illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett horgász, illetve casting és távdobó versenyek viselhetik.

(b) A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybizottság tanácskozásain kéznél kell lennie.

(c) A versenyszabályok módosítására csak két versenyidőszak közötti időben kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával kell lehetőség szerint összhangban lennie.

2.3. Versenykiírás

(a) A bajnokságok időpontját minden esetben az OVHB versenykiírása határozza meg. A bajnokságok időpontját és helyszínét a MOHOSZ által kiadott lap, a Magyar Horgásznak legkésőbb az adott évi márciusi számában kell nyilvánosságra hozni. A kiírásokat ugyanabban az időben a MOHOSZ honlapján is közre kell adni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász. A Magyar Horgászban és a MOHOSZ honlapján megjelenő közleményeket kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság http://nyito.mohosz.hu weboldalán a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg.

2.4. A részvétel feltételei, nevezés, regisztráció

(a) Az országos bajnokságokon (mind az Freestyle Rakós Botos Országos Bajnokságon (FRBOB) való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes állami jeggyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői engedéllyel, továbbá magyar állampolgársággal rendelkezzenek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai, illetve tagjai vehetnek részt.

(b) A nevezés módja: Az országos bajnokságokra a nevezésre a www.horgaszjegy.hu weboldalon a regisztrációt és a versenyzői engedély kiváltását követően kerülhet sor.

(c) Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a hivatalos edzésnapok és a versenynapok napi területi jegy árát is. A versenyre érvényes területi jegyek biztosítása a versenyszervező és a halgazdálkodási hasznosító közös felelőssége.

(d) A nevezési idő után csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A bajnokságokon helyszíni nevezés nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogosult módosítani. 

(e) Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Az önhibán kívüli okból bekövetkező késés (például autó probléma, baleset, közlekedési akadályoztatás) esetén, amennyiben a versenyző a regisztráció lezárultáig jelzi a késést a HSSZI munkatársának vagy a versenybizottságnak, a versenyző a versenybizottság engedélyével akkor indulhat a versenyen, ha a limitellenőrzésig elfoglalja rajthelyét. Ebben az esetben a versenyző helyett a versenybizottság egy tagja végzi a sorsolást.

(f) Ha a versenyző a versenykiírásban meghatározott fizetési kötelezettségét az előírt határidőn belül nem teljesíti, a versenyen történő részvételi lehetőségét a versenyszervező kizárhatja

(g) A regisztráció során a személyazonosság ellenőrzése a versenyszervező feladata, a horgászati jogosultság ellenőrzésére a halgazdálkodási hasznosító jogosult.

(h) Az elődöntőről és középdöntőről várhatóan továbbjutó versenyzők, az eredményhirdetés alatt szóban és/vagy az eredményhirdetéstől számított három napon belül írásban jelzik a HSSZI jelen lévő munkatársának vagy a versenybizottság elnökének, ha a további fordulókon való részvételt nem tudják vállalni. 

(i) Az elődöntőkről továbbjutott versenyzők középdöntőre történő elosztásának sorsolását a HSSZI, az utolsó elődöntő eredményhirdetését követően közzéteszi, a továbbjutottakat elektronikus levélben kiértesíti és megnyitja a nevezést. Amennyiben a továbbjutott versenyző határidőig nem adja le nevezését, azzal elveszti jogát a középdöntőn való indulásra és helyette az elődöntők összesített eredménye alapján soron következő versenyző kerül behívásra.

(j) A középdöntőről továbbjutott versenyzők névsorát a HSSZI a középdöntők eredményhirdetését követően közzéteszi, a továbbjutottakat elektronikus levélben kiértesíti és megnyitja a nevezést. Amennyiben a továbbjutott versenyző határidőig nem adja le nevezését, azzal elveszti jogát a döntőn való indulásra és helyette a középdöntők összesített eredménye alapján soron következő versenyző kerül behívásra.

2.5. Felelősségi szabályok

(a) A jelen szabályzat szerint megrendezett Országos Bajnokságokon a versenyzők a versenypályát kizárólag a saját felelősségükre használhatják.

(b) A versenyszervező, illetve a versenynek helyszínt biztosító halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet a versenyen bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal.

(c) A versenyző és a segítő, illetve a verseny résztvevői a verseny ideje alatt okozott károkért felelősséggel tartoznak a szervező, illetve a halgazdálkodási hasznosító felé.

2.6. Biztosítás

(a) A Horgászkártya kiváltásával létrejött balesetbiztosítás hatálya kiterjed a jelen szabályzat alapján rendezett versenyeken részt vevő versenyzőkre, a szerződésben megszabott feltételek szerint. (A balesetbiztosítással kapcsolatos információk elérhetők a http://horgaszjegy.hu oldalon.)

3. Helyszínre vonatkozó rendelkezések

(a) A versenyeket állóvizeken kell megrendezni; a vízterületnek egész szélességében horgászhatónak kell lenni, a víz mélységének lehetőleg a pálya egész hosszában azonosnak, s legalább 1,00 méternyinek kell lennie. A versenypálya szélessége minimum 25 méter. A versenypálya partja lehetőleg legyen egyenes vonalú, a kialakítható horgászhelyek egyenértékűek, lehetőleg azonos feltételeket biztosítók és lehetőség szerint megszakítás nélkül kövessék egymást. A versenyzők közötti növényzet magassága lehetőség szerint ne haladja meg az 1 métert.

(b) A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A pálya sem a versenyzők, sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást.

(c) A kijelölt versenypályát – amennyiben azon hasonló bajnokságot három éven belül nem rendeztek – az OVHB vagy a HSSZI legalább egy tagjának előzetesen meg kell tekintenie. 

(d) A versenypályát az országos bajnokságokon oly módon kell kijelölni, a döntőkben pedig kötelezően kitűzni, hogy a rajthelyek legalább 8 m, de legfeljebb 20 m szélesek legyenek. A rajthelyeket lehetőség szerint a part vonalától mért legalább 10 m távolságban kötélkordonnal vagy egyéb módon kell a nézőktől elválasztani.

4. Személyi feltételek

4.1. Szervezők 

4.1.1. Jogi személyek

(a) Az országos bajnokságok szervezői a HSSZI munkatársai, a MOHOSZ tagszövetségei, horgászegyesületek, gazdasági társaságok, speciális esetben a MOHOSZ hivatalos versenyszervezői.

4.1.2. Magánszemélyek (hivatalos versenyszervezők)

(a) A MOHOSZ hivatalos versenyszervezőjének tekinthető az a magánszemély, aki a tárgyban érvényes megállapodási szerződéssel rendelkezik és eleget tesz a szerződésben foglaltaknak.

(b) A MOHOSZ hivatalos versenyszervezője élhet a 2.1.(a) pontban meghatározott egyszerűsített bejelentési eljárással

4.1.3. Halőrzés

(a) Az országos bajnokságok kapcsán felmerülő halőrzési és pályafelügyeleti feladatokat a szervező, mint halgazdálkodási hasznosító jogosult és köteles ellátni. A feladatot első sorban a Halőri Szolgálat munkatársai végzik, akik hatásköre kiterjed a versenyen részvevőkre is.

4.1.4. Egyéb rendezők

(a) Szervező a versenyszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátására pályabírókat, szektorbírókat és mérlegelőket bízhat meg. A feladatok ellátásával megbízottak kötelességeit és jogait jelen szabályzat határozza meg.

4.2. Résztvevők 

4.2.1. Versenyzők

(a) Versenyzőnek tekinthető az a személy, aki a 2.4. bekezdés pontjainak megfelel.

(b) A horgászversenyre történő nevezéssel a versenyző a versenyszabályzatot elfogadja és hozzájárul adatai és eredményei hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez. 

(c) A versenyző a verseny megkezdése előtt köteles megismerni és a verseny során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, az adott horgászvízre érvényes helyi horgászrendet, a jelen szabályzatot, valamint a versenyre vonatkozó versenyszabályzatot és versenykiírást. A versenyző a nevezés leadásával elismeri, hogy a fenti szabályokat megismerte.

(d) A horgászverseny teljes – a helyszíni regisztrációtól az eredményhirdetésig terjedő – ideje alatt a résztvevők versenyzésre és közreműködésre alkalmas állapotban kell legyenek. A horgászsport verseny teljes ideje alatt a versenyzők szervezetében kábítószer, vagy a doppingtilalom hatálya alá eső anyag, vegyület nem lehet, illetve nem állhatnak alkoholos befolyásoltság alatt.

4.2.2. Segítők

(a) A versenyző felkészülését segítő támogathatja, ami a limitellenőrzés megkezdéséig lehet fizikai segítségnyújtás, ezt követően a verseny lefújásáig kizárólag taktikai tanácsadás. A segítő a rajthelyre kizárólag a mérlegelés lezárulta és a kötelező pályaelhagyás időpontja között léphet be.

(b) A versenyző felelőssége, hogy segítőjét megismertesse a verseny szabályzatával és a sportfegyelmi szabályzattal. A versenyző és a segítő közös felelőssége a versenyszabályzat segítőre vonatkozó pontjainak betartás. A segítő által elkövetett szabálytalanságok következményeiről a szankciós fejezet rendelkezik [11. FEJEZET].

(c) Amennyiben a segítő által gondatlanságból elkövetett szabálytalanságot a versenyző haladéktalanul jelzi a szektorbírónak vagy a versenybizottság egy tagjának, de legalább a szomszéd versenyzőnek, a szabálytalanság szankciós következményeitől a versenybizottság eltekinthet.

4.2.3. Hozzátartozók (kiskorúak részvétele)

(a) Kiskorú, de korlátozottan cselekvőképes, illetve kiskorú és cselekvőképtelen személy országos bajnokságon való részvétele a törvényes képviselő felelőssége, nevezését kizárólag a törvényes képviselő adhatja le.

(b) Kiskorú és cselekvőképtelen személy kizárólag a törvényes képviselő, vagy hozzátartozója, vagy meghatalmazottja jelenlétében és felügyelete mellett vehet rész az országos bajnokságon.

4.2.4. Kísérők és egyéb jelenlevők

(a) A fotóriportereknek, film-, vagy TV operatőröknek csak fényképezés céljából lehet belépni a szektorba, de csak a versenybizottság és a versenyzők együttes hozzájárulásával. A kisérők és egyéb jelenlevőket érintő szabályok betartatása a szerevező, a versenyzők és a segítők közös felelőssége.

5. A verseny lebonyolításának szabályai

5.1. A lebonyolítás rendje

(a) Az egyes fordulók időtartama 5 óra.

(b) Ha a verseny vagy forduló valamilyen körülmény (különösen időjárási, vagy vízügyi okok) miatt félbe marad, akkor azt két órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként vagy versenyként kell értékelni. Egyéb esetekben meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. 

(c) Amennyiben az időjárási körülmények vagy más vis maior lehetetlenné teszi egy forduló megrendezését, az adott fordulót legkésőbb négy héten belül változatlan helyszínnel és változatlan feltételekkel meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt fordulón elfogadhatóan, írásban igazolt indok nélkül távolmarad egy versenyző, ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha az eredeti fordulóban nem vett volna részt. 

(d) Az értékelhető halfajok: Ponty, kárász, compó, márna, tokfélék és amur.

5.2. Freestyle Rakós Botos Országos Bajnokság

(a) A Freestyle Rakós Botos Országos Bajnokság nyílt, nevezéses verseny, amely 2 fordulós elődöntőkből, 3 fordulós középdöntőkből és egy 3 fordulós döntőből áll. Minden versenyt egy napos kötelező edzésnap előz meg. Az elődöntőket több helyszínen, akár különböző időpontokban, 2 fordulóban kell lebonyolítani. Az elődöntőkből a versenyzők nem viszik magukkal az ott megszerzett helyezési számaikat. A középdöntőbe jutók létszáma (80 fő), az elődöntők létszámának arányában alakul ki. 100% annyi, mint 80 versenyző. A középdöntő résztvevőinek végleges köre, az utolsó elődöntő eredményeinek ismeretében alakul ki. A középdöntőket több helyszínen, 3 fordulóban kell lebonyolítani. A középdöntőkből 40 versenyző jut a döntőbe, ahová magukkal viszik a középdöntőben szerzett helyezési számaikat (fogott súlyukat nem). A középdöntők számától függően a helyszínekről egyenlő arányban lehet a döntőbe jutni, és ezeken felül minden középdöntő végeredményét figyelembe véve a legjobb helyezési számot elérő, (pontazonosság esetén a fogott súly dönt) az egyenlő arány feletti szabad helyet elért versenyzővel egészül ki a döntősök köre. A döntőt 40 résztvevővel, három fordulóban, három egymás utáni napon, azonos helyszínen, négy darab 10 fős szektorban kell lebonyolítani. A középdöntőből hozott helyezési számok és a döntő három fordulójának összesített helyezési száma (szektor eredményért kapott pont és a fogott súly) alapján alakul ki a végső sorrend. A bajnokság győztese elnyeri a Freestyle Rakós Botos Országos Bajnoki címet. 

(b) Amennyiben a Freestyle Rakós Botos Országos Bajnokság valamely fordulójáról egy versenyző bármilyen okból távolmarad és ez előzetesen a versenybizottság tudtára jut, a versenypálya adottságainak függvényében, a szabályzatban meghatározott szektorkiosztás elveit követve, a pályakiosztást lehetőség szerint úgy kell módosítani, hogy az egymás mellett elhelyezkedő rajthelyek közt ne keletkezzen megszakítás. Amennyiben a szektorok sorsolása rács alapján történik, akkor a fenti szabályt lehetőség szerint szektoron belül kell érvényesíteni.

5.3. Edzés és hivatalos edzés

(a) A versenypályán az elődöntő, a középdöntőn és a döntő előtt 2 nappal a bajnokság kezdete előtt naponta 10.00 órától biztosítani kell az edzési lehetőséget. Közvetlenül a versenyt megelőző napon a versenypályán az edzést 15.00 óráig be kell fejezni és a versenypályát 17:00-ig el kell hagyni, ettől csak az OVHB döntése alapján lehet eltérni. Ezen időpont után a versenypályán nem szabad horgászni. Ez az edzés minden bajnokságon kötelező, ettől eltérni nem lehet. (Csapatverseny esetében az első edzési napot megelőzően, valamennyi edzésnapra sorsolási ráccsal kell biztosítani a helyeket, egyéni versenyeken a kötelező edzésnapra kell sorsolással biztosítani a helyeket.) Egyéni verseny esetében a kötelező edzésnapi helyek sorsolása randomszám generátorral történik, csapatverseny esetében az edzésnapi helyek sorolása kézi húzással és randomszám generátorral is történhet. (A két fél közös megállapodásától függően helycsere lehetséges.) Az OVHB által elfogadott akadályoztatás esetén a versenyzőnek gondoskodni kell az így megüresedett hely etetéséről.

(b) Haltartó használata a hivatalos edzésnapokon nem engedélyezett. Kivétel ez alól a kötelező edzés, de a teríték fotózása a kötelező edzésen is tilos. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(c) A versenybizottság a fenti szabályoktól eltérően is határozhat.

5.4. Szektorok kialakítása

(a) A rajthelyeket lehetőség szerint folytatólagosan, az 1. számú rajthelyet a vízzel szemben állva, annak bal széle felől indulva kell kitűzni. A rajthelyek a vízzel szemben állva balról-jobbra emelkednek.

(b) Az elődöntők szektorait lehetőség szerint 10 fősre kell kijelölni. Amennyiben a résztvevők száma nem teszi lehetővé a 10 fős szektorok kijelölését akkor, a jelen szabályzat végén található szektor kiosztást kell alkalmazni. [13.1. BEKEZDÉS, 1. SZÁMÚ MELLÉKLET]

(c) 40 főnél kisebb létszámú elődöntő szektorkiosztását a versenybizottság határozza meg, figyelembe véve a 13.1 bekezdésben [1. SZÁMÚ MELLÉKLET] megadott szektorkiosztások kialakításának alapelveit.

5.4.1. Sorsolás

(a) A sorsolási sorrendet 3 versenyző ellenőrzése mellet véletlen számgenerátorral vagy személyes jelenléttel, kézi sorsolással kell meghatározni. Ez utóbbi esetében a húzáshoz ABC sorrendben vagy a regisztráció sorrendjében kell szólítani a részvevőket, vagy a húzási sorrend meghatározása a kötelező edzésen is megtörténhet az ülési sorrendnek megfelelő sorrendben sorsolva. A sorsolási sorrend megállapítása után az egyes versenyzők részére a szektorok sorsolását kell megtartani, ami a kötelező edzés napján is megtörténhet.

(b) A sorsolást az OVHB tagja, vagy a HSSZI munkatársa vagy megbízottja irányítja. A Freestyle Rakós Botos Országos Bajnokságon, és a jelen szabályzat alapján rendezett versenyeken a húzást a versenyzők saját kezűleg, vagy egy megválasztott/kijelölt személy segítségével végzik.

(c) Egyéni versenyeken 40 fő feletti létszám esetén a megválasztott/kijelölt személy általi sorsolás preferált, 40 fő vagy az alatti létszámú verseny estében a versenyzők általi húzás preferált.

(d) A rajthelyekre történő sorsolást a versenypályán kell megtartani, legalább 180 perccel a verseny megkezdése előtt. Minden fordulóra valamennyi versenyző számára sorsolással szektort kell húzni. Fordulónként az újabb sorsolást az előzőhöz képest fordított sorrendben kell elvégezni. A sorsolást a HSSZI - élő közvetítésben is figyelemmel kísérhető - on-line sorsolással is végezheti, melynek eredménye a www.ranglista.mohosz.hu oldalon is követhető.

(e) A bajnokságok rajthelyének sorsolásánál a rendező bizottság dönti el az OVHB jóváhagyásával, hogy sorsolási rács segítségével, vagy versenyzőnkénti sorsolással helyezi el a versenyzőket. Az első forduló sorsolása, amely a meghatározott húzási sorrendben történik, automatikusan megállapítja valamennyi horgász beosztását az összes szektorban és meghatározza, természetesen a szektorsorsolás után, a versenyzők helyét a második fordulóban. A sorsolási rács a résztvevők számához igazodik. Amennyiben nem áll rendelkezésre sorsolási rács, a hagyományos módon történő sorsolásnál a versenybizottság által meghatározott módon, de legalább az abszolút szélső helyek tekintetében kiemelt sorsolást kell alkalmazni. A versenybizottság a pálya adottságai és a versenyen részvevők létszámának ismeretében kettőnél több szélső hely kiemelését is alkalmazhatja. A sorsolásoknál az előző fordulók szélső helyeit húzók húznak először, a kiemelt helyeket nem tartalmazó számok halmazából.

5.5. Hangjelzések és menetrend

(a) A versenyeken a nevezetes időpontokat hangjelzéssel kell a résztvevők tudtára adni. A jelzés folyamatos, ideje maximum 3-4 mp, jelzésnek a hangjelzés kezdete tekintendő. 

5.5.1. Első hangjelzés

(a) Az első hangjelzés a felkészülési idő kezdetét jelzi. Az országos bajnokságok felkészülését lehetőleg 8:00 órakor kell elkezdeni. Lehetőség szerint a kezdési időpont egyezzen meg a kötelező edzés kezdési időpontjával. Az egyes fordulók előtti felkészülési idő 120 perc.

5.5.2. Második hangjelzés

(a) A második hangjelzés (75 perccel a verseny megkezdése előtt) elhangzása jelzi, hogy 5 perc van hátra a csalik és az etetőanyag maximális mennyiségének (un. limit) ellenőrzéséig.

5.5.3. Harmadik hangjelzés

(a) A harmadik hangjelzés (70 perccel a verseny megkezdése előtt) elhangzása a limitellenőrzés kezdetét jelzi.

5.5.4. Negyedik hangjelzés

(a) A negyedik hangjelzés (10 perccel a verseny kezdete előtt) a nehézetetés megkezdését jelenti. 

5.5.5. Ötödik hangjelzés

(a) Az ötödik hangjelzés a verseny kezdetét jelzi. 

5.5.6. Hatodik hangjelzés

(a) A hatodik hangjelzés arról tájékoztat, hogy már csak 5 perc van a verseny idejéből. 

5.5.7. Hetedik Hangjelzés

(a) A hetedik hangjelzés a verseny végét jelzi, amikor a horgászkészséget azonnal ki kell emelni a vízből. 

5.5.8. Nyolcadik hangjelzés

(a) A nyolcadik hangjelzés rövid, amely a verseny vége után 10 perccel szólal meg. A verseny lefújásának pillanatában már/még horgon lévő hal kifárasztására további 10 perc áll rendelkezésre. Kizárólag az a hal számít bele az értékelésbe, melyet a horgász a nyolcadik hangjelzés megszólalásának pillanatában birtokol, vagyis a hal teljes terjedelmében a vízvonalat elhagyva, a szárazföld fölött tartózkodik. Az ezután megfogott hal a verseny értékelésébe nem számít bele.

5.6. Etetőanyagokra, csalikra és a limitellenőrzésre vonatkozó szabályok

(a) A limitellenőrzést a szektor bármely pontján, de lehetőség szerint a szektor 1-es rajthelyen kell megkezdeni. Az ellenőrzés megkezdéséig valamennyi etetőanyagnak és csalinak készen kell lennie. Az ellenőrzés megtörténte után az etetőanyag szitálása (szitával, szákkal, merítőhálóval vagy bármilyen más módon) illetve elektromos keverővel történő keverése tilos. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(b) A limitellenőrzésig a rajthelyen kívül is készíthető az etetőanyag illetve a csali, akár a versenyző, akár egy harmadik személy által. A harmadik hangjelzés után szigorúan tilos bármilyen etetőanyag illetve csali rajthelyre történő bevitele. MEGSZEGÉSE AZONNALI KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(c) Az etetőanyag és csali összetételének kizárólag természetes eredetű anyagokból kell állnia. A felhasználható élőanyag mennyisége összesen 1 liter élőcsali (báb, csontkukac, pinki, giliszta) melyből a giliszta mennyisége maximum 0,5 l lehet (vágatlan állapotban). Más élőanyag nem használható! A mérőedény lezárása során tilos bármilyen rögzítő segédeszköz használata. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(d) Semmilyen fémes eredetű anyag, gyurma (paszta), műcsali nem használható. Bármilyen anyagból (polisztirol, gumi, szivacs stb.) készült műcsali (műcsonti, műszúnyog, műgiliszta, gumikukorica/kagyló stb.) használata tilos. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(e) A Freestyle rakós botos országos bajnokságban egy fordulóban maximum 10 l etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves állapotban, beleértve földet, agyagot, kukoricát, magokat, pelleteket és minden egyéb, a vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevőt) használható fel. (A fenti mennyiségtől a verseny helyszínének kérésére negatív irányú eltérés lehetséges, ezért mindig az adott fordulóra érvényes versenykiírásban leírt mennyiségi korlátozások tekintendők mérvadónak!) Az etetőanyag limit legfeljebb 1 liter mennyiségben tartalmazhat porszáraz anyagokat, melyek kizárólag a következők lehetnek: TTX, Liant a Coller, Litou, csonti- és etetőanyag ragasztó, por és folyékony aroma, pellet őrlemény; ezeket külön beosztásos vödörben vagy hivatalos mérőedényben kell a limitellenőrzés során bemutatni. A csontiragasztáshoz használandó kavics a limit felett maximum 1 liternyi mennyiségben vihető be. A horogcsaliként használt kukorica-pellet a meghatározott 10 literes etetőanyag limit felett maximum 6 féle bevihető, de egy féle/ízesítésű csaliból maximum 1,5 dl/egy gyári üveggel). Az ezen mennyiség feletti csalit a limitben kell elhelyezni. Az etetőanyagot por/folyékony állagú aromával bármikor lehet kezelni. Mind az edzések, mind pedig az egyes versenyfordulók befejeztével tilos a fel nem használt etetőanyagot vízbe dobni. A versenyző köteles rajthelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani.

(f) Az ellenőrzés során az etetőanyagokat mennyiségi jelöléssel ellátott vödrökben, az élőcsalikat pedig „hivatalos méretű” dobozokban kell bemutatni a rajthelyt határoló vonalon kívülre helyezve. A versenyzőknek maguknak kell gondoskodni a megfelelő vödrök és dobozok meglétéről [1. ÁBRA] Vízpermetező spray használata a limit ellenőrzés után is megengedett. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

feederovsz-1.jpg

1. ábra: A limitellenőrzés során elfogadott vödrök és edények

(g) Az etetőanyag limit túllépése FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(h) Az etetőanyag limit 10%-ot meghaladó túllépése azonnali SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(i) A csalilimit ellenőrzése után tilos bármilyen felszerelés átadása a versenyzőnek, kivéve a bottörés esetét, amikor valamely eltört bot vagy száknyél helyett egy másik bot vagy a bot egy eleme, vagy száknyél a versenybíró közvetítésével a versenyzőnek átadható. A versenybíró segíthet a versenyzőnek e botelem kicsomagolásában is. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN. [11.1. BEKEZDÉS]

(j) Tilos a víz felszínén úszó etetőanyagok használata. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(k) A versenyre az előkészített etetőanyagot és csalit a versenyző köteles bemutatni a versenybírónak, azt más nem mutathatja be helyette.

5.7. Verseny lefolytatása

5.7.1. Felkészülési idő

(a) A felkészülési idő az első- és a negyedik hangjelzés közötti időszak.

(b) A verseny helyszínére való megérkezéskor az első hangjelzés előtt a rajthelyre való belépés, illetve a felszerelés elemeinek horgászatra alkalmas állapotba történő összeállítása tilos, de a versenyző felszerelését kipakolhatja a rajthely határát jelző szalag belső oldalára, közvetlenül a szalag mellé. Semmilyen felszerelés elkészítése nem történhet meg a versenyhelyre belépésre jogot adó hangjelzés elhangzása előtt. Az előkészületek során a versenyzők semmilyen segítséget nem fogadhatnak el szektoron belül, csak a vonalon kívül. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(c) Az első jelzés elhangzása után, a felkészülési idő alatt a versenyző felszereléseit, a vizet bemérheti, de ehhez semmilyen segítséget nem vehet igénybe. A keverőedények mosása a vízben nem megengedett. A haltartókat csak a limit ellenőrzés után lehet vízbe helyezni. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(d) Rajthelyén belül a versenyző bárhol elhelyezkedhet. 

5.7.2. Alapozó etetés

(a) A negyedik hangjelzést követő 10 percben az etetőgombócokat kizárólag kézzel szabad meggyúrni. Ez alatt az idő alatt a versenyző tetszése szerint beetethet, de kizárólag kézzel, valamint megengedett az etetőcsésze, csúzli használata. Az etetőcsésze használatánál is be kell tartani a bothosszúságra vonatkozó előírásokat, a következő szerint: az etetőcsésze külső peremével együtt mért bothossz nem haladhatja meg a bothossz limitet! Az etetőcsésze használata (és a mélységmérés) során is csak egy bot lehet a víz felszíne felett (tehát tilos egy második bot használata). Az etetőcsésze használata során a botnak a szalaggal kijelölt szektorhatáron belül kell maradnia, ez alól felmentést csak a versenybizottság adhat, a versenyt megelőző technikai értekezleten. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

5.7.3. Versenyidő

(a) A versenyidő az 5. és 7. hangjelzés megszólalása közötti időszak.

(b) A versenyidőre vonatkozó szabályokat a 6. és 7. fejezet tartalmazza.

5.7.4. Mérlegelés

(a) Mérlegeléskor – a 7. bekezdésben említettek kivételével – kizárólag a zsákmány összsúlyát állapítják meg, ettől még kívánságra sem lehet eltérni. Az eredményt grammokban kifejezve, a mérleg pontosságának megfelelően kell feljegyezni.

(b) Ha a verseny lefújását követő mérlegelésnél haltartónként a megengedett 20 kg-nál több hal található, a mérlegelő lapra akkor is csak haltartónként 20 kg írható be. 

(c) A versenyzőnek a mérlegeléskor jelen kell lennie, a versenydokumentumot aláírásával kell igazolnia, s a mérlegelés befejezéséig a saját rajthelyén belül kell tartózkodnia. A halakat a mérlegelés megkezdéséig a vízben, haltartó szákban kell megtartania, majd a haltartót a mérlegelés megkezdésekor a szektorbíró jelzésére kell kivenni, s a mérlegelést követően, szintén a versenybíró jelzésére a versenyző köteles a halakat óvatosan visszahelyezni a vízbe, és szabadon kell őket bocsátani (kivéve a szervezők által meghatározott eseteket). A horgásznak ellenőriznie kell a mérlegelést, majd a kifogott halak súlyát rögzítő dokumentumot aláírásával igazolnia. A mérlegelést és az annak eredményét rögzítő versenyzői igazolást követően a súlyra vonatkozó semminemű reklamáció nem fogadható el. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(d) A kifogott halakat minden esetben le kell mérlegelni, a kifogott halak mérlegelés előtti visszaengedése tilos! MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(e) Amennyiben a versenybíró úgy ítéli meg, a versenyző köteles a mérlegelés előtt a zsákmányt a szennyeződésektől (pl. hínár, kukorica, etc.) megtisztítani.

6. Technikai szabályok

6.1. Eszközök, felszerelés

6.1.1. Szerelékre és a halfogás eszközeire vonatkozó szabályok

(a) A versenyző csak úszós felszereléssel, csak rakós bottal horgászhat, a top szettre minimum egy tagot kötelező rárakni és lebontani. Top szettel spiccbotként horgászni tilos! MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(b) Horgászni csak egy darab egyágú szakáll nélküli (barbless) horoggal szabad, a rajthelyen csak ilyen horoggal kötött előkék lehetnek a versenyzőnél. Más módszerek használata még edzésnapokon is tilos! A versenyzőnek korlátlan számú botja/csúcs tagja lehet előkészítve, de egyszerre csak eggyel horgászhat. Az úszó kisúlyozásához szükséges nehezék tömege nem lehet az úszó teherbírásánál nagyobb. A horogra tűzött csalik feltűzve és hajszálelőkés csalizási módon egyaránt használhatók, de tilos a csali ragasztása, egybeolvasztása. Horogcsaliként és etetésre pelletet lehet használni. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN. [11.2. BEKEZDÉS].

(c) A megengedett legnagyobb horogméret 10-es, hegy és horogszár közötti maximális távolság 7 mm [2. ÁBRA]. Ennél nagyobb horog semmilyen esetben sem használható. A horgászathoz kizárólag szakáll nélküli (barbless) horgok használhatók! Szakállas horoggal kötött előkét a rajthelyre bevinni tilos! MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

fsmfovsz_3.jpg

2. ábra: A horoghegy és a horogszár távolság meghatározásának módja.

(d) A botok maximális hossza: 11,5 m. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(e) A horogelőke és a főzsinór csak monofil (normál áttetsző vagy színes damilból, vagy fluorocarbon) zsinórból készülhet, de a csalitüskét lehet egy kis fonott zsinórdarabra kötni. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(f) Az úszó kisúlyozásához szükséges nehezék tömege nem lehet az úszó teherbírásánál nagyobb. Főszabályként a főólom nem érheti a mederfeneket, a teljes súlyozás legfeljebb 10 százaléka ugyanakkor mederfenéken lehet, de csakis oly módon, hogy nem akadályozhatja az úszó, illetve a szerelék természetes, szabad mozgását. A „visszatartás” elengedése után az úszós szereléknek vissza kell nyernie folyamatos mozgását. Abban az esetben, ha a versenybíró a 6.1.1.(a)-(d) bekezdésekkel kapcsolatos szabálytalanságot tapasztal vagy figyelmét ezzel kapcsolatos szabálytalanságra hívják fel, jogában áll a szereléket vagy bothosszat azonnal megmérni anélkül, hogy megvárná a forduló végét. Ebben az esetben a versenyzőnek tilos a szereléket módosítania (úszópozíció megváltoztatása, súlyozás módosítása, előke elszakítása stb.) Az ellenőrzés megtagadása mind pedig a szerelék módosítása esetén a versenybizottság elbírálására van szükség. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁNA [11.2. BEKEZDÉS], AZ ELLENŐRZÉS MEGTAGADÁSA KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(g) A víz fölé kizárólag az a bot nyúlhat, amelyikkel a versenyző horgászik. Halfogás esetén csak akkor folytathatja a horgászatot, ha a megfogott hal már a haltartóba került. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

6.1.2. Egyéb felszerelések

(a) A merítőszák (amennyiben a halak várható mérete indokolja, nagyméretű) gumizott vagy soft mesh (halbarát) anyagú lehet. A damilos merítőfejek használata tilos! MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(b) Olyan méretű merítőfejet kell használni, hogy a halakat „ölbe véve”, a hal nem érhet a láda lábrácsához. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(c) A versenyzők legfeljebb 1 méter széles és 1 méter hosszú stéget használhatnak. A stéget és a horgászládát úgy helyezhetik el, hogy az a víz fölé nem nyúlhat be, annak lába nem lehet a vízben. A víz és a partviszonyok figyelembevételével azonban a versenybizottság dönthet úgy, hogy a stég vagy horgászláda részben, vagy teljes egészében a vízben áll. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

6.2. Technikai szabályok

(a) A verseny ideje alatt – mindennemű segítő-eszköz igénybevétele nélkül – az egy kézzel kivett etetőanyag, ragasztott csonti két kézzel is meggyúrható, amennyiben az etetőcsészével, kerül bejuttatásra. Amennyiben kézzel történik az etetőanyag, ragasztott csonti bedobása, abban az esetben csak egy kézzel megengedett azt meggyúrni. Az etetőanyag bedobásához semmilyen segítőeszközt (etetőkosár, vízben oldódó tasak stb.) nem lehet használni. E ráetető gombócokat tilos a verseny megkezdése (negyedik jelzés) előtt elkészíteni. A verseny ideje alatt, a bot csúcstagjára erősíthető mini etetőcsésze (toss pot, feedapot) használata engedélyezett. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(b) Tilos a halkereső szonár használata. A verseny alatt a kommunikációra alkalmas elektromos eszközök használata tilos. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(c) Az országos bajnokságokon a rajthelyen a dohányzás tilos. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(d) A fogás akkor is érvényes, ha a horog nem a hal szájába akadt, de tilos a jellegzetes "gereblyézés". MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN. [11.3. BEKEZDÉS]

(e) Amennyiben a szervezők faj- vagy méretkorlátozást írnak elő, ezt lehetőleg a versenykiírásban, de legkésőbb a kötelező edzéshelyek kisorsolása után a kiküldött értesítőben kell közölni és valamennyi versenyzőnek be kell tartani. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(f) A versenyzők horgászat közben nem állhatnak a vízben és lábuk a ládájukon ülve sem érhet a vízbe (kivételt képez a változó vízszintmagasságú pálya, vagy ha a horgászhely terepviszonyai (növényzet) miatt nem megoldható másképp a szákolás. Erről minden esetben a versenybíró dönt, még a verseny megkezdése előtt. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(g) A versenyzők rajthelyüket nem hagyhatják el. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen, (pl- egészségügyi okok, dohányzás tartozik ebbe a körbe, de a hal fárasztása nem!) kötelesek azt előzetesen a versenybírónak vagy szomszédjuknak bejelenteni. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(h) A szákolást csak a versenyző végezheti segítség nélkül és csak a partról. Vízből, vízbe állva, nem lehet szákolni. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(i) A rajthelyekre a versenyzőn kívül csak versenybírók léphetnek be.

(j) A saját szektort elhagyó, szomszéd szektorban fárasztott halak az eredménybe beszámítanak, akkor is ha a két versenyző zsinórja összeakadt, de a szákolás pillanatáig a két összeakadt szerelék szétvált. Abban az esetben, ha a két összeakadt szerelék külső behatás nélkül nem válik szét a szákolás pillanatáig, akkor a fogott halat, vagy halakat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Ennek be nem tartása, illetve a kétséges halnak a haltartóba való helyezése azt vonja maga után, hogy a haltartó szák legnagyobb halát (halait) külön meg kell mérni, súlyukat feljegyezni a mérlegelési lapra. A versenybíró joga, hogy az így fogott halnak az eredménybe való beszámításáról vagy figyelmen kívül hagyásáról döntést hozzon.

(k) Idegen, korábban beszakadt szerelékbe akadt horoggal fogott hal fogása érvénytelen.

7. Halvédelmi és haltárolási szabályok

7.1. Halak védelme

(a) A pontybölcső vagy ehhez hasonló, peremmel ellátott, a halak biztonságos elhelyezését garantáló matrac nagytestű, - 5 kg-ot meghaladó - halak esetében kötelező. Ezt a mérlegelés végéig biztosítani kell. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(b) A versenyzők kötelesek halaik élve tartásáról gondoskodni a 7.2.(a) bekezdésben meghatározott felszerelések használatával. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(c) Amennyiben a versenypályán nagy halak is tartózkodnak, a szervezők kiköthetik a versenykiírásban bizonyos súly feletti halak fogás utáni mielőbbi mérlegelését és szabadon engedését. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(d) A halakat a szemgödrükbe illetve kopoltyúfedő alá nyúlva kiemelni tilos! A halakból kíméletesen kell a horgot eltávolítani. Tilos a szándékos ún. rázás, valamint a horog erőszakos kiszakítása. A halak bármilyen megcsonkítását szankcionálni kell. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(e) Teríték fényképezésére a halak védelme érdekében kizárólag "soft-mesh" (tehát nem damilos) szákfejben, halbölcsőn vagy ehhez hasonló, peremmel ellátott, a halak biztonságos elhelyezését garantáló matracon van lehetőség.

(f) A halgazdálkodási hasznosító javaslatára, a versenybizottsággal vagy a HSSZI munkatársával egyeztetve a fentiektől szigorúbb szabályok is alkalmazhatók. Amennyiben a szigorítás a versenyzők részéről nem igényli újabb halvédelmi eszközök beszerzését, a szigorítás közzététele történhet az első fordulót megelőző technikai tájékoztatón, egyéb esetben a szigorítást a versenykiírásnak kell tartalmaznia.

(g) A kifogott halakat a merítőhálóval kell a haltartóba helyezni, kivételt képeznek az egy kézzel biztosan megtartható kisebb halak, ezeket kézzel is a haltartóba lehet helyezni.

7.2. Halak tárolása

(a) Függetlenül a fogott és fogható halak mennyiségétől, a halak összezsúfolásának elkerülése érdekében minden versenyzőnek kötelező két (vagy akár több) haltartó szákot használni a verseny során. Kerek haltartóként legalább 40 cm átmérőjű, szögletes haltartó esetében legalább 50 cm átlójú és 3,5 méter hosszú, aprólyukú szákot kell használni. A haltartót a lehetséges legnagyobb hosszában kell a vízbe helyezni. Amennyiben egy versenyző rövid szákot használ (rövidebb mint 3,5 méter), sárga lapot kap, még abban az esetben is, ha két szákot használ. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST [11.2. BEKEZDÉS].

(b) Egy haltartóban maximum 20 kg hal tárolható, ha ezt a mennyiséget elérte a versenyző, köteles új haltartóba helyezni a halakat. Időközi mérlegelés kizárólag pontyzsákba helyezett halak esetén kezdeményezhető.

(c) Amennyiben a haltartóban a halak becsült tömege eléri a 20 kg-ot, újabb haltartóba vagy a versenykiírásnak megfelelően pontyzsákba kell gyűjtheti a halakat.

(d) A verseny lefújását követően a halakat egyik haltartóból a másikba áthelyezni tilos! MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(e) Kötelező legalább kettő darab pontyzsákról gondoskodni, de a versenykiírás több pontyzsák meglétét is előírhatja. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

8. Eredményekkel kapcsolatos rendelkezések

8.1. Eredmények számítása

(a) A versenyeken fordulónként rangsorolt értékelést kell készíteni. Az egy szektoron belül azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő. A nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak. (Példa: 24 fős szektorban 12 helyezett mellett 12 nullázó, ez utóbbiak mindegyike (13+24):2= 18,5 helyezési számot kap. Egyetlen nullázó vagy a fordulóban részt nem vevő, hiányzó versenyző a szektor legmagasabb rajtszámának megfelelő helyezési számot kap. 

(b) Az egyéni verseny értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt (például két versenyző fogása fordulónként: 6+4=10 kg, illetve 3+7=10 kg, nyertes az, aki a 7 kg-os eredményt érte el). További egyenlőség esetén a fordulók összesített rajthelyszámának nagyobb összegével rendelkező a győztes. 

(c) Az értékelést a HSSZI munkatársa vagy megbízott képviselője végzi. A bajnokság első három helyezettje arany-, ezüst-, bronzérmet kap. Az elődöntők, a középdöntők és a döntő első három helyezettje serleget kap. Az érmeket, kupákat minden esetben a MOHOSZ biztosítja, s azokat az OVHB jelenlévő képviselője vagy megbízottja adja át. 

8.2. Ranglista számítási szabályok

(a) 2025-től bevezetésre kerül a ranglista: A elődöntőkből továbbjutott 80 versenyző kiegészül az előző évi Freestyle rakós botos ranglista első 40 helyen végzett versenyzőjével, és így 120 versenyző jut a bajnokság középdöntőjébe. Az előző évi Freestyle rakós botos ranglista 40 versenyzőjének az elődöntőn nem kell indulni, nekik a tárgyév február 28-ig kell nevezésüket leadni a középdöntőre. Amennyiben ezen határidőn belül valaki jelzi, hogy nem kíván részt venni a középdöntőn, úgy a ranglista soron következő versenyzője kap lehetőséget a nevezésre. Amennyiben a február 28-ig benevezett versenyzők közül ezt követően lép valaki vissza, úgy az elődöntőből kerülhetnek be a megüresedett helyre. Az elődöntőkből a versenyzők nem viszik magukkal az ott megszerzett helyezési számaikat. A középdöntőben az előző évi ranglista első 40 helyezettje és az elődöntőkből bejutott 80 versenyző a három különböző versenypályára, az versenypályánként 40 fős középdöntőre nyilvános sorsolással kerülnek kisorsolásra úgy, hogy a ranglistán és az elődöntőkben elért helyezéseik szerint a versenyzők egyenlő arányban kerülnek szétosztásra. A középdöntőket egy időben, három helyszínen kell megrendezni. A középdöntőkből 40 versenyző jut a döntőbe, ahová magukkal viszik a középdöntőben szerzett helyezési számaikat (fogott súlyukat nem). A három helyszínről az első 13-13-13 versenyző juthat a döntőben, és ezeken felül mindhárom középdöntő végeredményét figyelembe véve a legjobb helyezési számot elérő, (pontazonosság esetén a fogott súly dönt) 14. helyezést elért versenyzővel egészül ki a döntősök köre. A döntőt így 40 résztvevővel, négy fordulóban, négy egymás utáni napon, azonos helyszínen, négy darab 10 fős szektorban kell lebonyolítani. A döntőben a ranglista első 12 helyezettje (szektoronként 3 fő) kiemelésre kerül. Az középdöntőben elért három szektorhelyezés valamint a döntő négy fordulójának összesített helyezési száma (szektor eredményért kapott pont és a fogott súly) alapján alakul ki a végső sorrend.

8.3. Válogatott keret és válogatott csapat (amennyiben nemzetközi verseny is lesz a későbbiekben)

(a) A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Dopdpingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket. A hivatalos Országos Freestyle Rakós Botos Versenyszabályzat szerint rendezett bajnokságok: Freestyle Rakós Botos Országos Bajnokság.

(b) A tárgyévet követő évre a 10 fős felnőtt Freestyle rakós botos válogatott keretet a MOHOSZ hivatalos magyar ranglista pontrendszere szerint kialakult pont táblázat tárgyévi első 10 helyezettje alkotja.

(c) Amennyiben valamely válogatott kerettag e jogáról lemond, akkor automatikusan a ranglista soron következő helyezettje lép a helyébe. A világbajnokságon induló válogatott csapat tagjait a szövetségi kapitány választja ki és az OVHB hagyja jóvá. A világbajnokságon és esetleges egyéb nemzetközi bajnokságon induló csapatok tagjaira az évértékelő OVHB ülésen tesz javaslatot a szövetségi kapitány. Amennyiben az így kialakult válogatott csapat tagjai közül egy versenyző valamely ok miatt nem tud az adott nemzetközi versenyen indulni, helyette a szövetségi kapitány joga újabb versenyzőt kijelölni a válogatott keretből. Amennyiben a válogatott keret tagjai közül már nincs lehetőség újabb versenyző kijelölésére, a MOHOSZ hivatalos Freestyle rakós botos ranglista alapján a szövetségi kapitány újabb versenyzőt is kijelölhet a csapat tagjának. A nemzetközi bajnokságon induló kezdőcsapatot és a tartalékot a szövetségi kapitány a nemzetközi bajnokság hivatalos edzését megelőzően jelöli ki. Ettől csak az OVHB külön felhatalmazásával lehet eltérni.

8.4. Adminisztrációs rendelkezések

(a) A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

(b) A jegyzőkönyv tartalmazza a verseny pontos megnevezését, - időpontját és - helyszínét, a verseny során kiszabott sárgalapos és kizárással járó szankciókat, valamint az OVHB hatáskörébe tartozó észlelt szabálytalanságokat, a szabálytalanság körülményeinek pontos leírását. A versenybizottság tagjainak felsorolását. A jegyzőkönyvet a versenybizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik.

(c) Az országos bajnokságok eredményeinek, illetve a ranglista eredmények nyilvántartása és közzététele HSSZI feladata.

9. Versenybizottság, versenybírók

9.1. Versenybizottság

(a) A versenybizottság minimum 3 maximum 10 tagból áll. Elnöke: az OVHB jelenlévő tagja, vagy a HSSZI munkatársa vagy megbízottja. Tagjai: az OVHB jelenlévő tagja(i), a HSSZI munkatársa és a verseny főszervezője vagy szervezői. A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet vagy telefonszámot, ahol a versenybíróság egy tagja állandóan elérhető. 

(b) A versenybizottság határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybizottság elnökének szavazata dönt. 

9.2. Versenybírók

(a) A versenyen a szervezők kötelesek versenybírókat kijelölni, akik a versenybizottság által kijelölt területen kell tartózkodjanak, és figyelemmel kísérik a versenyt.

(b) A versenybírók létszámát a versenybizottság határozza meg, a versenyen induló versenyzők létszámának figyelembevételével. A versenybíró (k) feladata, az etetőanyag-csali mennyiségek ellenőrzése, a versenyzők horgászatának figyelemmel kísérése, a szabályok betartásának ellenőrzése. A versenybíró az etetőanyag-csali ellenőrzésekor ellenőriz minden adalékot (beleértve földet, agyagot stb.) tartalmazó, felhasználásra kész, nedves etetőanyag és csali mennyiségét.

(c) A versenybírók kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra. Az ismétlődő vagy súlyos szabálytalanságokról kötelesek a versenybizottságot értesíteni. A Freestyle Rakós Botos Országos Bajnokságon csapatvezető a versenybírónak tehet észrevételt. 

10. Óvás

10.1. Óvás benyújtása

(a) Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást csapatversenyeken a csapatvezető, egyéni versenyen a versenyző nyújthatja be. 

(b) Az óvásnak tartalmaznia kell az érintett felek megjelölését, a lehetséges tanúk megjelölését, a vélt szabálytalanság leírását, illetve a szabályzat azon pontjának megadását, amire az óvást alapozzák.

10.2. Kivizsgálás

(a) Amennyiben a benyújtott óvás alapján a versenybizottság szabálytalanságot valószínűsít, szükség esetén az érintett feleken túl további tanúkat is meghallgathat.

(b) Amennyiben a benyújtott óvás alapján versenybizottság úgy ítéli meg, hogy az óvás nem megalapozott, vagy a szabálytalanság elkövetése kizárható, az ügyet lezárhatja.

10.3. Döntés és határozat

(a) A versenybizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A határozat minden esetben tartalmazza az eset leírást és az azzal kapcsolatos minden információt.

(b) Amennyiben a versenybizottság döntésképtelen, vagy az érvényben lévő szabályzat alapján a döntéshozatal nem lehetséges, úgy a versenybizottság jelen levő tagjai az óvást a HSDB hatáskörébe rendelhetik.

10.4. Jogorvoslat

(a) Az óvás alapján hozott versenybizottsági határozat ellen fellebbezést a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottsághoz lehet benyújtani.

10.5. Adminisztráció

(a) Az óvás, az óvással kapcsolatban meghallgatott tanúvallomások és a döntésről hozott határozatok a versenyjegyzőkönyv részét képezik. 

(b) Az óvással kapcsolatos dokumentumokat a versenyt követően haladéktalanul el kell juttatni az HSDB felé.

11. Szankciós rendelkezések

11.1. Figyelmeztetés (szóbeli vagy írásbeli)

(a) Versenyzőt figyelmeztetésben kizárólag a versenybizottság tagja részesíthet, ami megalapozott esetben történhet szemtanú jelzése alapján is. A figyelmeztetés során a versenyző figyelmét fel kell hívni a szabálytalanságra és fel kell szólítani a szabálytalanság felfüggesztésére. A versenybíró a későbbiek során köteles ellenőrizni a szabálytalanság megszűntetését vagy a szabálytalan magatartás felfüggesztését. Amennyiben a szabálytalanság továbbra is fennáll, újabb figyelmeztetésben kell részesíteni a versenyzőt, ami sárgalapos figyelmeztetést von maga után.

(b) Figyelmeztetést von maga után az 5.6.(f), 5.6.(g), 5.6.(i), 5.7.1.(b), 5.7.1.(c), 5.7.2.(a), 5.7.4.(c), 6.1.1.(g), 6.1.2.(c), 6.2.(a), 6.2.(f), 6.2.(g), 6.2.(h), 7.1.(a), 7.2.(e) pontok megsértése. Egy versenyző ugyanazon verseny ideje alatti második figyelmeztetése, sárgalapot von maga után.

(c) Ugyanazon verseny során egyazon versenyzőre kiszabott második figyelmeztetés esetén a figyelmeztetéseket írásban is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. Figyelmeztetésben csak a versenybizottság tagja részesítheti a versenyzőt.

11.2. Sárgalapos figyelmeztetés

(a) Amennyiben a versenybizottság tagja megalapozottan úgy ítéli meg, hogy egy versenyző sárgalapos figyelmeztetéssel járó szabálytalanságot követ vagy követett el, a versenyző figyelmét fel kell hívni a szabálytalanságra, a sárgalapos figyelmeztetés várható kiszabására és fel kell szólítani annak felfüggesztésére. A versenybíró a későbbiek során köteles ellenőrizni a szabálytalanság megszűntetését vagy a szabálytalan magatartás felfüggesztését. Amennyiben a szabálytalanság továbbra is fennáll, újabb sárgalapos figyelmeztetésben kell részesíteni a versenyzőt, ami kizárást von maga után.

(b) A sárgalapos figyelmeztetést kizárólag a versenybizottság szabhat ki, amely a döntését követően lép érvénybe.

(c) Azonnali sárgalapos figyelmeztetést von maga után az 5.3.(b), 5.6.(a), 5.6.(c), 5.6.(h), 5.6.(j), 6.1.1.(a), 6.1.1.(b), 6.1.1.(c), 6.1.1.(d), 6.1.1.(f), 6.1.2.(a), 6.1.2.(b), 7.1.(b), 7.1.(c), 7.1.(d), 7.2.(a), 7.2.(d) pontok megsértése.

11.3. Kizárás

(a) Amennyiben a versenybizottság tagja megalapozottan úgy ítéli meg, hogy egy versenyző kizárással járó szabálytalanságot követ vagy követett el, a versenyző figyelmét fel kell hívni a szabálytalanságra, annak következményére és fel kell szólítani annak felfüggesztésére. 

(b) Kizárást von maga után a 5.6.(b), 5.6.(d), 5.7.4.(d), 6.1.1.(e), 6.1.1.(f), 6.2.(b), 6.2.(c), 6.2.(d), 6.2.(e), pontok megsértése.

(c) A horgászversenyből ki kell zárni azt a versenyzőt, aki a halakkal való kíméletes bánásmód szabályainak nem tesz eleget és ki lehet zárni azt, aki megbotránkoztató magatartást tanúsít, felszólításra sem hajtja végre a versenyszervező, vagy a versenybíró utasításait, nem ügyel környezete tisztaságára, vagy tudatosan megszegi a versenyre vonatkozó szabályokat.

(d) A versenybizottság kizárólag bizonyíthatóan szándékos módon elkövetett szabálytalanság esetén élhet a kizárással, gondatlanságból elkövetett szabálytalanság estén a HSDB dönthet a kizárásról.

(e) A versenybizottság által kizárt versenyző az adott fordulóra a szektorban elérhető legnagyobb helyezési számot kapja. A szektor többi versenyzője megtartja a versenyben elért helyezési számát. A verseny folytathatóságáról a HSDB dönt.

11.4. Egyéb szankciós rendelkezések

(a) Az a versenyző, aki a kiírásban meghatározott időpontig nem regisztráltatta magát, a kötelező edzésen nem jelent meg, vagy maga helyett nem állított olyan személyt, aki a kötelező edzést végighorgászta volna, a versenyen nem indulhat.

(b) Amennyiben a versenybizottság bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára a versenybizottság vagy a versenybíróság - elbírálása szerint - a versenyzőnek sárga lapot ad, ez három évig érvényben marad. Ha a versenyző a három évig érvényben lévő korábbi sárgalap mellé újabb sárgalapot kap, akkor arról a versenyről, ahonnan a második sárgalapot kapta, kizárásra kerül. A sárga lapot kapott versenyzők névsorát HSSZI tartja nyilván. A szabálysértésekről a MOHOSZ Horgászsport Döntő Bizottságot értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket (etikai, illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben – kizárólagos joggal a MOHOSZ Horgászsport Döntő Bizottság dönt, határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye.

(c) A segítő által elkövetett szabálytalanságokért a versenyző felelősségét vizsgálni kell. A segítő által szándékosan elkövetett súlyos szabálytalanságokat - különösen etikátlan magatartás és az ellenfelek eredményét sportszerűtlen módon befolyásoló cselekmények esetén - az OVHB elé kell tárni, amely indokolt esetben az ügyet továbbítja a HSDB felé.

11.5. Jogorvoslat

(a) A versenybizottság határozatai és a kiszabott szankciók elleni fellebbezést a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottsághoz lehet benyújtani.

(b) A jogorvoslati kérelmeket írásban, a HSDB-nek címezve, a MOHOSZ titkárságon kell leadni, a döntést követő 5 napon belül.

12. Hatályba léptetés

(a) A jelen versenyszabályzatot a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága 2022.január 14-én fogadta el. Módosítva 2023. január 24. Módosítva 2024. január 16.

(b) Az érvényben lévő Freestyle Rakós Botos Országos Versenyszabályzatot a http://nyito.mohosz.hu oldalon közzé kell tenni.

13. Mellékletek

13.1. 1. számú melléklet: Az országos bajnokságokon alkalmazandó szektorkiosztás (lásd teljes verzió).

A teljes verzió letölthető a linkre kattintva!