A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a  „ÜSZFA Egyesületi Költségkompenzációs Program II.”  jogcímen történő 2024. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ÜSZFA-V/1/2024. Jóváhagyva: 2024. április 30. Pályázati határidő: 2024. augusztus 31.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK) a jelen pályázati kiírással a „MOHOSZ Ügyvitel-támogatás és szolgáltatásfejlesztés Alap (ÜSZFA) 2024” keretében a tagszövetségek vízhasznosító, illetve horgászati, horgászturisztikai hasznosítású ingatlant vagy horgászkikötőt üzemeltető tagegyesületei részére a 2023–2024. évek energetikai és kommunális költségkompenzációs támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÜSZFA jogcímen biztosított, 2024. évi elkülönített szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:
A vissza nem térítendő támogatás keretösszege országosan összesen 35.000.000 Ft, azaz harmincötmillió Ft. Ezen keretösszeg a tagegyesületek működésével kapcsolatos, 3. pont szerinti költségek támogatására vehető igénybe. 

2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ vízhasznosító, illetve horgászati, horgászturisztikai hasznosítású ingatlant vagy horgászkikötőt (tulajdon, bérleti szerződés alapján) üzemeltető tagegyesületei (a továbbiakban: pályázó). Egy pályázó részéről a 3. pont szerinti jogcímen egy pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be.
A 2024. évben nem pályázhat, vagy benyújtott pályázata esetén elutasításra kerül az a pályázó, mely 2022. vagy 2023. évben MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – horgászszövetségi elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem vagy nem megfelelően számolt el; továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ Alapszabályában, választmányi határozatában, MOHOSZ (ideértve: OHSZK, Horgászjegy Kft.) szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette. 
Kiemelt pályázati alkalmassági feltétel a pályázó által hasznosított vízterületekre kiadott területi jegyek HORINFO szakrendszerben történő tényleges, elszámolt értékesítése a 2023–2024. években. (Nem pályázhat az a tagegyesület, amelyik a területi jegyeit rögzítette a HORINFO szakrendszerben, azonban azok értékesítését egyetlen értékesítési csatornán sem folytatta, az OHSZK által engedélyezett kivételektől eltérően papíralapon is területi jegyet értékesít, továbbá azon tagegyesület sem, amelyikkel szemben a V-22/2021. számú választmányi határozattal elfogadott szankciós szabályzat szerinti vizsgálati eljárás van folyamatban, így pályázói jogosultsága felfüggesztésre került, vagy a korábbi vizsgálat marasztalással végződött).

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások
Pályázat nyújtható be a jelentős horgász és horgászturisztikai forgalmat bonyolító pályázó egyes fenntartási, működési költségeinek kompenzációs támogatására, az alábbi feltételekkel:

3.1. Fogalom-meghatározások
- Vízhasznosító: bejegyzett halgazdálkodási hasznosító
- Üzemeltető: a vízterület, a vízpart, az ingatlan (horgászkikötő) költségeit számla alapján, a saját nevében vagy bemutatott önkormányzati, vagyonkezelői szerződés alapján kötelező továbbszámlázással fizető pályázó. 
- Ingatlan: pályázói tulajdonban vagy bérleti szerződés alapján tartós bérleményben, vagyonkezelésben lévő, székhely vagy szolgáltatási pont céljára hasznosított épület, építmény.
- Horgászati, horgászturisztikai hasznosítás: ahol a horgászati (benne okmányolási), valamint az NHTS-ben meghatározott horgászturisztikai szolgáltatások legalább heti 40 órában biztosítottak, vagy olyan épület, építmény, ahol az egyes halgazdálkodási eszközök tartósan tárolásra kerülnek.
- Horgászkikötő: kiépített infrastruktúrával rendelkező, legalább 75%-ban horgászati célra hasznosított olyan ingatlan, amely legalább 6 halgazdálkodást támogató hajó vagy horgászcsónak tárolására szolgál.
- Támogatási intenzitás igazolt költségelemenként: 50%. 
- Támogatás: a megállapított támogatási intenzitás segítségével kiszámított támogatási összeg, amely 1000 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra.
- Támogatás maximum összege: 1.500.000 Ft.

3.2. A támogatás időszaka
A támogatás alapjául a 2023. augusztus 1. és 2024. július 31. közötti teljesítési időszakban felmerülő, a pályázó által 2023. szeptember 15. és 2024. augusztus 15. között ténylegesen kifizetett költségek szolgálnak. 

3.3. Támogatható költségelemek 
a) a közszolgáltatóktól igénybe vett és kifizetett alábbi szolgáltatások és mérőszámaik:
- a villamosenergia szolgáltatás költségei (Ft/kw/h),
- a fűtéshez szükséges energiaszolgáltatások (földgáz, tartályos gáz) költségei (Ft/m3; Ft/Mj),
- az ivóvíz, szennyvíz költségei (Ft/m3), valamint
- a szemétszállítás költségei (Ft/m3);
b) egyéb szolgáltatóktól igénybe vett és kifizetett alábbi szolgáltatások:
- mobil WC-k telepítésének, bérletének, karbantartásának költségei, amennyiben az horgászsport helyszín biztosítási horgászszövetségi támogatási ágon nem került a horgászszövetség felé elszámolásra (Ft/db/hó);
c) egyéb beszerzésnek vagy felújításnak minősülő, pénzügyileg rendezett költségek:
- saját tulajdonú vízparti szeméttároló edényzetek, konténerek vásárlása és tartós kihelyezése (Ft/db)
- saját tulajdonú vagy a pályázó által üzemeltetett vízparti szeméttároló edényzetek, konténerek felújítása (Ft/db).

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:
Kizárólag a számviteli szabályoknak és a pályázati kiírásnak megfelelő pénzügyi bizonylatokkal igazolt, (a pályázó nevére és címére kiállított, kifizetett) számla összesített (valamennyi belső költségelemet tartalmazó) nettó értéke számolható el költségként.
A 3.3. c) pont szerinti költségek esetében az elszámolhatósághoz a megvalósítást dokumentáló, legalább 1 MB nagyságú fényképmelléklet is feltétel. 
Ha a támogatott vállalt feladatellátása a támogatási időszakban nem valósult meg, illetve ha a pályázó felé – a feladatellátásával kapcsolatos vizsgálati eljárás eredménye alapján – az OHSZK a pályázati időszakban szankciót állapít meg, akkor az érintett pályázó szerződése – mérlegelési lehetőség nélkül, a rendkívüli felmondás szabályait alkalmazva – felbontásra kerül. Ekkor a támogatott a támogatásra nem válik jogosulttá, illetve már teljesített támogatási kifizetés esetén kamatokkal növelt visszafizetési kötelezettség terheli.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei:
Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www. mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.
Pályázat kizárólag a 3. pontban meghatározott időszakban és jogcímekre felmerülő, a pályázó által közvetlenül vagy a 3.1. pont szerint más módon igénybe vett szolgáltatások és teljesített beszerzések felmerülő költségeinek támogatására nyújtható be az egyesület vezetője által aláírt támogatási kérelemmel, a támogatásként igényelt összeg tételes kimutatását – a 3. pontban meghatározott időszakban és jogcímekre várható kiadásokat tartalmazó táblázat, valamint a támogatási kérelmet alátámasztó dokumentumok (számlák) – és a 3.3. c) pont szerinti költségek esetén a 4. pont szerinti képmellékletek – teljeskörű beküldésével. 

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 
Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban), a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell legkésőbb 2024. augusztus 31-ig beküldeni (e-mail-küldés napja), a 3. pontban meghatározottak figyelembevételével. A támogatási kérelmet és az igényelt összeg összefoglaló táblázatát aláírással és pecséttel ellátva .pdf formátumban is meg kell küldeni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma:
Pályázónként maximum egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be. Amennyiben a pályázat kimeríti a keretösszeget, akkor az OHSZK fenntartja a jogot a keretösszeg emelésére, vagy a pályázatok – a keretösszeg mértékéig történő – beérkezési sorrend szerinti elbírálására.

8. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálása, annak főbb szempontjai:
A pályázatokat az OHSZK Beszerzési és Üzemeltetési Osztálya bírálja el, majd hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a pályázat befogadását (esetleges hiánypótlások elfogadásával) követően, írásban történik meg. A döntések a MOHOSZ weblapján és a Magyar Horgászban is közzétételre kerülnek.
Az elbírálás főbb szempontjai: a pályázati kiírás szerinti költségek bemutatása, azok cél szerinti és igazolt felhasználása.
Az elszámolás pályázati határidejét követő döntésről a pályázó 2024. október 31-ig tájékoztatást kap, mellyeel egyidőben a megítélt támogatási összeg kiutalásra kerül. A jelen pályázatban meghirdetett tagegyesületi keretösszegekkel az OHSZK és tagegyesület között a 2024. évi ÜSZFA támogatás tárgyában támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

10. A pályázati támogatás elszámolása:
Az OHSZK részére benyújtott és elfogadott pályázat pénzügyi elszámolást igényel. A támogatás utófinanszírozott, az elnyert támogatás kifizetésére 2024. október 31-ig kerül sor. 

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, az elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül; ebben az esetben a pályázó az OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles az OHSZK részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás: 
A támogatott a szervezet esemény- és eredménykommunikációja során minden esetben köteles a támogatás jogcímének, forrásának és a támogató személyének egyértelmű megjelenítésére vagy ismertetésére. A részletes követelményekről az OHSZK külön, írásban rendelkezik.
A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig a +36 70 685 9135 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) címre megírt kérdésekre az OHSZK munkatársai 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.

Letölthető nyilatkozat

Letölhető adatlap