Országos Versenyszabályzat 2024

Érvényes:  2024. január 1-től valamennyi, a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezet által horgászati célra hasznosított halgazdálkodási vízterületen megrendezett horgászversenyre, külön kikötés hiányában az adott versenyekre kiadott versenykiírásokkal, versenyszabályzatokkal együttesen 

Tisztelt Horgásztársak!

A MOHOSZ országos sportági szakszövetségi feladatainak ellátása egyaránt kiterjed a horgászsportban érdekelt horgászokra és a versenyeket szervező, lebonyolító horgászszervezetekre, egyéb személyekre. Közös érdek a versenyek nyilvánosságának és szabályszerűségének, a fair play követelményeinek biztosítása, de a halak fokozott védelme is. E munka során a horgászszervezetek és az egyéb érdekeltek bevonásával – közfeladatként – tovább egységesítjük a szakszövetségi szolgáltatási és szabályozási-, valamint nyilvántartási környezetet is.

Kérjük, hogy a horgászsportra és benne a versenyekre vonatkozó szabályok alkalmazásával és betartásával Önök is támogassák munkánkat, járuljanak hozzá a szeretett sportunk sikeréhez, további fejlesztéséhez. Jó egészséget, sok szabadidőt, sportszerű versenyzést és emlékezetes eredményeket kívánunk mindenkinek!

A MOHOSZ Elnökség

I. Általános fogalmak és szabályozási alapok           

1. Az Országos Versenyszabályzat általános versenyszabályzat, így hatálya kiterjed valamennyi Magyarország területén megrendezésre kerülő finomszerelékes (úszós, feeder, method feeder, rakós botos), pontyfogó (bojlis), harcsafogó, valamint a pergető és műlegyező horgászversenyre. A casting és távdobó versenyekről a MOHOSZ külön rendelkezik.

2. A MOHOSZ hivatalos versenynaptárában szereplő országos bajnokságokra elsődlegesen a horgászszövetség szakági versenyszabályzatai vonatkoznak, melyek a jelen szabályzat rendelkezéseinél szigorúbb szabályokat is meghatározhatnak. A szakági versenyszabályzat által nem szabályozott kérdésekben a jelen szabályzat rendelkezései az irányadók. 

3. Az Országos Versenyszabályzat jogszabállyal és – az itt felsorolt kivételeken túl – az Országos Horgászrenddel ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, e szabályozásokkal együttesen értelmezendő.

4. Horgászverseny minden olyan verseny, amely azonos szabályok alapján és azonos időben történő, elviteli lehetőség biztosítása nélküli, értékelt halfogásra irányul, a díjazástól függetlenül. Horgászsport verseny a halgazdálkodási hatóság felé hivatalosan bejelentett, ellenőrzött és nyilvántartott, díjazást is biztosító, legalább 3 órás horgászverseny.

5. A versenyek lehetnek nyíltak, illetve meghívásosak. Nyílt versenyre a meghirdetett létszámkereten belül, nevezési sorrendben bárki jelentkezhet, aki a versenykiírás feltételeinek megfelel. Meghívásos versenyre a szervező határozza meg – a versenyszabályzat feltételeinek is megfelelő – meghívottak körét, így mások jelentkezése indokolás nélkül visszautasítható.

6. A horgász- és horgászsport versenyeket kizárólag nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken lehet megrendezni.  

7. Versenyző az adott versenyre nevező és a regisztrációt követően azon induló (horgászati tevékenységet végző) horgász. Horgászsport versenyző a versenyzői engedéllyel rendelkező-, illetve a MOHOSZ választmányi határozatában meghatározott egyéb feltételeket teljesítő horgász.

8. Az országos bajnoksági rendszerben, valamint – külön választmányi határozat előírása esetén – a területi bajnokságokon való részvétel kizárólag versenyzői engedély birtokában lehetséges.

9. A MOHOSZ országos sportági szakszövetségként kizárólagosan jogosult jelzőként a magyar, a nemzeti, az országos, valamint e jelzők használata mellett megnevezésként a bajnokság, a kupa, a verseny kifejezések tetszőleges kombinációjában történő használatára, illetve egyes érintett verseny elnevezések engedélyezésére. Országos bajnokságot csak a MOHOSZ rendezhet.

10. Versenyszervező a horgászszervezet vagy az általa e feladattal megbízott, vagy e tevékenységet bejelentett vállalkozási tevékenységeként végző természetes- vagy jogi személy; a MOHOSZ haszonbérletében lévő, állami tulajdonú vízterületeken a horgászszövetség, a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, valamint a MOHOSZ választmányi határozatában meghatározott feltételeket teljesítő, szerződött hivatalos versenyszervező. Közös szervezés esetén jelen szabályzat alapján szervezőnek az minősül, akihez a nevezési díj beérkezik.

11. A verseny résztvevői a versenyzők, a versenyszervezők, valamint a versenyzőket támogató segítők (kiskorú versenyzőknél a hozzátartozók) és a verseny lebonyolításában közreműködő egyéb személyek (rendezők, versenybírók, technikai munkatársak).

12. A horgászsport versenyek és versenyzők, valamint a hivatalos versenyszervezők és versenyeredmények központi nyilvántartását a MOHOSZ OHSZK Horgászsport Szakszövetségi Iroda vezeti, egyben ellátja e versenyek általános szakmai felügyeletét és ellenőrzését.

13. Az Országos Versenyhorgász Bizottság az Iroda munkáját segítő javaslattételi és szabályozási – ideértve a horgászszövetség szakági versenyszabályzatait is – feladatkörű állandó szakmai testület.

14. A Horgászsport Döntőbizottság a szakszövetség állandó etikai és fegyelmi testülete, amely felkérés alapján eljárni jogosult minden horgászsport verseny és annak minden résztvevője esetében. A résztvevőkre a MOHOSZ Sportfegyelmi Szabályzata kötelező érvényű.

15. A horgászsport versenyek résztvevőire (a név és a versenyzői engedély száma tekintetében) és eredményeire vonatkozó adatok nyilvános adatok, közzétételük kötelező. A MOHOSZ országos versenynaptárában szereplő versenyek eredményeit a MOHOSZ elektronikus eredmény-nyilvántartó (ún. ranglista) rendszerében rögzíteni kell.

16. Az Országos Versenyszabályzat alapján megtartani kívánt horgászsport versenyt – egyszerűsített eljárás keretében – írásban vagy elektronikus úton a halgazdálkodási hatóság részére be kell jelenteni, a verseny kezdő időpontját megelőzően legalább 8 nappal. A bejelentést a horgászszövetség a vele alhaszonbérleti jogviszonyban álló horgászszervezetek nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeire vonatkozóan meghatalmazás csatolása nélkül is megteheti, egyebekben a bejelentő a vízterületet hasznosító horgászszervezet vagy jóváhagyásával a versenyszervező lehet. A bejelentésnek a jelen szabályzatra való hivatkozást, a verseny megnevezését, kezdő- és befejező időpontját, a versenynek helyet adó vízterület megnevezését és víztérkódját kell tartalmaznia.

II. A verseny résztvevőire vonatkozó előírások

17. A horgászverseny teljes – a helyszíni regisztrációtól az eredményhirdetésig terjedő – ideje alatt a résztvevők versenyzésre és közreműködésre alkalmas állapotban kell, hogy legyenek. A horgászsport verseny teljes ideje alatt a versenyzők szervezetében nem lehet szeszes ital fogyasztásából származó alkohol, kábítószer, vagy a doppingtilalom hatálya alá eső anyag, vegyület. 

18. A horgászsport versenyen a versenyző szektorában, illetve amennyiben szektorok nem kerültek kijelölésre a horgászhelyen és annak 15 méteres körzetében dohányozni tilos.

19. A horgászsport versenyen a vízbe bemenni csak külön versenyszabályzati rendelkezés esetén, vagy versenybírói engedéllyel lehet.

III. A versenyzőkre és a segítőkre vonatkozó előírások

20. A versenyző a verseny megkezdése előtt köteles megismerni és a verseny során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, az adott horgászvízre érvényes helyi horgászrendet, a jelen szabályzatot, valamint a versenyre vonatkozó versenyszabályzatot és versenykiírást.

21. A versenyen való indulás alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok – ideértve külön előírás esetén a versenyzői engedélyt is – megléte (szükség szerinti bemutatása), továbbá a versenykiírásban meghatározott nevezési díj határidőben történő befizetése.

22. A horgászversenyre történő nevezéssel a versenyző a versenyszabályzatot elfogadja és hozzájárul adatai és eredményei hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez. 

23. Ha a versenyző a versenykiírásban meghatározott fizetési kötelezettségét az előírt határidőn belül nem teljesíti, illetve a horgászsport versenyt megelőző regisztráció előírt időpontjában nem jelenik meg, a versenyen történő részvételi lehetőségét a versenyszervező kizárhatja.

24. A horgászversenyből ki kell zárni azt a versenyzőt, aki a halakkal való kíméletes bánásmód szabályainak nem tesz eleget és ki lehet zárni azt, aki megbotránkoztató magatartást tanúsít, felszólításra sem hajtja végre a versenyszervező, vagy a versenybíró utasításait, nem ügyel környezete tisztaságára, vagy tudatosan megszegi a versenyre vonatkozó szabályokat.

25. A verseny előtt legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani.

26. A versenyen a mérlegelés a versenyszabályzatban előírt helyen – ennek hiányában a rajthelyen – történő megvárása a fogástól függetlenül kötelező.

27. A versenyző óvást csak írásban, a forduló eredményközlésétől, vagy az eredményhirdetéstől számított 1 órán belül nyújthat be. A mérlegelőlap aláírása után az ott rögzített adat nem óvható.

28. A versenyző és a segítő a verseny ideje alatt okozott károkért felelősséggel tartozik a szervező, illetve a halgazdálkodási hasznosító felé.

IV. A szervezőkre és a közreműködőkre vonatkozó előírások

29. A versenyszervező a jogszabályi és horgászszervezeti szabályozási keretek között köteles a horgászsport versenyre történő nevezés és az azon való indulás feltételeire, a díjazás meghatározására irányuló felhívás (versenykiírás); valamint a verseny megtartásának feltételeit és lebonyolításának, értékelésének részletes szabályait, a versenyzői magatartási és szankciós szabályokat tartalmazó irat (versenyszabályzat) elkészítésére és közzétételére, majd alkalmazására; a verseny halgazdálkodási hatósági – külön előírás esetén a MOHOSZ – engedélyezésének és nyilvántartásának, majd szabályszerű lebonyolításának, értékelésének, az eredmények nyilvánosságának biztosítására. A versenykiírás és a versenyszabályzat egy dokumentumban is elkészíthető. Külön versenyszabályzat nem szükséges, ha a verseny lebonyolítására kizárólag a jelen szabályzat alapján kerül sor és az erre való figyelemfelhívást a versenykiírás kifejezetten tartalmazza.

30. A versenyszervező a jelen versenyszabályzat alkalmazásával megrendezendő horgászsport versenyre az érvényes helyi horgászrendnél szigorúbb szabályokat; a halgazdálkodási hasznosító engedélye alapján a helyek elfoglalása, a tilalmi időszakok, a hal tárolása, valamint az etetőanyag használata tárgyában megengedőbb szabályokat is meghatározhat, melyeket a versenyszabályzatnak vagy a versenykiírásnak tartalmaznia kell.

31. Amennyiben a versenyen a részvétel díjmentes, úgy ezt a versenykiírásban kifejezetten meg kell jelölni. A nevezési díj tartalmazza a versenynap(ok)ra és a kiírás szerinti kötelező edzésnap(ok)ra vonatkozó területi jegyek árát, a szervezési és vízterület bérleti díjakat, továbbá a szervezés, lebonyolítás során felmerülő egyéb költségeket is, melyek kiegyenlítéséért a versenyszervező a felelős. Az étkezés biztosításáról, annak költségeiről vagy költségátvállalásáról szintén a kiírásban, külön kell rendelkezni.

32. A versenyre érvényes területi jegyek biztosítása a versenyszervező és a halgazdálkodási hasznosító közös felelőssége.

33. A versenyeken a személyazonosságot és a horgászati jogosultságot a versenyszervező köteles, a halgazdálkodási hasznosító jogosult ellenőrizni.

34. Ha a versenyszervező horgászszervezetként a horgászversenynek otthont adó vízterület horgászszövetségi alhaszonbérlő jogviszonyú halgazdálkodási hasznosítója és kizárólag itt rendez versenyt, akkor alanyi jogon hivatalos versenyszervezőnek minősül, regisztrációra nem köteles, azonban horgászsport verseny esetében az előírt bejelentési kötelezettségének folyamatosan köteles eleget tenni.

35. Ha a versenyszervező horgászszervezet a horgászsport versenynek otthont adó vízterületen nem minősül halgazdálkodási hasznosítónak, akkor ott horgászsport versenyt kizárólag az adott vízterület halgazdálkodási hasznosítójának előzetes engedélyével szervezhet és a MOHOSZ haszonbérletében lévő, állami tulajdonú vízterület esetében hivatalos versenyszervezői regisztrációra is köteles.

36. A hivatalos versenyszervező a pályázati feltételek, majd a külön szerződésben rögzített kötelezettségei teljesítése mellett jogosult a versenyszervezői címmel járó jogosultságok gyakorlására.

37. A vízterületeken magán- és céges kezdeményezésű versenyek szervezése csak előzetes bejelentés alapján, halgazdálkodási hasznosítói megállapodás megkötésével, ezen túl a MOHOSZ haszonbérletében lévő, állami tulajdonú vízterületeken horgászszövetségi engedéllyel történhet.

38. A horgászsport versenyen versenybírókat kell biztosítani, akik a szabályok betartatásáról gondoskodnak és a vitás kérdésekben döntenek. Versenybíró lehet a verseny szervezője is. A versenybíró az adott versenyen nem lehet versenyző. A 60 fő versenyzői létszám feletti versenyeken szektorbírók biztosítása is szükséges. A versenyszervező által megbízott mérlegelők szektorbírónak minősülnek. A 12 órásnál hosszabb időtartamú versenyeken a szektorbírókat legalább 12 óránként váltani szükséges. A verseny ideje alatt a bírók ügyelnek a versenyszabályzat betartására és jogosultak a szükségessé váló ellenőrzések végrehajtására, súlyosabb esetben szankcióként a versenyző kizárására. A versenyszervező az óvások elbírálására a versenyszabályzatban versenybíróságot, vagy versenybizottságot hozhat létre vagy kijelöli a döntésért felelős, versenybírónak minősülő személyt.

39. A horgászversenyek értékelése során külön figyelmet kell fordítani a gyermekek, az utánpótlás korúak, a hölgyek és a fogyatékkal élők megfelelő díjazására. A horgászsport versenyeken díjként tilos olyan tárgyjutalom átadása, amely a sporttal, vagy a horgászsporttal nem összeegyeztethető (alkoholtartalmú ital, dohánytermék, törvény által tiltott horgászeszköz, stb.).

40. A szervező, valamint az általa megbízott közreműködő a verseny szabálytalan lebonyolításából eredő károk miatt a halgazdálkodási hasznosító, valamint a szakszövetség felé kártérítési felelősséggel tartozik, felelősségük vitás esetben egyetemleges.

V. A területhasználatra és a környezetvédelemre vonatkozó előírások

41. A versenypálya és a rajthelyek kialakítása során tilos a védett vízi és vízparti növényzet csonkítása, irtása, továbbá a partvédelmet szolgáló építmények megbontása és károsítása. A horgászhely gyomnövényektől való megtisztítása, az élettelen növények, a lehullott ágak eltávolítása versenyszervezői engedély nélkül is megtehető. Az eltávolított növényzet és növényi hulladék elszállításáról a versenyszervező köteles gondoskodni. A versenyen a fákról, bokrokról vágott ágas használata tilos.

42. A kijelölt versenypálya sem a verseny résztvevői, sem a nézői számára nem jelenthet jelentős baleseti veszélyforrást. A versenyzőket szigorúan tilos elektromos berendezések (vezetékek, transzformátorok stb.) 25 m-es körzetén belüli rajthelyeken elhelyezni. Az elhelyezési, versenyzési tilalmat halgazdálkodási hasznosítói felhívásra elkerítéssel, vagy figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell.

43. Parti versenyen az egyéni rajthelyek szélessége legalább 10 m.

44. Csónakos versenyen a horgászcsónak, horgászhajó kötelező tartozékainak biztosítása a versenyző kötelessége. E versenyeken a víziközlekedésre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező. Robbanómotoros csónakkal történő közlekedés esetén ügyelni kell a víz szennyezésének elkerülésére. Ha a vízbe üzemanyag, vagy más szennyezés kerül, akkor azt a versenyzőnek – a versenyzés megszakításával – a versenyszervező felé azonnal jeleznie kell.

45. A horgászsport versenyen etetni és horgászni a versenykiírásban minőség és mennyiség szerint meghatározott, környezetkímélő természetes eredetű, illetve gyári etetőanyaggal és csalival lehetséges. A felhasználást a versenybíró, illetve a szektorbíró a verseny teljes időtartama alatt ellenőrizni jogosult. Pergető és műlegyező versenyen etetni tilos.

46. Az edzések és a verseny során – ha a versenyszabályzat eltérően nem rendelkezik – tilos a fel nem használt etetőanyagot, illetve csalit a vízbe borítani vagy a parton elszórni. A versenyző a horgászhelyét csak akkor hagyhatja el, ha onnan az összes szemetet eltávolította. A fel nem használt etetőanyag, csali, illetve a szemét elszállításáról – szeméttárolóba való elhelyezéséről – a versenyző köteles gondoskodni.

47. Csónakos verseny, vagy pontyfogó verseny esetén a verseny végén a hely, vagy a szektor átmeneti megjelölésére szolgáló bójákat, egyéb tárgyakat a versenyszervező a vízterületről 24 órán belül köteles eltávolítani.

VI. Halvédelmi előírások

48. A fajlagos tilalmi időszakkal védett halfajok tilalmi időszaka idején versenyhelyszínként csak olyan terület jelölhető ki, ahol ezen halfajok tömeges ívása nem figyelhető meg, illetve nem is várható.

49. A ponty- és harcsafogó versenyeken – a versenyszabályzatban meghatározott kivételekkel – kötelezően használandó 1 db, minimum 90 x 90 x 70 cm méretű, 1 x 1 cm alatti szembőségű, illetve szövésű merítőszák; 1 db, minimum 100 x 60 x 35 cm-es állványos-, vagy 100 x 60 x 20 cm-es oldalfalas (vastagság ˃5 cm) halbölcső, 3 db pontyzsák, amelyeknek a 100 x 60 cm-es méretet – harcsafogó verseny esetén a versenyszabályzatban meghatározott méretet – el kell érnie; 1 db gyári, lehetőleg színtelen halszáj- és sebfertőtlenítő; éjszakai versenynél 1 db fejlámpa. A versenyen megfogott halakon a horog okozta, vagy a halon felfedezett más sérülés fertőtlenítése kötelező.

50. A verseny alatt megfogott halakat kivétel nélkül kíméletesen kell a horogról leakasztani. A mélyre nyelt horog szabadítása kizárólag horogszabadítóval történhet meg, ha ez nem sikerül, akkor a zsinórt a szájnyíláshoz legközelebb kell elvágni. Tilos a hal szemgödrébe nyúlás, a kopoltyúfedél alatt történő megfogás, a horogról való lerázás, valamint a horog erőszakos kiszakítása.

51. A versenyre való felkészülés során, edzésnapokon haltartó háló nem használható, hal nem gyűjthető, terítékfotó nem készíthető. Jelen szabály alól – ha azt a versenyszabályzat tartalmazza – az országos bajnokságok hivatalos edzésnapja kivételt jelenthet.

52. A versenyen a megfogott halak – ha ezt a versenyszabályzat megengedi – ideiglenesen, a verseny időtartama alatt, illetve a mérlegelésig tárolhatók, ezt követően azokat mielőbb, kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.

53. A verseny során megfogott védett-, vagy a versenykiírásban meghatározott egyéb halat mérlegelés nélkül, azonnal és kíméletesen vissza kell engedni a vízbe. 

54. A parti pergető és műlegyező versenyeken a halakat tárolni tilos, a megfogott halak regisztrálása folyamatosan történik. A fogást a versenybírónak azonnal jelezni kell, a horgászat a hal regisztrálásáig nem folytatható. 

55. A csónakos pergető versenyeken a megfogott halat a mérlegelő csónak megérkezéséig haltartóban kell tárolni, ezt követően a horgászat a hal regisztrálásáig folytatható. 

56. A visszaengedés szabálya alól kivételt képez az őshonos halállomány védelme érdekében a versenyszervező, vagy a halgazdálkodási hasznosító által a versenyszabályzatban elrendelt, az idegenhonos inváziós halfajok eltávolítására irányuló szelekció. Olyan vízterületek esetén, ahol a törpeharcsa fogás versenyzőnként várhatóan eléri az 500 grammot, a szelekció elősegítése érdekében a törpeharcsa külön haltartóban gyűjtendő. A szelekcióval kifogott halak eltávolítása és azok faj szerinti mennyiségének a horgászszövetség felé történő bejelentése a szelekciót elrendelő feladata.

57. A finomszerelékes versenyeken a halakat a mérlegelés megkezdéséig a vízben, (ún. karikás) haltartó szákban kell tárolni. A drótszák használata tilos. A haltartó minimális hosszát és szembőségét a víz- és levegő hőmérsékletére, illetve a helyszíni adottságokra tekintettel a szervezőnek a versenykiírásban meg kell határoznia annak érdekében, hogy a halak kíméletes tárolása a mérlegelésig biztosított legyen. Egy haltartóban 20 kg-nál több hal nem tárolható. Ha a fogás a versenyző becslése alapján elérte a 20 kg-ot, akkor köteles vagy időközi mérlegelést kérni (amennyiben erre a versenyszervező előzetesen lehetőséget biztosított), vagy egy újabb haltartót használni. Ha ezekre nincs lehetőség, a horgászatot be kell fejezni. A haltartót a mérlegelés megkezdésekor, a mérlegelő jelzésére kell kivenni. A mérlegelést – és az engedélyezett terítékfotózást – követően, szintén a mérlegelő jelzésére a versenyző köteles a megfogott halakat óvatosan visszahelyezni a vízbe (kivéve a szelekciós eseteket).

58. Egy hosszabb időtávú versenyen a részmérlegelés lehetőségét, annak szabályait, valamint a kifogott halak regisztrációjának elrendelését a versenyszabályzatnak tartalmaznia kell.

59. A kötelező visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.

60. Terítékfotó kizárólag versenyszervezői engedéllyel, a halak mérlegelését követően haladéktalanul, halvédelmi eszköz (matrac, bölcső, összehajtott haltartó) felett, térdelő, vagy guggoló testhelyzetben készíthető.

VII. Záró rendelkezések

61. Jelen Országos Versenyszabályzat a MOHOSZ Választmányának 2022. december 15-i határozatával, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint országos halgazdálkodási hatóság 2022. december 19-i jóváhagyásával került elfogadásra.

62. Az Országos Versenyszabályzat a MOHOSZ, valamint a NÉBIH hivatalos honlapján is közzétételre kerül.

63. A versenyzők a versenypályát kizárólag a saját felelősségükre használhatják. 

64. A versenyszervező, illetve a versenynek helyet biztosító halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet a versenyen bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal.

65. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a sportra vonatkozó jogszabályok, a MOHOSZ választmányi határozatok, a horgászszövetség Sportfegyelmi Szabályzata, továbbá a helyi horgászrendek, valamint a versenykiírások és a versenyszabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2023. október 26.