A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a  „A kecsege állománynövelő telepítése és a fogások monitorozása a foghatóvá tétel érdekében II. jogcímen történő 2022-2023. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ÁPFE-IV/7/2022. Jóváhagyva: 2022. szeptember 12. Pályázati határidő: 2022. október 10.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a jelen pályázati kiírással az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében „a kecsege állománynövelő telepítése és a fogások monitorozása a foghatóvá tétel érdekében II.” jogcím támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÁPFE célelőirányzatra biztosított, 2022. és 2023. évi elkülönített szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 9.000.000 forintazaz kilencmillió forint, mely a 3. pont szerinti haltelepítés támogatásának formájában vehető igénybe. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok mennyisége és minősége függvényében fenntartja a jogot a keretösszeg módosítására, illetve túligénylés esetén a pályázatok beadási idősorrend szerinti elbírálására.

2. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be MOHOSZ azon horgászati célú halgazdálkodást folytató tagszövetségei és tagszövetségi tagegyesületei, melyek a Duna folyam és a Tisza folyó vízterületi szakaszainak jogosult halgazdálkodási hasznosítói és legalább 2020.01.01-től az országos horgászszövetségi rendszer részei (a továbbiakban valamennyi megjelölt horgászszervezet együtt: pályázó), valamint sikeres pályázatuk alapján részesültek „A kecsege állománynövelő telepítése és a fogások monitorozása a foghatóvá tétel érdekében” című 2021. évi jogcímű támogatásban (célprogram I. ütem). Egy pályázó részéről a 3. pont szerinti szabályozásnak megfelelő, a 7. pont szerint meghatározott számú pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 

2022-ben nem pályázhat, vagy benyújtott pályázata esetén elutasításra kerül az a horgászszervezet, amely a 2020. vagy 2021. évben MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy - méltányossági elnökségi döntés esetén - a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha a MOHOSZ Alapszabályában, választmányi határozatában, MOHOSZ (ideértve: MOHOSZ OHSZK, Horgászjegy Kft.) szerződésben előírt horgászszervezeti kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások

Pályázat nyújtható be a pályázó hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen (továbbiakban: vízterület) tervezett, az élőhelyi sajátosságoknak és a megmaradási elvárásoknak megfelelő méretű, ismert tartási-nevelési technikájú, a MOHOSZ által jóváhagyott beszerzési forrású kecsege 2022. évi őszi, illetve 2023. évi tavaszi telepítésére az alábbi feltételekkel:

3.1.   Fogalom-meghatározások

- Támogatási intenzitás: a jelen pályázati kiírás szerint az adott haltételekre számított nettó beszerzési árak összegének %-ban meghatározott támogatási hányada.

- Támogatás: a megállapított támogatási intenzitás segítségével kiszámított támogatási összeg, amely 1000 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra. 

- Igazolt telepítés: olyan haltelepítés, amely esetében az előzetes és a realizációs bejelentés és határidőben megtörtént, továbbá a telepítés számlája és előírt kísérőokmányai is biztosítottak.

3.2.  A telepítés megvalósításának időszaka:

A támogatott haltelepítés megvalósítása a pályázat pozitív elbírálását és az erről szóló elektronikus döntési kiértesítést követőenkizárólag a 2022. szeptember 1. és 2023. április 30. közötti időszakban történhet.

3.3.   Támogatható fajok és korosztályok:

- Kizárólag a 35 cm testhosszt elérő méretű kecsege telepítése támogatható.

3.4.   Egyéb, a telepített haltételekre vonatkozó előírások:

- A telepítendő halállománynak a halfaj, a korosztály és a mennyiség tekintetében meg kell felelnie a vízterület érvényben lévő halgazdálkodási tervének függetlenül attól, hogy az OHSZK 2426-2/2022. sz. körlevele alapján a 2022. évi tervek felfüggesztésre kerülhetnek.

- A tervezett halbeszerzés az OHSZK (MOHOSZ - MA-HAL megállapodás szerinti) 2508/2022. sz. körlevelében közzétett árak és szabályok figyelembevételével, a mindenkori nettó irányáron, a körlevélben engedélyezett eltérési lehetőségek figyelembevételével történhet (1. melléklet).

A telepítendő halállomány kizárólag a MOHOSZ által kijelölt speciális jogállású tag haltermelőtől, illetve „A MOHOSZ minősített beszállítója” címet elnyert haltermelőtől (továbbiakban: szállítók) vásárolható.

- A telepítendő állomány kizárólag az OHSZK koordinációjával végrehajtott egyedi jelöléssel és OHSZK helyszíni jelölési és telepítési ellenőrzéssel kerülhet telepítésre, melyhez a támogatás keretén belül a szükséges egyedi sorszámozású haljeleket a pályázat kiírója biztosítja.

  • A telepítendő állomány kihelyezési pontjait az illetékes halgazdálkodási hatósággal és a működési területe szerint érintett nemzeti park igazgatósággal előzetesen a részvételre meghívással együttesen egyeztetni kell. 

3.5.   A támogatás mértéke:

A pályázott telepítés és a telepítéshez kapcsolódó, ténylegesen felhasznált haljelek nettó értékének 50 %-a, maximum 1.600.000 forint igényelhető támogatásként. 

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

Kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő, a halgazdálkodási hatóság és a MOHOSZ felé az előírásoknak megfelelően, időben bejelentett, megfelelő pénzügyi (számla, szállító) és állategészségügyi bizonylatokkal igazolt haltételek nettó értéke számolható el költségként. 

A támogatás alapját a támogatott haltételek értéke és a központilag beszerzett, a pályázói telepítéshez ténylegesen felhasznált haljelek nettó értéke képezi. Nem számolhatók el a haltelepítéshez kapcsolódó egyéb költségek (pl. bérszállítás költsége, állategészségügyi költségek, munkabér, stb.). 

Ha a támogatott haltételek OHSZK által előírt módon történő előzetes és realizációs bejelentése az előírt határidőben nem valósul meg a MOHOSZ és a halgazdálkodási hatóság felé, akkor az érintett pályázó szerződése - mérlegelési lehetőség nélkül, a rendkívüli felmondás szabályait alkalmazva - felbontásra kerül.Ekkor a támogatott a támogatásra nem válik jogosulttá, illetve már teljesített támogatási kifizetés esetén kamatokkal növelt visszafizetési kötelezettség terheli.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.nyitó.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban), a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre, legkésőbb 2022. október 10-ig kell beküldeni (e-mail küldés napja), a 3. pontban meghatározottak figyelembevételével. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el. 

7. Benyújtható pályázatok száma:

Pályázónként egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be.

8. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálása, annak főbb szempontjai: 

A pályázatokat az OHSZK Halgazdálkodási és Szolgáltatási Osztályának közreműködésével a Haltermelési és Telepítési Koordinációs Szakbizottság a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, majd a döntési javaslatot az OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a pályázat befogadását (esetleges hiánypótlások elfogadásával) követően a 3.2. pont szerint, írásban történik meg. A döntések a MOHOSZ weblapján és a Magyar Horgászban is közzétételre kerülnek. 

Az elbírálás főbb szempontjai: A támogatás keretében megvalósítandó kísérleti kecsege telepítések a halállomány pótlása mellett elsősorban az állomány későbbi megmaradására (lsd. madárkár esete) és elhelyezkedésére, horgász visszafogási gyakoriságára, növekedésére irányuló monitoring tevékenységet, középtávon a foghatóság korlátozott visszaállításának szakmai megalapozását szolgálják. A támogatás elbírálása, a támogatandó haltétel meghatározása a pályázók, illetve a hasznosításukban lévő vízszakaszok esetében – a pályázati feltételeknek való megfelelés mellett – elsősorban a pályázói szakmai szempontok szerint tervezett elosztás és helyi monitoring tervezés, fogási bejelentési ösztönzés figyelembevételével történik. A keret kimerülése esetén elbírálási szempont lehet továbbá a pályázatok beadási idősorrendje.

A sikeres pályázóval az OHSZK támogatási szerződést köt.

10. A pályázati támogatás elszámolása:

A sikeresen pályázó horgászszervezet a támogatott haltelepítésről a támogatási szerződésben külön meghatározott feltételek szerinti pénzügyi és szakmai beszámolót köteles küldeni az OHSZK részére, az abban szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével. A támogatás utófinanszírozott, a támogatás összege a szerződési feltételeknek megfelelő elszámolás elfogadását követően kerül kifizetésre. 

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a pályázó az OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles az OHSZK részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:

A támogatott minden esetben köteles a támogatás forrásának és a támogató személyének egyértelmű megjelenítésére, vagy ismertetésére. A támogatott köteles vállalni, hogy a támogatott telepítésekhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon el kell helyeznie az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, valamint a következő szöveget: „Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.” A támogatott köteles a telepítéssel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a telepítéshez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét és célját, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a telepítést megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 90 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása), továbbá legalább 3 évig folyamatosan szerepeltetni kell a jelölt hal fogása esetén a bejelentés szabályait, annak ösztönző elemeit. 

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a 06 1 248 2594 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a mosonyi [PONT] gabor [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) címre megírt kérdésekre az OHSZK munkatársai 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.

A pályázathoz szükséges dokumentumok letölthetők az alábbi linkekre kattnitva:

1. EGYSÉGES HALTELEPÍTÉSI ADATLAP

2. Pályázati regisztrációs adatlap