A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a  „ESZHA Támogatási Program 2.” jogcímen történő 2022-2023. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ESZHA-I/2/2022. Jóváhagyva: 2022. szeptember 12. Pályázati határidő: 2023. január 31.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK) a jelen pályázati kiírással a „MOHOSZ Egységes Szövetségi Hozzájárulás Alap (ESZHA) 2022” keretében a tagszövetségi feladatellátás 2022. évi támogatásának 2. ütemét hirdeti meg, melynek fedezetét az ESZHA jogcímen biztosított, 2022. évi elkülönített szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:

vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Választmányának határozata alapján a tagszövetségek 2021. évi záró ESZH alapot képező taglétszáma x 650 Ft, mely országosan összesen 266.128.200 Ft, azaz kettőszázhatvanhatmillió-százhuszonnyolcezer-kettőszáz Ft. Ezen keretösszegből az ESZHA-I/1/2022. pályázat keretében felhasználásra került 220.646.990 Ft (keret 1.), így jelen pályázat keretében felhasználható összeg - a korábban elkülönített külső támogatási célkeret felszabadításával - összesen 45.481.210 Ft (keret 2.), amely - különös tekintettel a háborús infláció hatásaira - a tagszövetségek működésével kapcsolatos, 3. pont szerinti költségek támogatására vehető igénybe.

2. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ tagszövetségei (a továbbiakban: pályázó). Egy pályázó részéről a 3. pont szerinti jogcímen a 7. pont szerint meghatározott számú pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be.

2022-ben nem pályázhat, vagy benyújtott pályázata esetén elutasításra kerül az a tagszövetség, mely 2020. vagy 2021. évben MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy - méltányossági elnökségi döntés esetén - a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el; továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ Alapszabályában, választmányi határozatában, MOHOSZ (ideértve OHSZK, Horgászjegy Kft.) szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette. 

Kiemelt feltétel a V-16/2021. sz. választmányi határozatban előírt tagszövetségi minimumfeltételek (a továbbiakban: minimumfeltételek) folyamatos teljesítése. Nem pályázhat továbbá azon tagszövetség, akivel szemben a V-22/2021. számú választmányi határozattal elfogadott szankciós szabályzat szerinti vizsgálati eljárás van folyamatban (pályázói jogosultság felfüggesztése).

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások

Pályázat nyújtható be a tagszövetség háborús infláció okán nem tervezhető módon megemelkedett egyes fenntartási, működési költségeinek támogatására, az alábbi feltételekkel:

3.1.   Fogalom-meghatározások

-  Támogatási intenzitás: 100%, a tagszövetség pályázható keretösszege erejéig

- Támogatás: a megállapított támogatási intenzitás segítségével kiszámított támogatási összeg, amely 1000 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra. 

3.2.  A támogatás időszaka:

A támogatás alapjául a 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti teljesítési időszakban felmerülő, a tagszövetség által 2022. augusztus 1. és 2023. január 31. között kifizetésre kerülő költségek szolgálnak. 

3.3.  Támogatható költségelemek:

- A villamosenergia szolgáltatásának igénybevétele alapján kifizetett költségek (kw/h).

- A fűtéshez szükséges energiaszolgáltatások kifizetett költségei (Ft/m3(Mj)).

- A kifizetett üzemanyagárak támogatása ügyviteli gépjármű, halőri terepjáró, halőri robogó, szivattyú, levegőztető, aggregátor, fűnyíró traktor, gazvágó, ágaprító és egyéb benzinmotoros kézi gép működtetéséhez

3.4.  A támogatás mértéke:

A tagszövetségenként pályázható keret 2. szerinti maximális összeget a jelen pályázati kiírás 1. sz. melléklete tartalmazza.

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

Kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő pénzügyi bizonylatokkal igazolt beszerzés nettó értéke, valamint a pályázó nyilatkozata alapján a vissza nem igényelhető ÁFA összege számolható el költségként.

Ha a támogatott vállalt feladatellátása a támogatási időszakban nem valósul meg, akkor az érintett pályázó szerződése - mérlegelési lehetőség nélkül, a rendkívüli felmondás szabályait alkalmazva - felbontásra kerül.Ekkor a támogatott a támogatásra nem válik jogosulttá, illetve már teljesített támogatási kifizetés esetén kamatokkal növelt visszafizetési kötelezettség terheli.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.nyito.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

Pályázat kizárólag a 3. pontban meghatározott időszakban és jogcímekre felmerült, a tagszövetség nevére és címére kiállított és kifizetett költségek támogatására nyújtható be a tagszövetség vezetője által aláírt támogatási kérelem, a támogatásként igényelt összeg tételes kimutatását tartalmazó táblázat, valamint a támogatási kérelmet alátámasztó dokumentumok (számlák) teljeskörű beküldésével. 

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban), a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre kell legkésőbb 2023. január 20-ig kell beküldeni (e-mail küldés napja), a 3. pontban meghatározottak figyelembevételével. A támogatási kérelmet és az igényelt összeg összefoglaló táblázatát aláírással és pecséttel ellátva .pdf formátumban is meg kell küldeni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma:

Pályázónként maximum kettő, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be a tagszövetség részére meghatározott keretösszeg erejéig. A 2022. július 1. és szeptember 31. közötti teljesítési időszakban felmerült költségek vonatkozásában a benyújtási határidő legkésőbb 2022. október 31. (első elszámolás). Amennyiben az első pályázat nem meríti ki a keretösszeget, akkor az OHSZK lehetőséget biztosít a 2022. október 1. és 2022. december 31. között felmerülő költségek támogatásának igénylésére is, melynek benyújtási határideje legkésőbb 2023. január 20. (második elszámolás).

8. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálása, annak főbb szempontjai:

A pályázatokat az OHSZK Támogatási és Nyilvántartási Osztályának közreműködésével - a V-17/2021. számú választmányi határozat figyelembevételével - az OHSZK a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, majd hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a pályázat befogadását (esetleges hiánypótlások elfogadásával) követően, írásban történik meg. A döntések a MOHOSZ weblapján és a Magyar Horgászban is közzétételre kerülnek.

Az elbírálás főbb szempontjai:

Pályázati kiírás szerinti költségek bemutatása, azok cél szerinti, igazolt felhasználása.

Az első elszámolás pályázati határidejét követő döntésről a tagszövetség legkésőbb 2022. október 31-ig, a második elszámolásról 2023. február 28-ig tájékoztatást kap, melyekkel egyidőben a megítélt támogatási összeg kiutalásra kerül. A jelen pályázatban meghirdetett tagszövetségi keretösszegekkel az OHSZK és tagszövetség között a 2022. évi ESZHA támogatás tárgyában támogatási megkötött támogatási szerződés módosítására kerül sor.

10. A pályázati támogatás elszámolása:

Az OHSZK részére benyújtott és elfogadott pályázat ezen esetben külön elszámolást nem igényel. A támogatás utófinanszírozott, az elnyert támogatás kifizetésére az első elszámolás vonatkozásában legkésőbb 2022. október 30-ig, amennyiben második elszámolásra is sor kerül 2023. február 28-ig kerül sor. 

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, az elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, , ebben az esetben a pályázó az OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles az OHSZK részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:

A támogatott minden esetben köteles a támogatás forrásának és a támogató személyének egyértelmű megjelenítésére, vagy ismertetésére. A követelményekről az OHSZK külön, írásban rendelkezik. 

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a +36 70 685 9135 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) címre megírt kérdésekre az OHSZK munkatársai 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.

A pályázathoz szükséges dokumentumok letölthetők az alábbi linkekre kattnitva:

ESZHA pályázati adatlap