A Magyar Országos Horgász Szövetség egyszerűsített pályázati kiírása a 2022. évi „Gyermeknapi horgászversenyek” támogatására Pályázati kódszám: HUNOP-VI/1/2022. Jóváhagyva: 2022. március 16.  Pályázati határidő: 2022. április 25.

A MOHOSZ Elnöksége, Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), valamint a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2022” keretében gyermeknapi horgászversenyek 2022. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, elkülönített 2022. évi szövetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás mértéke
A tárgyjutalomként átadandó, vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen fizetendő közterheket nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a MOHOSZ Horgászsport Szakszövetségi Iroda által érvényesített, kedvezményes beszerzési áron számítva bruttó 14.000.000 Ft, azaz tizennégymillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret további növelésére.

2. A támogatást igénylők köre
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), melyek legalább 2020.01.01-től az országos horgászszövetségi rendszer keretében működnek. Egy tagegyesület részéről 1 db, a gyermeknapi horgászversenyre vonatkozó pályázati regisztrációs űrlap (a továbbiakban: űrlap) nyújtható be. 2022-ben nem pályázhat az a horgászszervezet, amelyik a 2021. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás mértéke és létszámfeltétele
A gyermeknapi horgászversenyeken az 1–3. helyezettek díjazása két korcsoportban (alsó tagozatos, illetve felső tagozatos általános iskolás tanulók) történhet. A támogatás különböző horgászcikkek formájában biztosított, tárgyjutalomként nyújtott természetbeni juttatás (a továbbiakban: díj). Az elnyert támogatás esetén a MOHOSZ OHSZK az I-II-III. helyezettek (maximum 2 korcsoport x 3 díj = 6 díjazott) részére biztosítja a díjakat a helyezetteket tekintve 22.000-16.000-10.000 Ft értékben, összesen tehát egy versenyen (pályázaton) maximum 96.000 Ft értékben. Ha egy korcsoportban 3 főnél több, de 6 főnél kevesebb az indulók száma, akkor díj kizárólag az I. helyezettnek biztosítható. A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket az IOSZB választja ki, illetve rendeli meg. A MOHOSZ OHSZK fenntartja a jogot a 36 főt meghaladó (az űrlapon előzetesen lejelentett és igazoltan megjelent) versenyek esetében további, arányos díjazás megállapítására.

4. Támogatható versenyek
A tagegyesület által a gyermeknaphoz kapcsolódóan (2022. május 20. és június 19. között) a 3. pont szerinti korcsoportok számára legalább 3 fő összlétszámmal megrendezendő, a MOHOSZ, valamint külön rendelkezés esetén a halgazdálkodási hatóság felé bejelentett horgászversenyek.

5. Az igénylés tartalmi és formai követelményei
A támogatási kérelem kizárólag a MOHOSZ által közzétételre kerülő űrlap hiánytalan kitöltésével nyújtható be.

6. Az igénylés benyújtásának módja és határideje
Az űrlapot elektronikus formában, annak jóváhagyásával itt lehet kitölteni. A rendszer által e-mailben visszaküldött űrlapot kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva .pdf formátumban (beszkennelve) a válaszlevélben szereplő online felületre kell feltölteni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Hiánypótlás lehetősége
Hiánypótlásra egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.

8. A pályázatok elbírálása
A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók értesítése 2022. május 5-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

9. A díjak kiküldésének rendje
A sikeres pályázatról visszaigazolást kapott tagegyesületek (a továbbiakban: támogatott) részére a díjakat postai úton szállíttatjuk ki az űrlapon megadott postacímre, a rendezvény kezdő időpontját legalább 3 nappal megelőzően. A kiszállítás a támogatott számára díjmentes.

10. A támogatás elszámolása
A lebonyolított horgászversenyről, a díjazások átadásáról a támogatott az IOSZB részére rövid szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2022. július 25-ig, elektronikus formában a palyazat [KUKAC] hunop [PONT] hu e-mail-címre. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a verseny korosztályonkénti tényleges létszámát (melléklet: aláírt jelenléti ív .pdf formátumban, rajta az aláírás mellett a regisztrált résztvevők neve, horgász regisztrációs száma, születési éve és e-mail-címe), az események rövid leírását, továbbá digitális formában (.jpg formátum) a Magyar Horgász magazinban és a MOHOSZ webfelületen leközölhető képeket (minimum 1,5 MB, legalább 3-3 db) a verseny lebonyolításáról és – minden esetben – a díjazottakról.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a ­MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával igazolt beszerzési értékét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a MOHOSZ OHSZK fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás
A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el”. A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig az ­palyazat [KUKAC] hunop [PONT] hu (e-mail) és a +36 30 739 1530 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.

Legolvasottabb (2)