A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a „Standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése” jogcímen történő 2021. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ÁPFE-III/4/2021. Jóváhagyva: 2021. szeptember 22. Pályázati határidő: 2021. október 15.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a jelen felhívással az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében a standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése jogcím támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÁPFE célelőirányzatra biztosított, elkülönített 2021. évi szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 100.000.000 forintazaz százmillió forint, mely a 3. pont szerinti támogatott haltelepítés formájában vehető igénybe. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma (túligénylés) függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására, illetve változatlan keretösszeg, vagy a keret kimerülése esetén a pályázatok beadási idősorrend szerinti elbírálására.

2. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon horgászcélú halgazdálkodást folytató tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), valamint horgásztatást, horgászcélú halgazdálkodást fő tevékenységként folytató speciális jogállású tagjai (Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.), melyek legalább 2019.01.01-től az országos szövetségi rendszer részei (a továbbiakban valamennyi megjelölt horgászszervezet együtt: pályázó). Egy pályázó részéről a 3. pont szerinti szabályozásnak megfelelő, a 7. pont szerint meghatározott számú pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2021-ben nem pályázhat az a tagszervezet, tagegyesület, mely a 2019. vagy 2020. évben egyéb MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy - méltányossági elnökségi döntés esetén - a felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti, tagegyesületi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások

Támogatási kérelem nyújtható be a pályázó hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen (továbbiakban: vízterület) tervezett, az élőhelynek megfelelő, standard telepítésű és telepítésre preferált egyéb őshonos halfajok 2021. évi őszi telepítésére az alábbi feltételekkel:

3.1.   A telepítés megvalósításának időszaka:

A támogatott haltelepítés megvalósítása a pályázat pozitív elbírálását és az erről szóló elektronikus döntési kiértesítést követően történhet, a 2021. október 19. és november 30. közötti időszakban.

3.2.   Támogatható haltelepítések:

- a 2021. évre tervezett támogatható általános termelési és telepítési állományszerkezetnek megfelelően a pályázat keretében telepítendő halak maximum 80%-a lehet(1 nyaras, horgászati célú tenyész- és piaci) ponty

- a ponty esetében rendkívüli intézkedésként (tekintettel a jelen halhiányos piaci helyzetre) a pályázott ponty mennyiségének 50%-áig támogatható a horgászati célú piaci ponty(0,9 kg/db átlagsúly feletti példányok) telepítése,

-   kizárólag 1 és 2 nyaras korosztály telepítése támogatható a csuka, harcsa, süllő, kősüllő, balin, csapó sügér, menyhal fajok esetében,

-  a 2021. évi őszi szezonban támogatott kecsege telepítés kizárólag az ÁPFE-III/7/2021. sz. pályázati kiírás keretei között valósítható meg,

-   kizárólag 1, 2 és 3 nyaras korosztály telepítése támogatható a dévérkeszeg, karikakeszeg, bodorka, jászkeszeg, szilvaorrú keszeg, vörösszárnyú keszeg, paduc, domolykó, compó, széles kárász, márna fajok esetében,

-   a telepítési körlevél szerinti fajszerkezetű vegyes keszegtelepítésnél minden esetben a keszegfélékre meghatározott irányár érvényes,

-   a jászkeszeg, szilvaorrú keszeg, vörösszárnyú keszeg, paduc, domolykó, homogén (90% felett azonos fajt tartalmazó) állománya, valamint a kősüllő, a menyhal és a márna telepítése esetén (MOHOSZ – MA-HAL irányár hiányában) a MOHOSZ előzetesen jóváhagyja a tervezett árat, támogatás csak ez esetben nyújtható,

-   ponty telepítése esetén folyóvízen a pikkelyes, nyújtott - a vízterület jellegének leginkább megfelelő - testformájú tájfajták telepítése preferált, illetve hatósági előírás esetén a határozat szerinti tájfajta telepíthető,

-   a telepítendő halállománynak a halfaj, a korosztály és a mennyiség tekintetében meg kell felelnie a vízterület érvényben lévő halgazdálkodási tervének,

-   a telepítendő halállomány kizárólag a MOHOSZ speciális jogállású tag haltermelőtől, illetve „A MOHOSZ minősített beszállítója” címet elnyert haltermelőtől/kereskedőtől (továbbiakban: szállítók) vásárolható, 

-   a pályázat kiírója fenntartja a jogot a támogatott haltelepítés koordinációjára, a pályázati kiírásnak megfelelő szállító kijelölésével,

-   a támogatásra tervezett halbeszerzés a MOHOSZ OHSZK körlevélben közzétett szabályok és fogalom-meghatározások figyelembevételével, a mindenkori MOHOSZ - MA-HAL megállapodás szerinti közzétett nettó irányáron (az engedélyezett eltérési lehetőségek figyelembevételével) történhet (1. melléklet).

3.3.   A támogatás mértéke:

A pályázott telepítés nettó értékének maximum 50 %-a, illetve maximum 2,5 millió forint igényelhető támogatásként, 

3.4.   A balatoni telepítésekre vonatkozó speciális támogatási szabályok:

- az 1. pont szerinti támogatási keretösszegből maximum 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint támogatási összeg igényelhető támogatásként,

- a támogatás kizárólag a halgazdálkodási tervben szereplő halfaj és korosztály szerint meghatározott mennyiségek 80 %-a feletti haltételekre vehető igénybe,

- saját termelésből származó hal kizárólag az alábbi feltételek mellett telepíthető:

  • a halállomány kizárólag a BHNp. Zrt. által, a Balaton vízrendszerén üzemeltetett haltermelési létesítményekből kerülhet kihelyezésre,
  • a telepítendő halfaj összetétel meg kell feleljen a 2021. évre tervezett támogatható általános termelési és telepítési állományszerkezetnek: ponty 80%, keszegfélék, compó, széles kárász 12,5%, ragadozók 7,5%,
  • a haltelepítés kizárólag MOHOSZ OHSZK helyszíni ellenőrzés mellett valósítható meg,
  • a támogatandó haltételek a BHNp. Zrt. időszaki, nyereségtartalommal csökkentett és igazolt nettó értékesítési átlagárán kerülnek elszámolásra, 
  • az elszámolás a BHNp. Zrt. belső bizonylatrendszerének (halkiadási bizonylatok, kihelyezési jegyzőkönyvek) alapján történhet meg.

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

Kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő, a halgazdálkodási hatóság és a MOHOSZ felé az előírásoknak megfelelően, időben bejelentett, megfelelő pénzügyi (számla, szállító) és állategészségügyi bizonylatokkal igazolt haltételek nettó értéke számolható el költségként. Nem számolhatók el a haltelepítéshez kapcsolódó egyéb költségek (pl. bérszállítás költsége, munkabér, stb.). Ha a támogatott haltételek egységes telepítési adatlapon történő előzetes és realizációs bejelentése az előírt határidőben nem valósul meg a MOHOSZ és a halgazdálkodási hatóság felé, akkor az érintett pályázó szerződése - mérlegelési lehetőség nélkül - felbontásra kerül (támogatásra nem válik jogosulttá, illetve támogatási kifizetés esetén visszafizetési kötelettség terheli)!

5. A pályázat tartami és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban), a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre, legkésőbb 2021. október 15-ig kell beküldeni (e-mail küldés napja), a 3. pontban meghatározottak figyelembevételével. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el. 

7. Benyújtható pályázatok száma:

Pályázónként egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be.

8. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag a MOHOSZ OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai: 

A pályázatokat a MOHOSZ OHSZK Halgazdálkodási és Szolgáltatási Osztályának közreműködésével a Haltermelési és Telepítési Koordinációs Szakbizottság                      a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, majd a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a pályázat befogadását (esetleges hiánypótlások elfogadásával) követően írásban történik meg. A döntések a MOHOSZ weblapján is közzétételre kerülnek. 

Az elbírálás főbb szempontjai: A pályázati feltételeknek való megfelelés mellett az elbírálás során figyelembevételre kerül, hogy a pályázó mikortól része a MOHOSZ szervezeti rendszerének, továbbá a támogatás mértékét befolyásoló tényező a hasznosított halgazdálkodási vízterület nagysága, annak horgászati, horgászturisztikai jelentősége és látogatottsága, továbbá a pályázott telepítési szerkezet pontyon kívüli aránya, annak faj és korosztály szerinti összetevői. Az elbírálás során előnyt élveznek a MOHOSZ haszonbérletében lévő, alhaszonbérbe adott vízterületek. A keret kimerülése esetén elbírálási szempont továbbá a pályázatok beadási idősorrendje. A sikeres pályázóval a MOHOSZ OHSZK támogatási szerződést köt.

10. A pályázati támogatás elszámolása:

A sikeresen pályázó horgászszervezet a támogatott haltelepítésről a támogatási szerződésben külön meghatározott feltételek szerinti pénzügyi és szakmai beszámolót köteles küldeni a MOHOSZ OHSZK részére, az abban szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével. A támogatás utófinanszírozott, a támogatás összege a szerződési feltételeknek megfelelő elszámolás elfogadását követően kerül kifizetésre. A MOHOSZ fenntartja a jogot, hogy az adott pályázati támogatás összegének maximum 30%-át 2022.03.31-ig fizesse meg azzal, hogy minimum 70% megítélt támogatás kifizetésének – elfogadott elszámolás esetén – 2021.12.10-ig meg kell történnie.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, annak rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a pályázó a MOHOSZ OHSZK fizetési felszólításában meghatározott összegű, számlával, pénzügyi bizonylattal igazolt támogatást a felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül (a Ptk. szerinti késedelmi kamatokkal együtt) köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:

támogatott köteles vállalni, hogy a támogatott telepítésekhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon el kell helyeznie az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, valamint a következő szöveget: „Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.” A támogatott köteles a telepítéssel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a telepítéshez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a telepítést megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 90 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat(MOHOSZ logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának telepített mennyiség, faj és korosztály szerinti leírása). A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a 06-1-248-2594 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a mosonyi [PONT] gabor [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) címre megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.

1. sz. melléklet: 2021. őszi irányárak (innen)

A pályázati kiíráshoz tartozó a pályázati űrlapok (innen) és az egyéb pályázati dokumentumok a MOHOSZ weblapjáról (www.nyito.mohosz.hu) tölthetők le.