A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati felhívása  „A MOHOSZ hivatalos versenyszervezője”  cím elnyerésére

 1. A pályázat célja:

A Magyar Országos Horgász Szövetség, mint országos sportági szakszövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) Választmányának V-17/2019. (05.24.) sz. határozata alapján a MOHOSZ Országos Horgászszervezeti Központja (a továbbiakban: MOHOSZ OHSZK) a horgászsport átlátható, a jogszabályoknak megfelelő és minőségi működtetésének, fejlesztésének céljából a jelen felhívással nyilvános pályázatot hirdet „A MOHOSZ hivatalos versenyszervezője” cím (a továbbiakban: cím) elnyerésére. 

2. A pályázók köre: 

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhat be az a magánszemély, valamint - nem MOHOSZ horgászszervezeti jogállású - jogi személy, amely 

 1. legalább egy horgászszervezet ajánlásával rendelkezik,
 2. tevékenységi köre szerint versenyszervezésre jogosult,
 3. a MOHOSZ OHSZK Horgászsport Szakszövetségi Iroda versenyszervezésre, lebonyolításra, versenyzői nyilvántartásra és a nyilvánosság biztosítására, bejelentési kötelezettségre és adatszolgáltatásra, valamint pénzügyi átláthatóságra vonatkozó előírásait teljesíti,
 4. vállalja az évi 25.000.- Ft regisztrációs díj megfizetését.

Előny: korábbi versenyszervezői tevékenység igazolása; további horgászszervezetek ajánlása. 

3. A címmel járó előnyök:

A címet elnyert és az ezzel járó követelményeket folyamatosan vállaló magánszemélyek és jogi személyek jogosultak a cím nyilvános használatára.

2020. január 01-től valamennyi, a MOHOSZ haszonbérletében lévő, alhaszonbérleti szerződéssel hasznosított halgazdálkodási vízterületeken - a MOHOSZ és a vízterület halgazdálkodásra jogosultja kivételével - csak „MOHOSZ hivatalos versenyszervezője” címmel rendelkező személy, vagy szervezet szervezhet hivatalos horgászversenyt. 

A MOHOSZ a horgász versenysport koordinációs és országos sportági szakszövetségi feladatainak, mint egyik közfeladatának ellátása során a szervezett horgászversenyeket valamennyi halgazdálkodási vízterületeken csak abban az esetben támogatja, ha azok az adott vízterület halgazdálkodási hasznosítója, vagy a jelen pályázati kiírás szerinti címmel rendelkező személy, vagy szervezet rendezi meg.

A MOHOSZ OHSZK a cím jogosultjait teljesítményük alapján egyéb módon is elismerheti.

4. A címmel járó kötelezettségek:

A címet elnyert és az ezzel járó követelményeket folyamatosan vállaló versenyszervezők együttműködési megállapodásban vállalják az alábbiakat:

 1. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, továbbá a MOHOSZ és a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet horgászatra, horgászversenyre vonatkozó előírásainak betartását,
 2. tervezett versenyeknek a halgazdálkodási hasznosító, valamint a jogszabályban előírtak szerinti formában a MOHOSZ és halgazdálkodási hatóság felé történő előzetes bejelentését, 
 3. a versenyeken valamennyi résztvevő versenyző esetében az érvényes állami jegy és területi jegy rendelkezésre állását, ennek hiányában azoknak a verseny megkezdése előtti biztosítását,
 4. a versenyeken a MOHOSZ által kiadott országos versenyszabályzatok és az azok alapján elkészített eseti versenyszabályzatok maradéktalan betartását és betartatását,
 5. a versenyek nyilvánosságának biztosítását, 
 6. kiemelten a környezetvédelmi, állatvédelmi és halkíméleti szabályok érvényesítését,
 7. a mérlegelést követően valamennyi fogott hal azonnali visszahelyezését, kivételként az idegenhonos invazív halfajok esetében a halgazdálkodási hasznosító által elrendelt elkülönítés és begyűjtés megszervezését,
 8. MOHOSZ OHSZK előírás esetén a verseny realizált létszámáról, a fogási és egyéb, a versennyel összefüggő adatokról adatszolgáltatás biztosítását,
 9. a versenyek díjazásával kapcsolatos adózási szabályok betartását.

A kötelezettségek megszegése esetén az OHSZK jogosult a címhasználat azonnali visszavonására és a telepítésekkel kapcsolatban az indokolt, bizonyítható polgári jogi kárigény bejelentésére és közvetlen érvényesítésére.

5. Az igénylés tartami és formai követelményei: 

A támogatási kérelem kizárólag a jelen pályázati kiíráshoz mellékelt pályázati adatlap és mellékletei hiánytalan kitöltésével nyújtható be.

6. Az igénylés benyújtásának módja, helye és határideje: 

A pályázat beadására 2019. november 1-től kezdődően - a pályázati lehetőség visszavonásáig - folyamatosan van lehetőség. A pályázati adatlapot és mellékleteit kitöltve elektronikus formában (az eredeti word, illetve ezen túl aláírva .pdf formátumban is) a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre kell beküldeni. Az ADATLAP és a MELLÉKLET letölthető INNEN!

7. Hiánypótlás: 

Kizárólag a felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött pályázat fogadható el. Hiánypótlásra csak írásos értesítésre, az ott meghatározott módon kerülhet sor. 

8. A pályázatok elbírálása: 

A pályázatokat azok beérkezésének sorrendjében a MOHOSZ OHSZK Horgászsport Szakszövetségi Iroda javaslatára - az Országos Versenyhorgász Bizottság véleményének figyelembevétele mellett - a MOHOSZ Elnöksége folyamatosan bírálja el, és külön indokolás nélkül dönt a cím adományozásáról, vagy a pályázat elutasításáról. E döntés ellen a jogorvoslati lehetőség kizárt.

A döntésről a pályázók kiértesítése az érvényes pályázat beérkezését követően 30 napon belül, írásban történik meg. 

9. A cím elnyerésének és fenntartásának regisztrációja: 

A címet elnyert versenyszervezőről a MOHOSZ OHSZK Horgászsport Szakszövetségi Iroda nyilvántartást vezet, melyet - az elérhetőségeik feltüntetésével - a MOHOSZ hivatalos honlapján folyamatosan aktualizálva megjelentet. A cím elnyerését követő első megjelentetésre az együttműködési megállapodás aláírását és az évi regisztrációs díj befizetését követően 8 napon belül kerül sor.

A cím használatára az elbírálást és az együttműködési megállapodás aláírását követően, legkorábban 2020. január 1. napjától van lehetőség.

10. Kapcsolattartás: 

A pályázattal kapcsolatban a pályázók az itt feltüntetett elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást. E-mail: ambrus [PONT] tibor [KUKAC] mohosz [PONT] hu Telefon: +36 30 164 2336

Záradék:

Egy horgászszervezet más horgászszervezet által hasznosított vízterületén történő versenyszervezéséről a MOHOSZ OHSZK külön rendelkezik.