A Magyar Országos Horgász Szövetség évipályázati kiírása „Szolgálati járművek, valamint tartozékaik beszerzése és használata I.” támogatására Pályázati kódszám: HEFFA-III/7/2019. – HETTA-I/3/2019. – ÜSZFA-I/1/2019. Jóváhagyva: 2019.09.20. Pályázati határidő: 2019.11.10.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK) jelen felhívással a Halőri Eszközbeszerzési és Flottafenntartási Alap (HEFFA), a Halgazdálkodást Támogató Eszközbeszerzési Alap (HETTA) és az Ügyviteltámogatási és Szolgáltatásfejlesztési Alap (ÜSZFA) támogatási jogcímek keretében, halőri jármű felépítmény (TOYOTA HILUX), halőri robogó, univerzális egytengelyes utánfutó és ügyvitelt támogató 4x4 személy-gépjármű (a továbbiakban: eszközök) beszerzésének és használatának 2019. évi kiírású támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét a MOHOSZ, illetve az „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű agrárminisztériumi (a továbbiakban: AM) előirányzat biztosítja.

 1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás - az esetlegesen a MOHOSZ által fizetendő közterheket, valamint az OHSZK és a közbeszerzési eljárás költségeit nem tartalmazó - keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése, valamint az AM támogatási szerződés alapján bruttó 94.327.000 Ft, azaz kilencvennégymillió-háromszázhuszonhétezer forint, ebből az AM támogatási összeg a támogatási szerződés alapján 23.557.000 Ft, azaz huszonhárommillió-ötszázötvenhétezer forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keretösszeg módosítására.

 1. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ halgazdálkodási hasznosító (vízkezelő) tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagszervezet, illetve tagegyesület), valamint a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit Kft., mint a MOHOSZ horgásztatást, horgászati célú halgazdálkodást fő tevékenységként folytató speciális jogállású tagjai (a továbbiakban: tagszervezet, tagegyesület, speciális jogállású tag együtt: pályázó), melyek tagi jogviszonyuk alapján 2017.09.20-tól az országos, illetve a területi horgászszövetségi szervezeti rendszerbe tartoznak. Az ügyvitelt támogató 4x4 személy-gépjármű esetében pályázónak minősül a vízkezelőnek nem minősülő tagszervezet is.

Egy pályázó részéről a 7. pont szerint 1 db pályázati adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be.

Nem pályázhat az a horgászszervezet, amely a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti-, tagegyesületi-, speciális jogállású tagi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre nem teljesítette.

 1. A pályázható támogatás mértéke, egyes fogalom-meghatározások:

A tervezett, irányadó támogatási összeg (a továbbiakban egységár) halőri jármű felépítmény (TOYOTA HILUX) esetében 630.000 Ft (hatszázharmincezer forint), halőri robogó esetében 650.000 Ft (hatszázötvenezer forint)univerzális egytengelyes utánfutó esetében 380.000 Ft (háromszáznyolcvanezer forint), ügyvitelt támogató 4x4 személy-gépjármű esetében 6.500.000 Ft (hatmillió-ötszázezer forint).

A tényleges támogatás a közbeszerzési eljárás során meghatározásra kerülő egységár legfeljebb 50 %-a.

A beszerzett eszközök egységárai az eszköz és azok tartozékainak ellenértékén felül tartalmazzák a közbeszerzési eljárásban meghatározott és a nyertes pályázó felé realizált megrendelésben meghatározott valamennyi kapcsolódó szolgáltatás, így az átadás-átvételi pontra történő szállítás, műszaki vizsgáztatás, az üzembe-, forgalomba helyezés ellenértékét is. Az egységár nem tartalmazza a közbeszerzési eljárás és az ahhoz kapcsolódó költségek díját, amelyet az OHSZK közvetlenül finanszíroz.

Jelen pályázat sikeres elbírálása eredményeként az eszközöket a MOHOSZ használati szerződés keretében (a továbbiakban: szerződés) adja át használatra a nyertes pályázó(k) (a továbbiakban: Használó) részére használati díj-átalány megfizetése ellenében. A szerződést az OHSZK és a Használó (a továbbiakban együttesen: Felek) a mindenkori hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben a tárgyi eszközökre vonatkozóan előírt értékcsökkenési leírási kulcsokhoz igazodóan az ügyvitelt támogató 4x4 személy-gépjármű esetében 5 (öt) éves, a többi eszköz esetében egyedileg meghatározott időtartamra kötik.

A Használónak az eszköz birtokba adásával tulajdonjoga nem, csak használati joga keletkezik az eszközön. A használati jog keretében Használó jogosult az eszközt birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni. A fentieknek megfelelően Használót nem illetik meg a tulajdonosi részjogosítványok, így különösen nem jogosult: az eszköz tulajdonjogát másra átruházni (eladni, ajándékba adni) vagy azzal felhagyni; használatát másnak átengedni; az eszközt biztosítékul vagy zálogba adni, illetve egyéb más módon megterhelni.

Az eszközök használatával járó minden költség, úgymint javítás, karbantartás (számlafizetés, a számla késedelmes megfizetéséből eredő kamat stb.) a Használót terheli. A szerződés aláírásával Használó vállalja, hogy az eszköz meghibásodása esetén azt késedelem nélkül szervizelteti, javíttatja. A rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést a Használó nem köteles megtéríteni.

A Használó köteles a használat tárgyát képező eszközt rendeltetésszerűen használni, illetve tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az eszköz állapotát rongálná. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a Használó köteles a MOHOSZ-nak megtéríteni. A MOHOSZ jogosult az eszközök rendeltetésszerű használatát ellenőrizni. A Használó köteles a megfelelő lépéseket megtenni az eszközök elvesztésének, ellopásának vagy jogosulatlan használatának megakadályozására.

A Használó vállalja, hogy az eszköz elvesztése vagy ellopása esetén az eszközt az elvesztéstől vagy ellopástól számított 30 napon belül saját költségén pótolja, egyúttal jelzi a MOHOSZ-nak az eseményt. A pótlás céljára beszerzett eszköznek az eredeti eszközzel megegyező eszköznek, vagy legalább megegyező műszaki paraméterekkel, a MOHOSZ által előzetesen írásban pótlásra engedélyezett egyenértékű eszköznek kell lennie.

Az eszközöket azok meghibásodása okán a szerződés lejáratát megelőzően az eszközök teljes körű szervizeltetése, javíttatása nélkül a Használó a MOHOSZ OHSZK külön engedélye hiányában csak a beszerzési vételár meghatározott használati díj-átalánnyal csökkentett összegének kifizetése mellett adhatja vissza.

A Felek megállapodnak, hogy a határozott időtartam lejártával Használó kezdeményezheti a MOHOSZ-nál a használat tárgyát képező eszköz maradványértéken történő megvételét, azzal, hogy a Használó által a MOHOSZ-nak megfizetett használati díj-átalány összege a vételárba beszámít.

halőri jármű felépítményt a MOHOSZ egyedi eszközként fogja nyilvántartani.

Az ügyvitelt támogató 4x4 személy-gépjármű esetében a támogatás igénybevételének feltétele a szerződésben foglalt külön előírások teljesítése, ideértve a biztosítási díjakon túl a gépjármű üzemeltetésével és használatával kapcsolatos valamennyi egyéb díj és költség (pl. műszaki vizsgáztatások, javítások és időszakos karbantartások költsége, sérülések kijavítása, üzemanyag és kenőanyag költsége, GPS szolgáltatás díja, útdíj, autópálya-matrica, súlyadó, stb.) megfizetését és a kedvezményes üzemanyag-kártyarendszer használatát.

halőri robogók biztosításáról és azok feltételeiről a MOHOSZ OHSZK külön rendelkezik.

Az eszközök arculati elemekkel történő ellátásáról és azok időszaki felülvizsgálatáról, megújításáról a MOHOSZ OHSZK külön rendelkezik.

A flottaüzemeltetési, ügyviteli és koordinációs feladatok ellátásért a MOHOSZ „szövetségi flottakezelési díj” felszámítására jogosult, amely havonta nem haladhatja meg az egy ügyvitelt támogató 4x4 személy-gépjárműre jutó biztosítási- és egyéb szolgáltatási alap- és átalánydíjak havi összegének 5%-át.

 1. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

Az eszközök közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre. Nem támogatható költségek: Olyan tartozékok, opcionális elemek, amelyek a közbeszerzés tárgyát nem képezik.

 1. A pályázat tartami és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról letölthető adatlap (IDE KATTINTVA) egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem hiánytalan kitöltésével nyújtható be. A 2237/2019. iktatási számú (2019. szeptember 3-i határidejű) előzetes igényfelmérésen előminősített pályázók esetében a pályázat követelményeit az OHSZK igazolja, így további pályázat benyújtására ezen pályázók esetében nincs szükség.

 1. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje:

 Az adatlapot elektronikus formában (kitöltve .xls, valamint ezen túl kitöltve és aláírva .pdf formátumban) a ladanyi [PONT] karoly [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre kell legkésőbb 2019. november 10-ig (e-mail küldés napja) beküldeni.Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

 A benyújtott pályázatok és az 5. pont szerinti előzetes, pályázatnak elfogadott igényfelmérések a horgászszervezetek részéről a 3. pontban megadott várható beszerzési értékre számított önrész 120%-ig visszavonhatatlan pénzügyi kötelezettségvállalásnak minősülnek.

 1. Benyújtható pályázatok száma:

 A pályázók maximum 1 (egy) db pályázatot nyújthatnak be, az egyesületek és a speciális jogállású tagok a halőri jármű felépítmény, a halőri robogó, és az univerzális egytengelyes utánfutó esetében eszköztípusonként legfeljebb 5 (öt) db, a tagszövetségek legfeljebb 10 (tíz) db eszközre.

Halőri jármű felépítmény esetében csak és kizárólag a MOHOSZ flotta részét képező Toyota Hilux terepjárókkal rendelkező tagszervezetek pályázhatnak és a felépítmények csak és kizárólag a MOHOSZ flotta részét képező Toyota Hilux terepjárókra szerelhetők.

Univerzális egytengelyes utánfutó esetében csak azok a tagszervezetek pályázhatnak, akik rendelkeznek a MOHOSZ flotta részét képező Toyota Hilux terepjáróval vagy a „vízparti természeti környezet fenntartását támogató technikai eszközök beszerzése és használata I.” pályázati eljárás keretében pályáztak vagy az előzetes, pályázatnak elfogadott igényfelmérések során igényeltek nagy teljesítményű, mulcsozó kistraktort.

halőri robogók esetében - 1 db eszköz kivételével - az igényelt robogók száma nem haladhatja meg a tagszervezet állományában lévő (legalább 6 órás munkaviszonyban foglakoztatott) hivatásos halőrök számát.

Az ügyvitelt támogató személygépjármű esetében kizárólag a tagszövetségek pályázhatnak, szövetségenként 1 (egy) db járműre.

 1. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az OHSZK írásos értesítésére, az abban meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

 1. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:

 A pályázatokat az OHSZK bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ Elnöksége hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatását követően, várhatóan a 2020. év első negyedévében írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján és a Magyar Horgász magazinban is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

Az elbírálás főbb szempontjai:

 • a pályázó által hasznosított vízterület, vízterületek státusza, nagysága, elhelyezkedése, horgászható partszakaszainak hossza, foglalkoztatott halőrök száma;
 • a szervezett pályázói horgászlétszám, valamint a hasznosított vízterületen, vízterületeken a fizető vendégforgalommal igazolható horgászturisztikai potenciál nagysága;
 • a horgászszövetségi vállalások, egyesületeknél ezen túl a tagszövetségi vállalások pályázói teljesítése;
 • a pályázótól előzetesen beérkezett, eddig még nem teljesített, az elbírálási követelményrendszernek megfelelő igények száma.
 1. A támogatás elszámolása:

A Használó az eszközért használati díjat fizet, mely a MOHOSZ által kifizetett bruttó vételár és kapcsolódó költségek összegének és az egy eszközre jutó támogatási összegnek a különbsége. Ezen összeget a Használó, mint határozott időre szóló használati díjat, díj-átalányként előre esedékesen, egyösszegben, átutalással köteles megfizetni a MOHOSZ részére, a MOHOSZ bankszámlaszámára, a MOHOSZ külön írásos felszólításának megfelelően, ennek hiányában pedig a szerződés aláírásának időpontjától számított 3 munkanapon belül. Az eszközt a MOHOSZ csak a teljes használati díj megfizetése után adja a Használó birtokába.

 1. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási okiratban, szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetében a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben az OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatásként kapott tárgyi eszközt a Használó köteles visszaszolgáltatni, illetve a felszámított késedelmi kamatokkal növelt tartozást, esedékes egyéb pénzügyi kötelezettséget a fizetési felszólításnak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

 1. Kapcsolattartás:

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók részére munkanapokon 9:00-12:00-ig Ladányi Károly (tel. szám: 06 30 264 1138) tud választ adni, illetve a ladanyi [PONT] karoly [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címre megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.