A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a 2024. évi „Sporthorgász szakkörök” támogatására.

Pályázati kódszám: HUNOP-VIII/5/2024. Jóváhagyva: 2024. március 12. Pályázati határidő: 2024. szeptember 30.

A MOHOSZ Elnöksége, Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), valamint Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgászutánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP)” keretében a sporthorgász szakkörök 2024. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az elkülönített 2024. évi szövetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:
A vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen fizetendő közterheket nem tartalmazó – keret­összege bruttó 40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására vagy a keret kimerülése esetén a beérkezési idősorrend szerinti elbírálásra.

2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszövetségei és tagszövetségi tagegyesületei, valamint horgásztatást, horgászati célú halgazdálkodást folytató speciális jogállású tagjai – a Balatoni Halgazdasági Nonprofit Zrt. és a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. –, melyek legalább 2022. 01. 01-től a horgászszövetségi rendszer keretében működnek. Tagszövetség és speciális jogállású tag esetében maximum 12 db, tagszövetségi tagegyesület esetében pedig 5 db pályázati regisztrációs űrlap (a továbbiakban: űrlap) nyújtható be. Egy pályázó több pályázata külön-külön űrlapon nyújtandó be. Egy, azonos személyi összetételű szakkör több pályázatban történő benyújtása (8 alkalmas pályázati egységekre bontása), vagy azonos oktatási időben és helyen történő lebonyolítás esetén a létszámminimum okán a szakkör részekre bontása tilos és a támogatás visszavonását vonhatja maga után. 2024-ben nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a pályázat beadását megelőző 3 éven belül a HUNOP vagy egyéb MOHOSZ, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem vagy nem megfelelően számolt el; továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás:
A támogatás különböző horgászcikkek (induló készlet), oktatási anyagok formájában biztosított természetbeni juttatás, valamint a szakkörvezetők és iskolai helyszín esetén az iskolai koordinátorok részére nyújtott személyi jellegű ráfordítások, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott költségelemek esetében a költségekhez történő anyagi hozzájárulás.

Az elnyert támogatás esetén az OHSZK az alábbi támogatást biztosítja:
a) különböző horgászcikkekből (spiccbotok, végszerelékek, keverőedények, aprócikkek stb.) és oktatási anyagokból (oktatói- és gyermek munkafüzetek) álló (természetbeni juttatásként biztosított) indulókészlet maximum bruttó 60.000 Ft összegben,
b) a szakkörvezetők és iskolai helyszín esetén az iskolai koordinátorok részére (pályázó által megkötött megbízási szerződés alapján) történő személyi jellegű kifizetések támogatásához (a szakkörvezetők és iskolai koordinátorok részére együttesen) bruttó 180.000 Ft/szakkör, mely magában foglalja annak szociális hozzájárulási adó közterhét is (a pályázatra biztosított személyi jellegű ráfordítás szakkörvezetők és iskolai koordinátorok közötti megosztási arányát a pályázó saját hatáskörben határozza meg),
c) egy alkalommal a horgászat helyszínére történő, szervezett csoportos utaztatás költségeinek támogatásához maximum bruttó 60.000 Ft,
d) a szakköri foglalkozások megtartásához szükséges bérelt helyiségek számlával igazolt költségeinek támogatásához maximum bruttó 40.000 Ft/szakkör.

A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket és oktatási anyagokat tartalmazó indulócsomagot az IOSZB javaslatára az OHSZK választja ki és rendeli meg. Az eszközök és oktatási anyagok az adatlapon feltüntetett létszámnak megfelelően kerülnek biztosításra, melyeknek egy külön meghatározott része a tanévek folyamán évről évre felhasználható – és a szakkört rendező horgászszervezet leltárát képezi –, másik része pedig a szakköri foglalkozásokon véglegesen kiosztásra kerül a résztvevők között (oktatási anyagok, munkafüzetek).

4. Támogatható szakkörök:
Az a – részt vevő tanulók részére ingyenesen biztosított – szakkör támogatható, amely esetében:
a) a részt vevő tanulók az általános iskolák 1–8. évfolyamos tanulói, létszámuk minimum 6 fő, maximum 24 fő, 1 fő szakkörvezetővel és iskolai helyszín esetén 1 fő iskolai koordinátorral,
b) a szakkör megtartásának helyszíne alapvetően általános iskola, vagy az OHSZK engedélyével olyan egyéb helyiség, mely a szakkörön részt vevő tanulók létszámának megfelelő ültetett elhelyezésére alkalmas és zavarásmentes környezetet biztosít, továbbá az alapvető komfortfokozat (víz, villany, fűtés, vizesblokk) biztosított.
c) a pályázó rendelkezik (pályázathoz kötelezően csatoltandó dokumentum) egy vagy akár több iskolával előzetesen írásban megkötött, legalább egy tanévre érvényes együttműködési megállapodással a tanulók szakkörön való részvételének engedélyezéséhez és iskolai helyszín esetén az iskolai koordinátor biztosításához,
d) a szakkör lebonyolítása 2024. szeptember 1. és 2025. június 15. időszak közötti, minimum 8 alkalommal, alkalmanként minimum 2 tanórás időtartamban,
e) a részt vevő tanulók számára a szakkörök végén legalább 3 órás időtartamban a pályázó biztosít és igazol legalább egy, a 133/2013. (XII.29.) VM rendelet által szabályozott bemutatási célú horgászatot, valamint a díjmentes állami horgászvizsgával a horgászvizsga bizonyítvány megszerzésének lehetőségét.

5. A támogatási kérelem tartalmi és formai követelményei:
A kérelem kizárólag az OHSZK által közzétételre kerülő űrlap hiánytalan kitöltésével nyújtható be.

6. A támogatási kérelem benyújtásának módja és határideje:
Az űrlapot elektronikus formában kitöltve kell beküldeni, valamint azt kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva (.pdf formátumban) a válaszlevélben szereplő online felületre is fel kell tölteni legkésőbb 2024. szeptember 30-ig (feltöltés napja). Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra egy alkalommal, az OHSZK által meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.

8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat az OHSZK bírálja el. A döntésről a pályázók kiértesítése a 2024. július 31-ig beérkezett pályázatok 2024. augusztus 16-ig, a 2024. augusztus 1. és szeptember 30. között beérkezett pályázatok esetében 2024. október 18-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ honlapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.
9. A támogatás biztosításának rendje:
A sikeres pályázatról visszaigazolást kapott tagszervezet (a továbbiakban: támogatott) részére az indulócsomagok postai úton kerülnek kiszállításra az űrlapon megadott postacímre, a szakkör kezdő időpontját legalább 3 nappal megelőzően. A kiszállítás a támogatott számára díjmentes. A szakkörök költségeihez biztosított anyagi támogatás a támogatott által benyújtásra kerülő elszámolás elbírálását követően utófinanszírozással kerül biztosításra, az elszámolás benyújtását követő 30 napon belül.

10. A támogatás elszámolása:
A lebonyolított szakkörökről a támogatott rövid szakmai és pénzügyi beszámolót köteles küldeni az OHSZK részére, a szakkör zárónapját követő 30 napon belül, de legkésőbb 2025. július 15-ig. Az űrlapot elektronikus formában kitöltve, annak jóváhagyásával kell beküldeni, valamint ezen túlmenően az adatlapot kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva (.pdf formátumban) a válaszlevélben szereplő online felületre kell feltölteni annak mellékleteivel együtt. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a csoport tényleges létszámát; a szakkörvezető és iskolai helyszín esetén az iskolai koordinátor személyi adatait; a foglalkozások és a bemutatóhorgászat helyét és idejét; a horgászvizsga adatait, továbbá a szakkör egyéb eseményeinek rövid leírását. A pénzügyi beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott részére biztosított támogatási összeget, valamint az elszámolni kívánt kiadási tételeket jogcím szerinti bontásban (személyi jellegű ráfordítások, egyéb költségek).
A szakmai és pénzügyi beszámoló mellékletei:
a) aláírt jelenléti ív (.pdf formátumban, rajta az aláírás mellett a részt vevő tanulók neve, születési éve, e-mail-címe és a tanuló általános iskolájának megnevezése),
b) a Magyar Horgász magazinban és a MOHOSZ honlapján közölhető képek (digitális formában – .jpg formátum –, minimum 1,5 MB/db, legalább 3-3 db) a szakköri rendezvényekről,
c) a támogatott által elszámolni kívánt kiadási tételekről szóló, a támogatási szerződésben külön meghatározott tartalmú megbízási szerződések és pénzügyi bizonylatok.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ebben az esetben az OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával igazolt beszerzési értékét, a támogatott részére folyósított anyagi támogatás összegét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott az OHSZK fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:
A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgászutánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázat benyújtásával és a képek MOHOSZ részére történő megküldésével a támogatott kifejezetten hozzájárul az általa készített fotók MOHOSZ általi közzétételéhez (különösen: weboldalon, közösségi oldalakon, rendezvényeken, kiadványokban) és az írások egészben vagy részben történő felhasználásához és megjelentetéséhez. A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) és a +36 30 739 1530 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.

A pályázati űrlap itt érhető el: http://szakkor.hunop.hu