A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a 2024. évi „Gyermek és ifjúsági horgásztáborok” támogatására.

Pályázati kódszám: HUNOP-VIII/3/2024. Jóváhagyva: 2024. március 12. Pályázati határidő: 2024. április 22.

A MOHOSZ Elnöksége, Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), valamint Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgászutánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP)” keretében gyermek és ifjúsági horgásztáborok (a továbbiakban: táborok) 2024. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az elkülönített 2024. évi szövetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:
A vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen fizetendő közterheket nem tartalmazó – keretösszege bruttó 55.000.000 Ft, azaz ötvenöt millió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására vagy a keret kimerülése esetén a beérkezési idősorrend szerinti elbírálásra.

2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszövetségei és tagszövetségi tagegyesületei, valamint horgásztatást, horgászati célú halgazdálkodást folytató speciális jogállású tagjai – a Balatoni Halgazdasági Nonprofit Zrt. és a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. –, melyek legalább 2022. 01. 01-től a horgászszövetségi rendszer keretében működnek. Tagszövetség és speciális jogállású tag esetében maximum 5 db, tagszövetségi tagegyesület esetében pedig 3 db pályázati regisztrációs űrlap (a továbbiakban: űrlap) nyújtható be. Egy pályázó több pályázata külön-külön űrlapon nyújtandó be. Egy tábor pályázata több turnust nem tartalmazhat, így a folytatólagosan megtartott két vagy három tábor pályázata külön-külön űrlapon nyújtandó be. 2024-ben nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a pályázat beadását megelőző 3 éven belül a HUNOP vagy egyéb MOHOSZ, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatár­időre nem vagy nem megfelelően számolt el; továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás:
A támogatás a tábor megrendezéséhez szükséges szállás- és terembérleti díjak, étkeztetési költségek, személyi jellegű kifizetések, kiegészítő programok és az egyéb engedélyezett horgászcikkek, etetőanyagok költségeihez történő anyagi hozzájárulás.
Az elnyert támogatás esetén az OHSZK a jelen pályázatban meghatározott maximum napi költségek figyelembevételével a tábor összköltségeihez az alábbi támogatást biztosítja:
3.1. A támogatás általános mértéke – gyermek részvételi díj nélkül tervezett tábor esetén – a tervezett költségek 80%-ának megfelelő összeg (20% szervezeti önerő) azzal, hogy egy táborra minimum 100.000 Ft (százezer forint), maximum 1.000.000 Ft (egymillió forint) támogatási összeg pályázható. A gyermek részvételi díjjal tervezett táborok esetében a részvételi díj összege a támogatás általános mértékét csökkenti. A pályázó szervezet által biztosított szervezeti önerő részét képezi a saját költségvetési forrásból biztosított összeg, valamint a más civil szervezettől, önkormányzattól, egyéb szervezettől kapott olyan anyagi támogatás, ami a pályázó szervezet bevételei között a számviteli nyilvántartásában szabályosan elszámolásra kerül. A tábor költségeinek fedezetére a részt vevő gyermektől részvételi díj szedhető, mely nem haladhatja meg a 10.000 Ft/fő/nap összeget. 10.000 Ft feletti összegű részvételi díj esetén MOHOSZ támogatás nem igényelhető.
3.2. A támogatott költségek:
a) Kötelező étkezés költségeihez való hozzájárulás (a számlával igazolt hideg-, meleg­étkezések, éttermi és büféétkezések költségei). Az étkeztetésnél figyelembe vehető maximum támogatási összeg a részt vevő gyermekek, táborvezető és segítők részére bentlakásos tábor esetén 6.000 Ft/fő/nap, napközis tábor esetén 3.000 Ft/fő/nap.
b) Szállás, terembérlet költségeihez való hozzájárulás (a számlával igazolt szállás, terembérleti költségek, vagy számla nélkül a szállásköltség támogatotti nyilatkozattal a támogatott saját tulajdonában lévő hivatalos, a szükséges engedélyekkel rendelkező szálláshely igénybevétele abban az esetben, ha a szálláshely (szoba/fő) foglalási árai nyilvánosan, bárki által elérhető módon meghirdetettek). A szállásdíjnál figyelembe vehető maximum támogatási összeg a részt vevő gyermekek, táborvezető és segítők részére bentlakásos tábor esetén, amennyiben a szállás típusa vendégház, panzió, hotel, szálloda stb. 6.000 Ft/fő/nap, sátor vagy sátorhely igénybevétele esetén maximum 3.000 Ft/fő/nap. Napközis tábor esetében a terembérleti díj támogatásnál figyelembe vett maximum összege 800 Ft/fő/nap.
c) A kiegészítő programok költségeihez való hozzájárulás (a számlával igazolt belépőjegyek, csoportos utazás költségei). A költségeknél figyelembe vehető maximum támogatási összeg 1.200 Ft/fő/nap. Táboronként maximum 2 alkalommal a tábor keretében szervezett kirándulás (múzeum, kalandpark, állatkert stb.) belépőinek költsége számolható el (egy táborozó esetében maximum 2 db belépőjegy, valamint a táborvezető és segítők belépői, 8 fő gyermekenként 1 fő felnőtt belépő). Csoportos költségnek minősül a legalább 8 főt ténylegesen szállító gépjárművel történő, szervezett utaztatás (a táborhely és a vízpart megközelítésének, valamint a kirándulások csoportos költségei).
d) A hiteles kifizetési jegyzékkel igazolt személyi jellegű költségekhez való hozzájárulás (a megbízási szerződéssel rendelkező magánszemélyek részére, célhoz kötött feladatvégrehajtásra biztosított megbízási díj és/vagy költségtérítés költségei). A figyelembe vehető közterheket is tartalmazó személyi jellegű költségtámogatás napközis tábor esetén maximum bruttó 13.560 Ft/nap/fő, bentlakásos tábor esetén maximum bruttó 22.000 Ft/nap/fő. A táborvezető személyi költségén túl segítői személyi költség 8 táborozói létszámig 1 fő, minden újabb megkezdett 8 fő gyermek után további 1 fő, és az így számított összes segítői létszámra számolható el.
e) Elszámolási kötelezettség nélkül biztosított normatív támogatás a felmerülő költségekhez való hozzájárulásként (horgászati anyagok, ajándéktárgyak, higiéniai termékek, rendezvénysátor, asztalok, padok bérlése, mobil illemhely, illetve egészségügyi és/vagy higiéniai helységek, orvos ügyelet stb.). A figyelembe vehető maximum támogatási összeg 1.200 Ft/fő/nap.
f) Egyéb, a táborok elszámolását követően utólagosan meghatározott normatív támogatás a fogyatékkal élők táboroztatása esetén (amennyiben a tábor gyermeklétszámán belül fogyatékkal élő gyermekek táboroztatására is sor kerül, a MOHOSZ ezen gyermekekre vonatkozóan a 3.2. a) és 3.2. e) pontokban meghatározott költségek támogatásán felül 3.000 Ft/fő/nap támogatást biztosít. A támogatás biztosításának feltétele, hogy a tábor elszámolásához az érintett gyermekek fogyatékosságát igazolni szükséges, melynek feltételei a támogatási szerződésben kerülnek meghatározásra.

4. Támogatható táborok:
Az a tábor támogatható, amely esetében:
a) a részt vevő gyermekek, illetve ifjúsági horgászok a 3. életévüket már betöltötték, de a 18. életévüket még nem, továbbá érvényes horgászregisztrációval és állami horgászjeggyel rendelkeznek,
b) a résztvevők létszáma minimum 8 fő,
c) a tábor minimális időtartama 5 nap, maximális időtartama 10 nap,
d) a lebonyolítás időszaka 2024. június 14. és 2024. augusztus 31. közötti,
e) bentlakásos tábor az a tábor, ahol az éjszakai szállás a pályázatban megjelölt helyszínen biztosított, annak igénybevétele hiteles dokumentumokkal igazolható, továbbá a tábor költségvetéséből legalább 3 (három), a táborozók életkorának és szükségleteinek megfelelő étkezés, ebből egy melegkonyhai előállítású (ideértve a kiszállítást is) étkezés biztosított,
f) napközis tábor az a tábor, ahol a napi foglalkoztatás a minimum 6 órát igazolhatóan meghaladja és a tábor költségvetéséből legalább egy, a táborozók életkorának és szükségleteinek megfelelő étkezés biztosított.

5. A támogatási kérelem tartalmi és formai követelményei:
A kérelem kizárólag az OHSZK által közzétételre kerülő űrlap hiánytalan kitöltésével nyújtható be.

6. A támogatási kérelem benyújtásának módja és határideje:
Az űrlapot elektronikus formában kitöltve kell beküldeni, valamint azt kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva (.pdf formátumban) a válaszlevélben szereplő online felületre is fel kell tölteni legkésőbb 2024. április 22-ig (feltöltés napja). Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el. Az OHSZK a pályázók részére a pályázat űrlapon történő benyújtásához biztosít egy számolótáblázat segédletet (1. sz. melléklet), valamint annak kitöltési útmutatóját (2. sz. melléklet), melyben a pályázó szervezet a tervezett tábor paraméterezését követően, figyelembe véve a jelen pályázati kiírásban meghatározott költségelemeket és azok maximum összegeit, kalkulálni tudja a támogatás alapját képező összeget, továbbá tartalmazza a pályázható MOHOSZ támogatás összegét és a pályázó szervezet által biztosítandó önerő összegét is.

7. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra egy alkalommal, az OHSZK által meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.

8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat az OHSZK bírálja el. A döntésről a pályázók kiértesítése a 2024. május 3-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ honlapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

9. A támogatás biztosításának rendje:
A sikeres pályázatról visszaigazolást kapott tagszervezet (a továbbiakban: támogatott) részére a biztosított anyagi támogatás a támogatott által benyújtásra kerülő elszámolás elbírálását követően utófinanszírozással kerül biztosításra, az elszámolás benyújtását követő 30 napon belül.

10. A támogatás elszámolása:
A lebonyolított táborról a támogatott rövid szakmai és pénzügyi beszámolót köteles küldeni az OHSZK részére, a tábor zárónapját követő 30 napon belül, de legkésőbb 2024. szeptember 30-ig. Az űrlapot elektronikus formában kitöltve, annak jóváhagyásával kell beküldeni, valamint ezen túlmenően az adatlapot kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva (.pdf formátumban) a válaszlevélben szereplő online felületre kell feltölteni annak mellékleteivel együtt. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a tábor helyét és időpontját, a csoportok tényleges létszámát, a részt vevő gyermekek, a táborvezető és segítők külön meghatározott személyi adatait; a tábori események rövid leírását, digitális formában (.jpg formátum) a Magyar Horgász magazinban és a MOHOSZ webfelületén leközölhető képeket a tábor eseményeiről, díjazottakról. A pénzügyi beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott részére biztosított támogatási összeget, valamint az elszámolni kívánt kiadási tételeket jogcím szerinti bontásban (személyi jellegű ráfordítások, egyéb költségek).

A szakmai és pénzügyi beszámoló mellékletei:
a) aláírt jelenléti ív (.pdf formátumban, rajta az aláírás mellett a részt vevő gyermekek neve, születési éve, e-mail-címe, érvényes horgászregisztrációs és állami horgászjegy száma),
b) a Magyar Horgász magazinban és a MOHOSZ honlapján közölhető képek (digitális formában – .jpg formátum –, minimum 1,5 MB/db, legalább 3-3 db) a tábori rendezvényekről,
c) a támogatott által elszámolni kívánt kiadási tételekről szóló, a támogatási szerződésben külön meghatározott tartalmú megbízási szerződések és pénzügyi bizonylatok.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ebben az esetben az OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával igazolt beszerzési értékét, a támogatott részére folyósított anyagi támogatás összegét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott az OHSZK fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni. Az OHSZK által ellenőrzés során igazolt túlárazás (a piaci viszonyoktól eltérő, a költségvetésbe beállított szolgáltatási díjra vonatkoztatva) vagy a pályázati költségvetésbe be nem állított befizetés (gyermekek részvételi díja) esetén a megállapított különbözet 200%-a – legfeljebb a támogatás mértékéig – visszavonásra kerül.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:
A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgászutánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázat benyújtásával és a képek MOHOSZ részére történő megküldésével a támogatott kifejezetten hozzájárul az általa készített fotók MOHOSZ általi közzétételéhez (különösen: weboldalon, közösségi oldalakon, rendezvényeken, kiadványokban) és az írások egészben vagy részben történő felhasználásához és megjelentetéséhez. A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) és a +36 30 739 1530 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.

A pályázati űrlap itt érhető el: https://tabor.hunop.hu