A MOHOSZ pályázati kiírása a „Vis maior jellegű halpusztulás, illetve állományvesztés részleges kárenyhítése haltelepítéssel” jogcímen történő 2024. évi támogatásra

 Pályázati kódszám: ÁPFE-VI/3/2024. Jóváhagyva: 2024. február 20. Pályázati határidő: 2024. december 01.

A MOHOSZ Elnöksége, Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK) a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a jelen felhívással az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében a „Vis maior jellegű halpusztulás, illetve állományvesztés részleges kárenyhítése haltelepítéssel” jogcím támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÁPFE célelőirányzatra biztosított, elkülönített 2024. évi szövetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:
A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 25.000.000 forint, azaz huszonötmillió forint, mely a 3. pont szerinti támogatott haltelepítés formájában vehető igénybe. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására vagy a keret kimerülése esetén a beérkezési idősorrend szerinti elbírálására.

2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon horgászati célú halgazdálkodást folytató tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei, melyek legalább 2022. 01. 01-től az országos szövetségi rendszer részei (a továbbiakban: pályázó).

2024-ben nem pályázhat, illetve benyújtott pályázata esetén elutasításra kerül az a pályázó, amely a pályázat beadását megelőző 3 éven belül MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem vagy nem megfelelően számolt el; továbbá, ha jogszabályban, a MOHOSZ alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalommeghatározások
Támogatási kérelem nyújtható be a pályázó hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen (a továbbiakban: vízterület) 2024. január 1. és 2024. december 1. között bekövetkezett tömeges halpusztulás vagy halelúszás esetén.

3.1. Fogalommeghatározások: 
- Tömeges halpusztulás: a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8. §. szerinti tömeges halpusztulás (a továbbiakban: halpusztulás), melyet a pályázó – a Hhvtv. 18 §. (1) pontja szerinti bejelentési kötelezettségnek megfelelően – a halgazdálkodási hatóság felé igazoltan bejelentett, valamint hitelt érdemlően igazolni tudja az elpusztult halállomány mennyiségét és nyilatkozik annak halfaj és korosztály szerinti összetételéről.
- Halelúszás: a vízterületen és környezetében rövid idő alatt leesett extrém mennyiségű csapadékból adódó vízhozam- és vízszintemelkedés okán előre nem látható módon, elháríthatatlanul, illetve hatósági, vagyonkezelői kényszercselekmény miatt bizonyíthatóan bekövetkezett halelúszások
- Standard halfajok (8): bodorka, csuka, dévérkeszeg, harcsa, karikakeszeg, kecsege, ponty, süllő.
- Preferált halfajok (12+1): balin, compó, domolykó, jászkeszeg, kősüllő, márna, menyhal, paduc, sügér, széles kárász, szilvaorrú keszeg, vörösszárnyú keszeg, (sebes pisztráng).
- Horgászati célú piaci ponty: olyan két- vagy háromnyaras ponty, aminek az egyedsúlya 0,9 kg/db feletti (a továbbiakban: PIII.).
- Vegyes keszeg: döntően standard besorolású keszegfélékből álló, vegyes fajszerkezetű telepítési állomány, amely kisebb részben preferált besorolású keszegféléket is tartalmazhat.
- Vízterület nagysága: Az OHSZK vízterületi törzsadat-nyilvántartásában szereplő vízterületi adat (ha).
- Támogatási intenzitás: a jelen pályázati kiírás szerint az adott haltételekre számított nettó beszerzési árak összegének 3.4. pont szerint %-ban meghatározott támogatási hányada.
- Támogatás: a megállapított támogatási intenzitás segítségével kiszámított támogatási összeg, amely 1000 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra. 
- Igazolt telepítés: olyan haltelepítés, amely esetében az előzetes és a realizációs bejelentés és határidőben megtörtént, továbbá a telepítés számlája és előírt kísérőokmányai is biztosítottak.
-  Hatósági, vagyonkezelői kényszercselekmény: az a bizonyítható külső vagy jogerős, végrehajtandó határozat alapján elvégzett horgászszervezeti fizikai beavatkozás, melynek során kárveszély vagy a kár egyértelműen bizonyítható. 

3.2.  A telepítés megvalósításának időszaka:
A megítélt támogatás a vízterület támogatott haltelepítése formájában vehető igénybe.
A támogatott haltelepítés megvalósítása a pályázat pozitív elbírálását és az erről szóló kiértesítést, majd a szerződéskötést követően történhet, 2024. szeptember 1. és december 10. között, valamint 2024. október 1. utáni káresemény esetén 2025. március 1. és április 30. között. 

3.3.  Támogatható haltelepítések:
-  a 3.1. pontban meghatározott standard és preferált őshonos halfajok igazolt telepítése támogatható,
-  a telepítendő halállomány a halfaj, korosztály és mennyiség tekintetében meg kell, hogy feleljen a vízterület érvényes halgazdálkodási tervének (amennyiben szükséges, a halgazdálkodási terv módosítását kezdeményezni kell a halgazdálkodási hatóság felé),
- a telepítendő halállomány kizárólag a MOHOSZ által előzetesen jóváhagyott speciális jogállású tag haltermelőtől, illetve „A MOHOSZ minősített beszállítója” címet elnyert haltermelőtől/kereskedőtől (továbbiakban: szállítók) vásárolható,
-  a támogatásra tervezett halbeszerzés a mindenkori aktuális MOHOSZ – MA-HAL megállapodás szerinti közzétett nettó irányáron (az engedélyezett eltérési lehetőségek figyelembevételével) történhet.

3.4.  A támogatás mértéke
Halpusztulás esetén a pályázó által kifizetett, a halpusztulás elhárításával kapcsolatosan felmerült 4. pont szerinti támogatható, igazolt költségei vehetők figyelembe, melynek mértékéig tervezhető az elpusztult halállomány pótlására a támogatott haltelepítés. A támogatás mértéke a telepítendő halállomány nettó értékének maximum 90%-a, de maximum 2,5 millió forint. Halelúszás esetén a külső szakértői vélemény alapján igazoltan elúszott halállomány – halfaj és korosztály összetétel szerinti – értékének maximum 60%-a vehető figyelembe, melynek mértékéig tervezhető a halállomány pótlására a támogatott haltelepítés. A támogatás mértéke a telepítendő halállomány nettó értékének maximum 90%-a, de maximum 2,5 millió forint. 

4. A támogatás alapjául szolgáló, illetve a támogatásból kizárt költségek:
Halpusztulás esetén elszámolhatók a halpusztulás elhárításával kapcsolatosan felmerült, számlával, számviteli bizonylattal igazolt alábbi költségek:
a haltetemek összegyűjtésének költségei (üzemanyag és egyéb anyagköltségek, megbízási munkabér, túlóradíj),
a haltetemek szállításának és ártalmatlanításának költségei,
az elhullott halállomány értéke: az igazoltan elszállított haltetemek mérlegelési jegy szerinti súlyával számítva kg-onként 1.000 Ft.
Halelúszás esetén a szakvélemény és a MOHOSZ OHSZK szakmai elbírálása alapján támogathatók az elúszott őshonos halállomány részleges visszapótlásának költségei, kg-onként 1.000 Ft mértékben.
Nem támogatható költség a halpusztulással, illetve a halelúszással kapcsolatosan felmerülő területijegybevétel-kiesés, valamint a főállású alkalmazottak alapdíjazás szerinti munkabére és annak közterhei. 
Ha a támogatott haltételek egységes telepítési adatlapon történő előzetes és realizációs bejelentése az előírt határidőben nem valósul meg a MOHOSZ és a halgazdálkodási hatóság felé, akkor az érintett pályázó kizárásra kerül.

5. A pályázat tartami és formai követelményei:
Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.nyito.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

6. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje: 
Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban) a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre folyamatosan, legkésőbb 2024. december 1-ig kell beküldeni (e-mail-küldés napja). Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött, határidőn belül (e-mail-küldés napja) benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma:
Pályázónként, illetve vízterületenként egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be. 

8. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag a MOHOSZ OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.

9. A pályázatok elbírálása, annak főbb szempontjai: 
A beérkező pályázatokat a MOHOSZ OHSZK Halgazdálkodási és Szolgáltatási Osztályának közreműködésével a Haltermelési és Telepítési Koordinációs Szakbizottság a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, majd a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a pályázat befogadását (esetleges hiánypótlások elfogadásával) követően a 3.2. pont szerint, írásban történik meg. A döntések a MOHOSZ honlapján és a Magyar Horgászban is közzétételre kerülnek. Az elbírálás főbb szempontjai: a pályázati feltételeknek való megfelelés mellett az elbírálás során figyelembevételre kerül, hogy a pályázó mikortól része a MOHOSZ szervezeti rendszerének, továbbá a támogatás mértékét befolyásoló tényező a hasznosított halgazdálkodási vízterület nagysága, annak horgászati, horgászturisztikai jelentősége és látogatottsága, valamint a halpusztulás aránya a vízterület becsült halállományán belül. Az elbírálás során előnyt élveznek a MOHOSZ haszonbérletében lévő, alhaszonbérbe adott vízterületek. A sikeres pályázóval a MOHOSZ OHSZK támogatási szerződést köt.

10. A támogatás elszámolása:
A sikeresen pályázó horgászszervezet a támogatott haltelepítésről a támogatási szerződésben külön meghatározott feltételek szerinti pénzügyi és szakmai beszámolót köteles küldeni a MOHOSZ OHSZK részére, az abban szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével. A támogatás utófinanszírozott, a támogatás összege a szerződési feltételeknek megfelelő elszámolás elfogadását követően kerül kifizetésre.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:
Amennyiben az elszámolás elfogadását és a támogatás kifizetését követően igazolódik a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem vagy csak részbeni teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül. Ebben az esetben a pályázó a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:
A támogatott minden esetben köteles a támogatás forrásának és a támogató személyének egyértelmű megjelenítésére vagy ismertetésére. A támogatott köteles vállalni, hogy a támogatott telepítésekhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, valamint a következő szöveget: „Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.” A támogatott köteles a telepítéssel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a telepítéshez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a telepítést megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 90 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). 

A benyújtott pályázatban vagy annak mellékleteiben továbbított személyes adatok kezelése a MOHOSZ Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában foglaltak szerint történik.

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig a 06-1-248-2594 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) címre megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.                     

***

A pályázati regisztrációs adatlap itt tölthető le: ADATLAP