A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a „ÜSZFA Egyesületi Költségkompenzációs Program” jogcímen történő 2023. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ÜSZFA-IV/1/2023. Jóváhagyva: 2023. július 15. Módosított pályázati határidő: 2023. szeptember 15.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK) a jelen pályázati kiírással a „MOHOSZ Ügyvitel-támogatás és szolgáltatásfejlesztés Alap (ÜSZFA) 2023” keretében a tagszövetségek vízhasznosító, illetve ingatlant vagy kikötőt üzemeltető (vagyonkezelő) tagegyesületei részére a 2022–2023. évek energetikai költségkompenzációs támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÜSZFA jogcímen biztosított, 2023. évi elkülönített szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege országosan összesen 70.000.000 Ft, azaz hetvenmillió Ft. Ezen keretösszeg a tagegyesületek működésével kapcsolatos, 3. pont szerinti költségek támogatására vehető igénybe.

2. A támogatást igénylők köre

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ vízhasznosító, illetve ingatlant vagy kikötőt üzemeltető tagegyesületei (a továbbiakban: pályázó). Egy pályázó részéről a 3. pont szerinti jogcímen egy pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2023. évben nem pályázhat, vagy benyújtott pályázata esetén elutasításra kerül az a pályázó, mely 2021. vagy 2022. évben MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem vagy nem megfelelően számolt el; továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ Alapszabályában, választmányi határozatában, MOHOSZ (ideértve OHSZK, Horgászjegy Kft.) szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette. Kiemelt pályázati alkalmassági feltétel a pályázó által hasznosított vízterületekre kiadott területi jegyek HORINFO szakrendszerben történő tényleges, elszámolt értékesítése a 2022–2023. években. (Nem pályázhat az a tagegyesület, ami a területi jegyeit rögzítette a HORINFO szakrendszerben, azonban azok értékesítését egyetlen értékesítési csatornán sem folytatta, továbbá azon tagegyesület sem, amivel szemben a V-22/2021. számú választmányi határozattal elfogadott szankciós szabályzat szerinti vizsgálati eljárás van folyamatban, így pályázói jogosultsága felfüggesztésre került).

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások

Pályázat nyújtható be a pályázó háborús infláció okán nem tervezhető módon megemelkedett egyes fenntartási, működési költségeinek kompenzációs támogatására, az alábbi feltételekkel:

3.1. Fogalommeghatározások

- Vízhasznosító: bejegyzett halgazdálkodási hasznosító - Üzemeltető, vagyonkezelő: a vízterület, a vízpart, az ingatlan (kikötő) költségeit számla alapján, a saját nevében fizető

- Ingatlan: egyesületi tulajdonban vagy szerződés alapján tartós bérleményben, vagyonkezelésben lévő, székhely vagy szolgáltatási pont céljára hasznosított épület, építmény

- Kikötő: kiépített infrastruktúrával rendelkező, egyesületi tulajdonban vagy szerződés alapján tartós bérleményben, vagyonkezelésben lévő, horgászati célra hasznosított ingatlan

- Támogatási intenzitás igazolt költségelemenként: 50%,

- Támogatás: a megállapított támogatási intenzitás segítségével kiszámított támogatási összeg, amely 1000 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra,

- Támogatás maximum összege: 1.500.000 Ft.

3.2. A támogatás időszaka:

A támogatás alapjául a 2022. július 31. és 2023. július 31. közötti teljesítési időszakban felmerülő, a tagegyesület által 2022. augusztus 15. és 2023. augusztus 15. között ténylegesen kifizetett költségek szolgálnak.

3.3. Támogatható költségelemek a közszolgáltatóktól igénybe vett és kifizetett alábbi szolgáltatások:

- a villamosenergia szolgáltatás költségei (kw/h),

- a fűtéshez szükséges energiaszolgáltatások (földgáz, tartályos gáz) költségei (Ft/m3; Mj),

- az ivóvíz, szennyvíz költségei (m3), valamint - a szemétszállítás költségei (m3).

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek

Kizárólag a számviteli szabályoknak és a pályázati kiírásnak megfelelő pénzügyi bizonylatokkal igazolt, (a pályázó nevére és címére kiállított, kifizetett) számla összesített (valamennyi belső költségelemet tartalmazó) nettó értéke számolható el költségként. Ha a támogatott vállalt feladatellátása a támogatási időszakban nem valósult meg, illetve ha a pályázó felé – a feladatellátásával kapcsolatos vizsgálati eljárás eredménye alapján – az OHSZK a pályázati időszakban szankciót állapít meg, akkor az érintett pályázó szerződése – mérlegelési lehetőség nélkül, a rendkívüli felmondás szabályait alkalmazva – felbontásra kerül. Ekkor a támogatott a támogatásra nem válik jogosulttá, illetve már teljesített támogatási kifizetés esetén kamatokkal növelt visszafizetési kötelezettség terheli.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.nyito.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

Pályázat kizárólag a 3. pontban meghatározott időszakban és jogcímekre felmerülő, a pályázó által közvetlenül igénybe vett szolgáltatások felmerülő költségeinek támogatására nyújtható be az egyesület vezetője által aláírt támogatási kérelemmel, a támogatásként igényelt összeg tételes kimutatását – a 3. pontban meghatározott időszakban és jogcímekre várható kiadásokat tartalmazó táblázat, valamint a támogatási kérelmet alátámasztó dokumentumok (számlák) teljeskörű beküldésével.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban), a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell legkésőbb 2023. szeptember 15-ig beküldeni (e-mail-küldés napja), a 3. pontban meghatározottak figyelembevételével. A támogatási kérelmet és az igényelt összeg összefoglaló táblázatát aláírással és pecséttel ellátva .pdf formátumban is meg kell küldeni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma

Pályázónként maximum egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be. Amennyiben a pályázat kimeríti a keretösszeget, akkor az OHSZK fenntartja a jogot a keretösszeg emelésére, vagy a pályázatok – a keretösszeg mértékéig történő – beérkezési sorrend szerinti elbírálására.

8. Hiánypótlás lehetősége

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.

9. A pályázatok elbírálása, annak főbb szempontjai

A pályázatokat az OHSZK Beszerzési és Üzemeltetési Osztálya bírálja el, majd hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a pályázat befogadását (esetleges hiánypótlások elfogadásával) követően, írásban történik meg. A döntések a MOHOSZ honlapján és a Magyar Horgászban is közzétételre kerülnek. Az elbírálás főbb szempontjai: a pályázati kiírás szerinti költségek bemutatása, azok cél szerinti és igazolt felhasználása. Az elszámolás pályázati határidejét követő döntésről a pályázó 2023. október 31-ig tájékoztatást kap, amellyel egyidőben a megítélt támogatási összeg kiutalásra kerül. A jelen pályázatban meghirdetett tagegyesületi keretösszegekkel az OHSZK és tagegyesület között a 2023. évi ÜSZFA támogatás tárgyában támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

10. A pályázati támogatás elszámolása

Az OHSZK részére benyújtott és elfogadott pályázat pénzügyi elszámolást igényel. A támogatás utófinanszírozott, az elnyert támogatás kifizetésére 2023. október 31-ig kerül sor.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, az elszámolási kötelezettség nem vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül; ebben az esetben a pályázó az OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles az OHSZK részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás

A támogatott a szervezet esemény- és eredménykommunikációja során minden esetben köteles a támogatás jogcímének, forrásának és a támogató személyének egyértelmű megjelenítésére vagy ismertetésére. A részletes követelményekről az OHSZK külön, írásban rendelkezik. A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig a +36 70 685 9135 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a titkarsag@mohosz.hu (e-mail) címre megírt kérdésekre az OHSZK munkatársai 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.

A pályázati adatlap itt tölthető le: ADATLAP