A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a 2023. évi „Horgásztanodák" (HUNOP-VII/7/2023.) támogatására

Pályázati kódszám: HUNOP-VII/7/2023. Jóváhagyva: 2023. április 20. Pályázati határidő: 2023. május 8.

A MOHOSZ Elnöksége, Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), valamint a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2023” keretében Horgásztanodák 2023. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, elkülönített 2023. évi szövetségi céltámogatási alap biztosítja.
1. A támogatás tervezett keretösszege
A vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen a MOHOSZ által fizetendő közterheket, valamint az OHSZK költségeit nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására vagy a keret kimerülése esetén a beérkezési idősorrend szerinti elbírálására.

2. A támogatást igénylők köre
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), valamint horgásztatást, horgászati célú halgazdálkodást folytató speciális jogállású tagjai (a továbbiakban tagszervezet, tagegyesület, speciális jogállású tag: pályázó), melyek tagi jogviszonyuk alapján legkésőbb 2021. 01. 01-től az országos horgászszövetségi szervezeti rendszerbe tartoznak. Egy igénylő részéről 1 db, horgásztanodára vonatkozó pályázati regisztrációs űrlap (a továbbiakban: űrlap) nyújtható be, mellyel maximum 10 tanodai nap támogatható. 2023-ban nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a 2022. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalommeghatározások
A támogatás tárgya különböző horgászcikkek (induló készlet) és oktatási anyagok formájában biztosított természetbeni juttatás, a tanodai oktatók részére nyújtott személyi jellegű ráfordítások, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott költségelemek. A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket és oktatási anyagokat az IOSZB választja ki – az oktatási anyag esetében készíti el –, majd a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá, rendeli meg, illetve adja ki a pályázó részére. Az eszközök és oktatási anyagok az adatlapon feltüntetett és tervezett tanodai napok, továbbá a résztvevői létszámnak megfelelően kerülnek átadásra, melyeknek egy külön meghatározott részéről a horgászszervezet leltárt készít, másik része pedig a foglalkozásokon kiosztásra kerül a résztvevők között (oktatási anyagok, munkafüzetek).
Fogalommeghatározások:
– A tanodai foglalkozások minimális létszáma 8 fő gyermek 1 tanodai oktató, maximális létszáma 35 fő gyermek 4 fő tanodai oktató,
– Lebonyolításuk 2023. június 16. és 2024. június 15. közötti pályázati évben kell, hogy megtörténjen. A pályázónak a megtartott foglalkozásokról – legfeljebb 10 alkalom – beszámolót kell készítenie. A tanodai foglalkozások megtarthatók iskolai tanítási szünetekben (tavaszi, nyári, őszi, téli), szabad- vagy ünnepnapokon, valamint egyéb csoportfoglalkozások, így különösen a tanulmányi kirándulások, környezeti nevelés, illetőleg sportrendezvények, szervezett osztálykirándulások keretében is.
– Tanodai csoportnak számít az a 6–16 év közötti gyermekekből álló csoport, mely legalább egy, maximálisan három alkalommal vesz részt 90 napon belül tanodai foglalkozásokon.
– Jelen pályázati kiírás alkalmazásában a Horgásztanoda program az a tagszervezeti, tagegyesületi rendezvény, ahol a pályázatban megjelölt helyszínen a tanodai csoport díjmentes részvétele hiteles dokumentumokkal igazolható, és megfelelő színvonalú ismeretszerzés valósul meg a tanodai oktatók közreműködésével.
– Tanodai oktatónak számít az a horgászregisztrációval rendelkező személy, aki a pályázó szervezet igazolt tisztségviselője vagy tagja, illetve a tanodai oktatási tematikához igazolható szakmai kompetenciával rendelkező meghívott külső személy.
– Jelen pályázati kiírás alkalmazásában tanodai nap az, ahol a tanodai oktató(k) a napi foglalkozást legalább 4 órában igazolhatóan megtartja.
A támogatási keretösszeg biztosítja:
– a különböző horgászcikkeket (spiccbotok, végszerelékek, keverőedények, aprócikkek stb.) és oktatási anyagokat (oktatói segédlet, oktatói és gyermek munkafüzetek, játékok), mint a MOHOSZ OHSZK által természetbeni juttatásként nyújtott indulókészlet költségeit (MOHOSZ OHSZK közvetlenül fizeti) maximum 60.000 Ft értékben, a teljes pályázati évre az első foglalkozás időpontjáig (a regisztrációs pályázaton egész évre bejelentett tervezett tanodai napok és gyermeklétszámok alapján),
– a tanodai foglalkozások részére nyújtható maximális összegszerű támogatást 2.500 Ft/fő/nap értékben az elszámoláshoz kapcsolt pénzügyi beszámoló megküldését követően.
A fentiek alapján egy tanodai foglalkozással kapcsolatban az alábbi tételekre nyújtható be pályázat:
– a vállalt tanodai foglalkozáson részt vevő csoport (fő) részére a MOHOSZ OHSZK által biztosított természetbeni juttatások maximum 60.000 Ft értékben, és
– a tanodai foglalkozások részére nyújtható támogatás, melynek maximális mértéke 2.500 Ft/fő/nap keretösszeg, melyből
– a tanodai oktatók részére biztosítható személyi jellegű ráfordítás jelen pályázati kiírás alkalmazásában a tanodai oktatók részére együttesen igényelhető és elszámolható bruttó 15.000 Ft/oktató/tanoda összeg, mely magában foglalja annak szociális hozzájárulási adó közterhét is, továbbá
– a napi tanodai foglalkozásokon részt vevő gyermekek és oktatók számára nyújtott, számlával igazolt hideg-, melegétkezési, és folyadékpótlási, valamint
– a tanodai napon történő horgászattal kapcsolatos költségek (etetőanyag, csali és emléktárgyak).

4. Támogatható programok
A nyertes regisztrált pályázó a további tanodai foglalkozások előtt legalább 30 nappal elektronikus úton jelzi a rendezvények tervezett dátumát, a tanodai csoport és az oktatók létszámát. A regisztrációs pályázat benyújtásakor a teljes évre igényelt és az első alkalomra átvett eszközökön felül, amennyiben azok felhasználásra kerültek, szükség szerint további készleteket, anyagokat igényelhet.
Támogathatók:
(1) a 2.500 Ft/fő/nap keretösszegből a 3. pontban meghatározott személyi jellegű, a pályázó szervezettel közvetlen szerződéssel rendelkező magánszemélyek (tanodai oktatók) hiteles kifizetési jegyzékkel igazolt, közterheket is tartalmazó személyi jellegű költségei,
(2) számlával igazolt hideg-, melegétkezés és folyadékpótlás költsége,
(3) a tanodai napon történő horgászattal kapcsolatos költségek (kizárólag etetőanyag, csali és emléktárgyak).
A pályázónak a pályázati időszakon belül legalább egy tanodai napot meg kell tartania. A pályázó részéről a 2-3 napos tanodai csoport résztvevői számára biztosítani kell egy a 133/2013 (XII.29.) VM rendelet által szabályozott bemutatási célú horgászatot. Figyelem! A tanulóktól költségtérítés semmilyen jogcímen nem kérhető!

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei
Érvényes pályázat kizárólag a pályázati regisztrációs űrlap (a továbbiakban: űrlap) hiánytalan kitöltésével nyújtható be.

6. A pályázat benyújtásának módja és határideje
Az űrlapot elektronikus formában, annak jóváhagyásával kell kitölteni. A rendszer által e-mailben visszaküldött űrlapot kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva .pdf formátumban (beszkennelve) a válaszlevélben szereplő online felületre kell feltölteni legkésőbb 2023. május 8-ig (feltöltés napja). Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma
Tagszervezet, tagegyesület esetében egy, a 6. pontban meghatározott űrlap nyújtható be.

8. Hiánypótlás lehetősége
Hiánypótlásra egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.

9. A pályázatok elbírálása
A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók értesítése 2023. május 22-ig történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

10. A pályázati támogatás elszámolása
A sikeresen pályázó horgászszervezet (a továbbiakban: támogatott) a megtartott eseményekről az IOSZB részére szakmai és pénzügyi beszámolót köteles küldeni az utolsó tanodai napot követő 30 napon belül, de legkésőbb 2024. július 15-ig elektronikus űrlap formájában, annak jóváhagyásával. A rendszer által e-mailben visszaküldött űrlapot kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva .pdf formátumban (beszkennelve) a válaszlevélben szereplő online felületre kell feltölteni annak hitelesített mellékleteivel együtt.
A szakmai és pénzügyi beszámoló űrlap tartalmazza:
a tanodai csoportok tényleges létszámát, a tanodai oktatók külön meghatározott személyi adatait,
a tanodai foglalkozások és a bemutatási célú horgászat helyét és idejét,
a pályázó részére biztosított támogatási összeget,
a pályázó által elszámolni kívánt kiadási tételeket jogcím szerinti bontásban (személyi jellegű ráfordítások, egyéb költségek).
A szakmai és pénzügyi beszámoló mellékletei:
aláírt jelenléti ív (tartalmazza a résztvevők nevét, születési évét, e-mail-címét),
digitális formában (.jpg formátum) a Magyar Horgász magazinban és a MOHOSZ webfelületein leközölhető képeket a tanodai napok megrendezéséről, eseményeiről,
a pályázó által elszámolni kívánt kiadási tételekről szóló, a támogatási szerződésben külön meghatározott tartalmú pénzügyi bizonylatok, a támogatási szerződésben szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával igazolt beszerzési értékét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a MOHOSZ OHSZK fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás
A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 90 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) és a +36 30 739 1530 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.

A pályázati űrlap itt érhető el: http://tanoda2023.hunop.hu