A MOHOSZ pályázati kiírása a „Vis maior II. típusú események kármegelőzési és kárenyhítési támogatása” jogcímen történő 2023. évi támogatásra
Pályázati kódszám: HETTA-IV/1/2023. Jóváhagyva: 2023. március 9. Pályázati határidő: 2023. december 1.
 

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a jelen felhívással az „Halgazdálkodást Támogató Eszközbeszerzési Alap (HETTA)” keretében a Vis maior II. típusú események kármegelőzési és kárenyhítési támogatása jogcím támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét a HETTA célelőirányzatra biztosított, elkülönített 2023. évi szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 25.000.000 forintazaz huszonöt millió forint, mely a 3. pont szerinti támogatott költségtérítések formájában vehető igénybe. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására, illetve változatlan keretösszeg esetén a beadási idősorrend szerinti elbírálására.

2. A támogatást igénylők köre

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon horgászati célú halgazdálkodást folytató tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei, melyek legalább 2021. 01. 01-től az országos szövetségi rendszer részei (a továbbiakban: pályázó).

2023-ban nem pályázhat, illetve benyújtott pályázata esetén elutasításra kerül az a pályázó, mely a 2021. vagy 2022. évben kötött MOHOSZ támogatási szerződés szerinti kötelezettségeit nem vagy csak részben teljesítette, illetve ellene a halgazdálkodási hasznosítással kapcsolatban elmarasztaló hatósági eljárást folytattak le; továbbá, ha a MOHOSZ Alapszabályában, választmányi határozatában, MOHOSZ (ideértve OHSZK, Horgászjegy Kft.) szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalommeghatározások

Támogatási kérelem nyújtható be a pályázó hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen (a továbbiakban: vízterület) 2022. január 1. és 2023. december 1. közötti időszakban felmerült alábbi rendkívüli események során a kármegelőzés részleges finanszírozására, vagy részleges kárenyhítésre:

3.1. A vízterületen és környezetében jelentkező extrém mértékű, tartós vízhiány, illetve vízhiányt okozó hatósági, vagyonkezelői kényszercselekmény esetén a halállomány túlélését biztosító rendkívüli vízpótlás kiépítése, megvalósítása, műszaki vagy gazdasági megvalósíthatatlanság esetén az állománymentési feladatok elvégzése. 

3.2. A vízterületen és környezetében rövid idő alatt leesett extrém mennyiségű csapadékból adódó vízhozam- és vízszintemelkedés okán előre nem látható módon, elháríthatatlanul, illetve hatósági, vagyonkezelői kényszercselekmény miatt bekövetkezett gátszakadások, műtárgy sérülések rekonstrukciója. 

3.3. Fogalommeghatározások: 

Tartós vízhiánynak minősül, ha a rendelkezésre álló víztömeg csökkenése tartósan (legalább 30 napig) eléri a vízjogi engedély szerinti üzemi vízszintre számított víztömeg 50%-át vagy a hal életterét biztosító vízterület mérete – a nyilvántartott vízterülethez viszonyítva – tartósan legalább felére csökkent.

Hatósági, vagyonkezelői kényszercselekmény az a bizonyítható külső vagy jogerős végrehajtandó határozat alapján elvégzett horgászszervezeti fizikai beavatkozás, melynek során kárveszély vagy a kár egyértelműen bizonyítható. 

Rendkívüli a vízpótlás, ha az a meglévő műszaki megoldásokkal – vízjogi engedélyes vízterület esetén az engedélyben rögzített vízbetáplálással – nem megoldható, illetve a meglévő műszaki megoldásokkal a vízpótlás csak – az átlagos költségek több mint 100%-át meghaladó – üzemeltetési többletköltséggel biztosítható.

Rekonstrukció az eredeti állapotba történő visszaállítás, felújításként és új építésként egyaránt.

3.4.   A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a pályázó által kifizetett, a káresemény megelőzésével, elhárításával, illetve a helyreállítással kapcsolatosan felmerült támogatható, igazolt (önerős) költségeinek maximum 70%-a, de maximum hektáronként 250 ezer forint, illetve a nyilvántartott vízterületre összesen 5,0 millió forint. 

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek

4.1. A 3.1. pont szerinti esetben a vízhiány elhárításával kapcsolatosan felmerült, számlával, számviteli bizonylattal igazolt alábbi költségek támogathatók:

  • a vízpótlás biztosítása érdekében végzett műszaki beavatkozások költségei, vízpótlást biztosító, árok, műtárgyak, csőrendszer, szivattyú kiépítésének (anyag, munkabér, bérleti díj stb.) költségei,
  • a vízpótlás folyamatos biztosítása kapcsán felmerülő (vízdíj, vízkészlet járulék, villamos energia, üzemanyag) többletköltségek,
  • a vízpótlás biztosításához kapcsolódó hatósági engedélyek díjának költségei,
  • állománymentés költségei.

4.2. A 3.2. pont szerinti esetben a rekonstrukcióval kapcsolatosan felmerült, számlával, számviteli bizonylattal igazolt alábbi költségek támogathatók:

  • a rekonstrukció megvalósítása érdekében végzett felújítások, beruházások, egyéb műszaki beavatkozások költségei,
  • a pályázat tárgyában megvalósított tervezési, engedélyeztetési költségek a teljes pályázott összeg 20%-áig.

4.3. Nem támogatható költség a kármegelőzéssel, illetve a káreseménnyel kapcsolatosan felmerülő területi jegybevétel kiesés, valamint a horgászszervezetnél foglalkoztatott főállású alkalmazottak alapdíjazás szerinti munkabére és annak közterhei. 

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (nyito.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

6. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban) a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre folyamatosan, legkésőbb 2023. december 1-ig kell beküldeni (e-mail-küldés napja). Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött, határidőn belül (e-mail-küldés napja) benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma

Pályázónként, illetve vízterületenként egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be. 

8. Hiánypótlás lehetősége

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag a MOHOSZ OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálása, annak főbb szempontjai

A beérkező pályázatokat a MOHOSZ OHSZK Halgazdálkodási és Szolgáltatási Osztályának közreműködésével a Haltermelési és Telepítési Koordinációs Szakbizottság a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, majd a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók értesítése a pályázat befogadását (esetleges hiánypótlások elfogadásával) követően legkésőbb 30 napon belül írásban történik meg. A döntések a MOHOSZ weblapján is közzétételre kerülnek. Az elbírálás főbb szempontjai: A pályázati feltételeknek való megfelelés mellett az elbírálás során figyelembevételre kerül, hogy a pályázó mikortól része a MOHOSZ szervezeti rendszerének, továbbá a támogatás mértékét befolyásoló tényező a hasznosított halgazdálkodási vízterület nagysága, annak horgászati, horgászturisztikai jelentősége és látogatottsága, valamint a halelúszás aránya a vízterület becsült halállományán belül, illetve kármegelőzés esetén a veszélyeztetett halállomány halgazdálkodási, valamint ökológiai eszmei értékének nagyságrendje. Az elbírálás során előnyt élveznek a MOHOSZ haszonbérletében lévő, alhaszonbérbe adott vízterületek. A sikeres pályázóval a MOHOSZ OHSZK támogatási szerződést köt.

10. A támogatás elszámolása

A sikeresen pályázó horgászszervezet a végrehajtott műszaki beavatkozásokról, a rekonstrukció megvalósításáról, a támogatott haltelepítésről a támogatási szerződésben külön meghatározott feltételek szerinti pénzügyi és szakmai beszámolót köteles küldeni a MOHOSZ OHSZK részére, az abban szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével. A támogatás utófinanszírozott, a támogatás összege a szerződési feltételeknek megfelelő elszámolás, illetve – egyedi esetben a szerződésben rögzített feltételekkel történő – részelszámolás elfogadását követően kerül kifizetésre.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei

Amennyiben az elszámolás elfogadását és a támogatás kifizetését követően igazolódik a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem vagy csak részbeni teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Ebben az esetben a pályázó a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás

A támogatott köteles vállalni, hogy a támogatott tevékenységhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, valamint a következő szöveget: „Jelen tevékenység a MOHOSZ Halgazdálkodást Támogató Eszközbeszerzési Alap (HETTA) pályázati támogatásával valósult meg.” A támogatott köteles a tevékenységgel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, az ezekhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán közzé kell tennie és ott legalább 90 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). 

A benyújtott pályázatban vagy annak mellékleteiben továbbított személyes adatok kezelése a MOHOSZ Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában foglaltak szerint történik.

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig a 06-1-248-2594 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) címre megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.

***

A pályázati regisztrációs adatlap itt tölthető le: ADATLAP