A MOHOSZ pályázati kiírása a „Vis maior jellegű halpusztulás, illetve állományvesztés részleges kárenyhítése haltelepítéssel” jogcímen történő 2023. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ÁPFE-V/3/2023. Jóváhagyva: 2023. március 9.  Pályázati határidő: 2023. december 1.

 A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a jelen felhívással az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében a vis maior jellegű halpusztulás, illetve állományvesztés részleges kárenyhítése haltelepítéssel jogcím támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÁPFE célelőirányzatra biztosított, elkülönített 2023. évi szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 25.000.000 forint, azaz huszonötmillió forint, mely a 3. pont szerinti támogatott haltelepítés formájában vehető igénybe. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására, illetve változatlan keretösszeg esetén a beadási idősorrend szerinti elbírálására.

2. A támogatást igénylők köre

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon horgászati célú halgazdálkodást folytató tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei, melyek legalább 2021. 01. 01-től az országos szövetségi rendszer részei (a továbbiakban: pályázó).

2023-ban nem pályázhat, illetve benyújtott pályázata esetén elutasításra kerül az a pályázó, mely a 2021. vagy 2022. évben kötött MOHOSZ támogatási szerződés szerinti kötelezettségeit nem vagy csak részben teljesítette, illetve ellene a halgazdálkodási hasznosítással kapcsolatban elmarasztaló hatósági eljárást folytattak le; továbbá, ha a MOHOSZ Alapszabályában, választmányi határozatában, MOHOSZ (ideértve OHSZK, Horgászjegy Kft.) szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások

Támogatási kérelem nyújtható be a pályázó hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen (a továbbiakban: vízterület) 2022. január 1. és 2023. december 1. között bekövetkezett tömeges halpusztulás vagy halelúszás esetén.

3.1. Fogalommeghatározások: 

Tömeges halpusztulás: a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8. §. szerinti tömeges halpusztulás (a továbbiakban: halpusztulás), melyet a pályázó – a Hhvtv. 18 §. (1) pontja szerinti bejelentési kötelezettségnek megfelelően – a halgazdálkodási hatóság felé igazoltan bejelentett, valamint hitelt érdemlően igazolni tudja az elpusztult halállomány mennyiségét és nyilatkozik annak halfaj és korosztály szerinti összetételéről.

- Halelúszás: a zárt víznek minősülő vízterületen és annak környezetében rövid idő alatt leesett extrém mennyiségű csapadékból adódó vízhozam- és vízszintemelkedés okán előre nem látható módon, elháríthatatlanul, illetve hatósági, vagyonkezelői kényszercselekmény miatt bizonyíthatóan bekövetkezett halelúszások.

Standard halfajok (8): bodorka, csuka, dévérkeszeg, harcsa, karikakeszeg, kecsege, ponty, süllő.

Preferált halfajok (12+1): balin, compó, domolykó, jászkeszeg, kősüllő, márna, menyhal, paduc, sügér, széles kárász, szilvaorrú keszeg, vörösszárnyú keszeg, (sebes pisztráng).

Horgászati célú piaci ponty: olyan két- vagy háromnyaras ponty, melynek az egyedsúlya 0,9 kg/db feletti (a továbbiakban: PIII.).

Vegyes keszeg: döntően standard besorolású keszegfélékből álló, vegyes fajszerkezetű telepítési állomány, amely kisebb részben preferált besorolású keszegféléket is tartalmazhat.

-Vízterület nagysága: Az OHSZK vízterületi törzsadat-nyilvántartásában szereplő vízterületi adat (ha).

Támogatási intenzitás: a jelen pályázati kiírás szerint az adott haltételekre számított nettó beszerzési árak összegének 3.4. pont szerint %-ban meghatározott támogatási hányada.

Támogatás: a megállapított támogatási intenzitás segítségével kiszámított támogatási összeg, amely 1000 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra. 

Igazolt telepítés: olyan haltelepítés, amely esetében az előzetes és a realizációs bejelentés és határidőben megtörtént, továbbá a telepítés számlája és előírt kísérőokmányai is biztosítottak.

Hatósági, vagyonkezelői kényszercselekmény: az a bizonyítható külső vagy jogerős végrehajtandó határozat alapján elvégzett horgászszervezeti fizikai beavatkozás, melynek során kárveszély vagy a kár egyértelműen bizonyítható. 

3.2.   A telepítés megvalósításának időszaka:

A megítélt támogatás a vízterület támogatott haltelepítése formájában vehető igénybe.

A támogatott haltelepítés megvalósítása a pályázat pozitív elbírálását és az erről szóló értesítést, majd a szerződéskötést követően történhet, 2023. szeptember 1. és december 10. között, valamint 2024. március 1. és április 30. között. 

3.3.   Támogatható haltelepítések:

-   a 3.1. pontban meghatározott standard és preferált őshonos halfajok igazolt telepítése támogatható,

-   a telepítendő halállomány a halfaj, korosztály és mennyiség tekintetében meg kell, hogy feleljen a vízterület érvényes halgazdálkodási tervének (amennyiben szükséges, a halgazdálkodási terv módosítását kezdeményezni kell a halgazdálkodási hatóság felé),

- a telepítendő halállomány kizárólag a MOHOSZ által előzetesen jóváhagyott speciális jogállású tag haltermelőtől, illetve „A MOHOSZ minősített beszállítója” címet elnyert haltermelőtől/kereskedőtől (továbbiakban: szállítók) vásárolható,

-   a támogatásra tervezett halbeszerzés a mindenkori aktuális MOHOSZ – MA-HAL megállapodás szerinti közzétett nettó irányáron (az engedélyezett eltérési lehetőségek figyelembevételével) történhet.

3.4.   A támogatás mértéke

Halpusztulás esetén a pályázó által kifizetett, a halpusztulás elhárításával kapcsolatosan felmerült 4. pont szerinti támogatható, igazolt költségei vehetők figyelembe, melynek mértékéig tervezhető az elpusztult halállomány pótlására a támogatott haltelepítés. A támogatás mértéke a telepítendő halállomány nettó értékének maximum 90%-a, de maximum 2,5 millió forint. 

Halelúszás esetén a külső szakértői vélemény alapján igazoltan elúszott halállomány – kimutatott halfaj és korosztály összetétel szerinti – értékének maximum 60%-a vehető figyelembe, melynek mértékéig tervezhető a halállomány pótlására a támogatott haltelepítés. A támogatás mértéke a telepítendő halállomány nettó értékének maximum 90%-a, de maximum 2,5 millió forint. 

4. A támogatás alapjául szolgáló, illetve a támogatásból kizárt költségek

Halpusztulás esetén elszámolhatók a halpusztulás elhárításával kapcsolatosan felmerült, számlával,számviteli bizonylattal igazolt alábbi költségek:

  • a haltetemek összegyűjtésének költségei (üzemanyag és egyéb anyagköltségek, megbízási munkabér, túlóradíj),
  • a haltetemek szállításának és ártalmatlanításának költségei,
  • az elhullott halállomány támogatási alapértéke: az igazoltan elszállított haltetemek mérlegelési jegy szerinti súlyával számítva kg-onként 1.000 Ft.

Halelúszás esetén a 3.4. pont szerinti szakvélemény és a MOHOSZ OHSZK szakmai elbírálás alapján támogathatók az elúszott halállomány részleges visszapótlásának költségei, támogatási alapérték szerint kg-onként 1.000 Ft mértékben.

Nem támogatható költség a halpusztulással, illetve a hal elúszással kapcsolatosan felmerülő területi jegybevétel kiesés, valamint a főállású alkalmazottak alapdíjazás szerinti munkabére és annak közterhei. 

Ha a támogatott haltételek egységes telepítési adatlapon történő előzetes és realizációs bejelentése az előírt határidőben nem valósul meg a MOHOSZ és a halgazdálkodási hatóság felé, akkor az érintett pályázó kizárásra kerül!

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (nyito.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

6. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban) a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre folyamatosan, legkésőbb 2023. december 1-ig kell beküldeni (e-mail-küldés napja). Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött, határidőn belül (e-mail-küldés napja) benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma

Pályázónként, illetve vízterületenként egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be. 

8. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag a MOHOSZ OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálása, annak főbb szempontjai: 

A beérkező pályázatokat a MOHOSZ OHSZK Halgazdálkodási és Szolgáltatási Osztályának közreműködésével a Haltermelési és Telepítési Koordinációs Szakbizottság a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, majd a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók értesítése a pályázat befogadását (esetleges hiánypótlások elfogadásával) követően a 3.2. pont szerint, írásban történik meg. A döntések a MOHOSZ weblapján és a Magyar Horgászban is közzétételre kerülnek. Az elbírálás főbb szempontjai: A pályázati feltételeknek való megfelelés mellett az elbírálás során figyelembevételre kerül, hogy a pályázó mikortól része a MOHOSZ szervezeti rendszerének, továbbá a támogatás mértékét befolyásoló tényező a hasznosított halgazdálkodási vízterület nagysága, annak horgászati, horgászturisztikai jelentősége és látogatottsága, valamint a halpusztulás aránya a vízterület becsült halállományán belül. Az elbírálás során előnyt élveznek a MOHOSZ haszonbérletében lévő, alhaszonbérbe adott vízterületek. A sikeres pályázóval a MOHOSZ OHSZK támogatási szerződést köt.

10. A támogatás elszámolása

A sikeresen pályázó horgászszervezet a támogatott haltelepítésről a támogatási szerződésben külön meghatározott feltételek szerinti pénzügyi és szakmai beszámolót köteles küldeni a MOHOSZ OHSZK részére, az abban szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével. A támogatás utófinanszírozott, a támogatás összege a szerződési feltételeknek megfelelő elszámolás elfogadását követően kerül kifizetésre.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei

Amennyiben az elszámolás elfogadását és a támogatás kifizetését követően igazolódik a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem vagy csak részbeni teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Ebben az esetben a pályázó a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás

A támogatott minden esetben köteles a támogatás forrásának és a támogató személyének egyértelmű megjelenítésére vagy ismertetésére. A támogatott köteles vállalni, hogy a támogatott telepítésekhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, valamint a következő szöveget: „Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.” A támogatott köteles a telepítéssel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a telepítéshez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a telepítést megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 90 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). 

A benyújtott pályázatban vagy annak mellékleteiben továbbított személyes adatok kezelése a MOHOSZ Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában foglaltak szerint történik.

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig a 06-1-248-2594 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) címre megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.        

***

A pályázati regisztrációs adatlap itt tölthető le:  ADATLAP