A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati felhívása  „A MOHOSZ hivatalos versenyszervezője” cím elnyerésére

1. A pályázat célja:

A Magyar Országos Horgász Szövetség, mint országos sportági szakszövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) Választmányának V-17/2019. (05.24.) sz. határozata alapján a MOHOSZ Országos Horgászszervezeti Központja (a továbbiakban: MOHOSZ OHSZK) a horgászsport átlátható, a jogszabályoknak megfelelő és minőségi működtetésének, fejlesztésének céljából a jelen felhívással nyilvános pályázatot hirdet „A MOHOSZ hivatalos versenyszervezője” cím (a továbbiakban: cím vagy Versenyszervező) elnyerésére. 

2. A pályázók köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhat be az a magánszemély, valamint – nem MOHOSZ horgászszervezeti jogállású – jogi személy, amely 

a. legalább egy horgászszervezet ajánlásával rendelkezik,

b. tevékenységi köre szerint versenyszervezésre jogosult,

c. a MOHOSZ OHSZK Horgászsport Szakszövetségi Iroda versenyszervezésre, lebonyolításra, versenyzői nyilvántartásra és a nyilvánosság biztosítására, bejelentési kötelezettségre és adatszolgáltatásra, valamint pénzügyi átláthatóságra vonatkozó előírásait teljesíti,

d. vállalja az évi 25 000 Ft regisztrációs díj megfizetését,

e. magára nézve kötelezőnek ismeri el a MOHOSZ Alapszabályában, Választmányi Határozataiban, Elnökségi Határozataiban és egyéb belső szabályozóiban foglalt rendelkézeket,

f. vállalja, hogy neve megjelenik a MOHOSZ kiadványiban és internetes felületein. 

Előny: korábbi versenyszervezői tevékenység igazolása; további horgászszervezetek ajánlása. 

3. A címmel járó előnyök:

3.1 A Versenyszervező a címmel járó követelmények folyamatos vállalása, illetve teljesítése mellett a megállapodás aláírását követően a MOHOSZ által megadott arculati elem (hivatalos versenyszervezői logó, illetve megnevezés) nevéhez / cégnevéhez kapcsolt felhasználása mellett, a cím visszavonásáig jogosult a cím nyilvános használatára, kapcsoltan a megállapodásban rögzített előnyök igénybevételére.

3.2 A Versenyszervező a MOHOSZ haszonbérletében lévő, közvetlenül vagy alhaszonbérleti szerződéssel hasznosított valamennyi halgazdálkodási vízterületen – a MOHOSZ és a vízterület halgazdálkodási jogosultja versenyei kivételével – 2023. 01. 01-től csak a hivatalos versenyszervezői címmel rendelkező személy vagy szervezet rendezhet horgászversenyt, így e körben a Versenyszervezők számára a MOHOSZ kizárólagosságot biztosít.

3.3  Az OHSZK az országos versenynaptárban szereplő versenyek esetében, illetve egyéb versenyek esetében a tárgyban külön kiírt pályázat szerinti körben – a vízterület halgazdálkodási jogosultja kivételével – csak a Versenyszervező által szervezett horgászversenyre biztosíthat támogatást, illetve a naptárban csak ezen versenyeket szerepeltetheti.

3.4 Az országos versenynaptárban szereplő versenyek esetében a versenyek jogszabály szerinti, halgazdálkodási hatósági bejelentését (adott esetben a kiszelektált idegenhonos inváziós fajok bejelentését) a Versenyszervező / verseny szerint illetékes halgazdálkodási hasznosító köteles intézni. Kérésükre az OHSZK Horgászsport Szakszövetségi Iroda (a továbbiakban: HSSZI) a bejelentésben támogatást nyújt. 

3.5 A MOHOSZ a Versenyszervező által rendezett versenyeken elért rekordokat – ellenőrzés, hitelesítés után – a Versenyszervező kifejezett kérésére nyilvántartja, illetve hivatalosan is elismeri.

3.6 A MOHOSZ fenntartja a jogot a Versenyszervezők később meghatározott formában történő, teljesítményalapú elismerésére, az elismerési formák meghatározására.

3.7 A Magyar Horgász keretein belül a Versenyszervező országos versenynaptárban szereplő, illetve MOHOSZ haszonbérletében vagy alhaszonbérletben levő vízterületein megtartott versenyei, kérelmére kiemelt publicitást, jelenlétet kaphatnak.

4. A címmel járó kötelezettségek:

A címet elnyert és az ezzel járó követelményeket folyamatosan vállaló versenyszervezők együttműködési megállapodásban vállalják az alábbiakat:

4.1 A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, továbbá a MOHOSZ Országos Horgászrendje, Általános Országos Versenyszabályzata, kapcsoltan a MOHOSZ OHSZK és a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet horgászatra, horgászversenyre vonatkozó egyéb előírásainak betartása, kiemelten a környezetvédelmi, állatvédelmi és halkíméleti szabályok érvényesítése, a mérlegelést követően valamennyi fogott hal azonnali visszahelyezése, kivételként az idegenhonos invazív halfajok esetében a halgazdálkodási hasznosító által elrendelt elkülönítés és begyűjtés megszervezése.

4.2 A tervezett versenyeknek a halgazdálkodási hasznosító által, benne a jogszabályban előírtak szerinti formában a MOHOSZ és halgazdálkodási hatóság felé történő előzetes bejelentése.

4.3 Valamennyi, a versenyeken részt vevő magyar és nem magyar állampolgárságú versenyző esetében az érvényes állami jegy és fogási napló, valamint területi jegy rendelkezésre állásának biztosítása legkésőbb a verseny megkezdéséig. 

4.4 Köztartozás-mentesség, illetve az OHSZK felszólítására annak igazolása.

4.5 Versenyek jogszabály és/vagy OHSZK által előírt létszám- és fogási adatainak bejelentése, valamint a versenyek során a nyilvánosság, a tevékenység során a pénzügyi átláthatóság biztosítása, a versenyek díjazásával kapcsolatos adózási szabályok betartása.

4.6 Külön HSSZI előírás vagy megállapodás esetén a HORINFO versenyregisztrációs és management felületének használata.

4.7 A versenyeken nevezési keretszámnál a nemzeti válogatott kerettag versenyzők előnyben részesítése.

5. Az igénylés tartami és formai követelményei:

A támogatási kérelem kizárólag a jelen pályázati kiíráshoz mellékelt pályázati adatlap és mellékletei hiánytalan kitöltésével nyújtható be.

6. Az igénylés benyújtásának módja, helye és határideje: 

A pályázat beadására 2019. november 1-től kezdődően – a pályázati lehetőség visszavonásáig – folyamatosan van lehetőség. A pályázati adatlapot és mellékleteit kitöltve elektronikus formában (az eredeti Word dokumentum, illetve ezen túl aláírva PDF formátumban is) a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell beküldeni. Az adatlap és a melléklet letölthető a MOHOSZ weboldaláról. 

7. Hiánypótlás: 

Kizárólag a felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött pályázat fogadható el. Hiánypótlásra csak írásos értesítésre, az ott meghatározott módon kerülhet sor. 

8. A pályázatok elbírálása: 

A pályázatokat azok beérkezésének sorrendjében a MOHOSZ OHSZK Horgászsport Szakszövetségi Iroda javaslatára – az Országos Versenyhorgász Bizottság véleményének figyelembevétele mellett – a MOHOSZ Elnökének megbízásából a MOHOSZ OHSZK főigazgatója folyamatosan bírálja el, és külön indokolás nélkül dönt a cím adományozásáról, vagy a pályázat elutasításáról. E döntés ellen a jogorvoslati lehetőség kizárt.

A döntésről a pályázók kiértesítése az érvényes pályázat beérkezését követően 30 napon belül, írásban történik meg. 

9. A cím elnyerésének és fenntartásának regisztrációja: 

A címet elnyert versenyszervezőről a MOHOSZ OHSZK Horgászsport Szakszövetségi Iroda nyilvántartást vezet, melyet – az elérhetőségeik feltüntetésével – a MOHOSZ hivatalos honlapján folyamatosan aktualizálva megjelentet. A cím elnyerését követő első megjelentetésre az együttműködési megállapodás aláírását és az évi regisztrációs díj befizetését követően 8 napon belül kerül sor.

10. Kapcsolattartás: 

A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., (+36) 30 164 2336.

Egy horgászszervezet más horgászszervezet által hasznosított vízterületén történő versenyszervezése az alábbiak figyelembevételével lehetséges:

Saját horgászverseny: a vízterület halgazdálkodási jogosultjának versenye, minden olyan tagszövetségi vagy tagszövetségi tagegyesületi verseny, amely a tagszövetségi minimumfeltételek között is előírt területi bajnokságnak minősül, vagy kizárólag a jogosult horgászszervezet nyilvántartott személyi körének (egyesületi tagok, gyermek horgászok) versenyzését szolgálja. 

Alaptevékenységi versenyszervezés: az alhaszonbérlő horgászszervezet saját versenyeinek, illetve a tagszövetségek esetében tagszövetségi tagegyesületenként évi egy tagszövetségi tagegyesületi versenynek a helyszínbiztosítása, szervezése, lebonyolítása.

Vállalkozási jellegű horgászszervezeti versenyszervezés: az alhaszonbérlő tagszervezet vagy tagegyesület részéről más horgászszervezet vagy gazdasági társaság, illetve magánszemélyek részére díjazás ellenében történő versenyszervezés, ideértve a helyszín díjmentes vagy díjazás ellenében történő biztosítását is. Ha egy alhaszonbérlő tagszervezet vagy tagegyesület vállalkozási jellegű horgászszervezeti versenyszervezést is végez, akkor a versenyszervezői címmel neki is rendelkeznie kell.