a Magyar Országos Horgász Szövetség 63/2022. (II.28.) Kormányrendelet szerinti egyajánlatos közbeszerzései arányának lehetőség szerinti csökkentése érdekében

 I. Bevezetés 

A MOHOSZ a 63/2022. (II.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 5. § (1) bekezdése alapján köteles intézkedési tervet készíteni, tekintettel arra, hogy az egyajánlatos közbeszerzések aránya 2021. évben – az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzések esetében – a 20%-ot meghaladta. A MOHOSZ az intézkedési tervet a Kormányrendelet 10. § (2) bekezdése alapján 2022. április 30-ig elkészítette, azt az Elnökség jóváhagyta, így a terv megtalálható a horgászszövetség honlapján (www.nyito.mohosz.hu).

A Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) elkötelezett az általa Ajánlatkérőként indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti közbeszerzési eljárásokban a versenyhelyzet fenntartásában és annak erősítésében, ennek keretében minimalizálni kívánja az egyajánlatos közbeszerzési eljárásai számát. A MOHOSZ ajánlatkérőként fontosnak tartja a verseny élénkítését az indított közbeszerzési eljárásai során, mivel a közbeszerzésekben a piaci alapú verseny fenntartását kiemelt fontosságú tényezőként kezeli. A piaci alapú verseny magas színvonalú biztosítása támogatja a MOHOSZ által kezelt működési bevételek (civil szervezetként a saját és a közfeladat-ellátási szerződéssel átengedett állami bevételek esetében egyaránt) hatékony felhasználását, figyelemmel arra, hogy a piaci verseny szélesítésével a horgászszövetség alacsonyabb ajánlati árakat érhet el, így a jobb ár-érték arányú termékek és szolgáltatások beszerzését realizálhatja.  

A MOHOSZ megvizsgálta és a jelen intézkedési tervben bemutatja, hogy milyen okai voltak az egyajánlatos közbeszerzések 2021. évi magas számának és rögzíti, hogy a jövőben indítandó közbeszerzési eljárások során milyen intézkedéseket tesz, illetve milyen új beszerzési gyakorlatot alakít ki annak érdekében, hogy a tervezett beszerzéseinél biztosítsa a lehető legnagyobb piaci versenyt, ezáltal az egyajánlatos közbeszerzéseinek a számát a legalacsonyabb szintre csökkentse.

II. Egyajánlatos közbeszerzés fogalma

Az egyajánlatos közbeszerzés fogalma valamennyi olyan közbeszerzés útján megkötött beszerzést (és szerződéskötést) magába foglalja, amelyek elnyerése céljából a folyamat során csak egy gazdasági szereplő nyújtott be érvényes ajánlatot. Az egyajánlatos közbeszerzések arányának számításához figyelembe veendő főbb szempontokat a Kormányrendelet 4. §-a határozza meg, amely az Európai Bizottság Egységes Piaci Eredménytábla (Sinlgle Market Scoreboard) elkészítéséhez használt módszertant veszi alapul. Eszerint egyajánlatosnak az a közbeszerzés minősül, ahol csak egy ajánlattevő nyújt be ajánlatot (részekre bontott eljárás esetén részenkét értelmezendő). Ha több ajánlat is érkezik, akkor a közbeszerzés nem minősül egyajánlatosnak, függetlenül attól, hogy a beérkezett ajánlatok közül később hány bizonyul érvényesnek/érvénytelennek.

III. MOHOSZ Kormányrendelet 5. § (3) bekezdés szerinti 2021. évi egyajánlatos közbeszerzések magas számának, illetve okainak vizsgálati eredménye

A MOHOSZ esetében az alábbi beszerzési tárgyakban (CPV kódok) merültek fel uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzések 2021. év során:

Fűnyírók, gazvágók, ágaprítók, egyéb kézi gépek

Fő tárgy: 16000000-5

1. rész: 16310000-1 (Gazvágó kistraktor)

2. rész: 16310000-1 (Mulcsozó gazvágó gép)

3. rész: 16160000-4 (Ágdaráló gép)

4. rész: 16160000-4 (Fűkasza, láncfűrész és ágvágó)

Vízminőség javítását támogató berendezések

Fő tárgy: 42000000-6

1. rész: 42000000-6 (Levegőztetők)

2. rész: 42000000-6 (Aggregátor és szivattyú)

Nyomdai szolgáltatás beszerzése

Fő tárgy: 79821000-5

A MOHOSZ a fenti tárgyakban indított közbeszerzési eljárások mindegyikének előkészítése során megvizsgálta a beszerzendő termékek nyílt piacát. A horgászszövetség igyekezett minél több gazdasági szereplőtől indikatív ajánlatot beszerezni a megindítandó közbeszerzési eljárások műszaki leírása szerinti termékekre. Ugyanakkor az elmúlt évi beszerzések piaca (a COVID-19 világjárvány és egyéb olyan negatív gazdasági folyamatok miatt, ami jelentős eltérést – áremelkedést – okozott az indikatív árajánlatok és az eszerint megállapított közbeszerzési becsült érték között) olyan szűk volt, hogy a kiírt közbeszerzési eljárásokra számos esetben a nyílt eljárások és a MOHOSZ szándékai ellenére kevés, vagy csak mindössze egy ajánlat érkezett.

A végrehajtott felülvizsgálat alapján a MOHOSZ álláspontja változatlanul az, hogy az egyajánlatos közbeszerzési eljárások magas száma nem róható fel a horgászszövetség számára, mert a kiírt közbeszerzési eljárások során az alkalmassági minimumkövetelmények, a műszaki elvárások, az értékelési szempontok úgy kerültek kialakításra, hogy azok minél szélesebb körű versenyt biztosítsanak, természetesen figyelembe véve, hogy olyan eszközök kerüljenek beszerzésre, melyek képesek biztosítani a MOHOSZ által elvárt célok teljesítését, és ezen eszközök a megfelelő funkcionalitást biztosítsák a mindennapi használatuk során (pl.: levegőztetők specifikumai). 

A MOHOSZ ismételten rögzíti, hogy a piaci verseny elősegítése céljából a kiírt közbeszerzési eljárások felhívásaiba nem épített be túlzó, indokolatlan, vagy egyedi cégekre kiírt elvárásokat, ugyanakkor a költséghatékonyság és a felhasználhatóság okán a valós felhasználói igényeket jelenítette meg a kiírásokban.

A MOHOSZ ismételten kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárások műszaki leírások tartalma nem azzal a céllal lett összeállítva, hogy az abban foglalt paraméterekre mindössze egy ajánlattévő legyen képes érvényes ajánlatot benyújtani.

IV. A MOHOSZ Kormányrendelet 5. § (3) bekezdés szerinti 2022. évre vonatkozó, egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére irányuló tervezett intézkedései

A MOHOSZ az alábbi intézkedéseket kívánja foganatosítani az egyajánlatos közbeszerzések számának lehetőség szerinti csökkentése céljából:

1. Mivel a közbeszerzési eljárások előkészítése során az ajánlatkérőnek a saját piaci információi alapján szükséges eljárnia, ezért a MOHOSZ abban az esetben ha nem tud legalább 3 darab indikatív árajánlatot beszerezni a piaci szereplőktől (melynek az az oka, hogy nincs tudomása 3 darab olyan piaci szereplőről, akik képesek lennének a szerződés teljesítésére), akkor a piac részletes és pontos feltérképezése céljából piaci konzultációt indít, illetve ezt a módszertant olyan eljárások esetén is ezt alkalmazza, amikor a beszerzés tárgya az aktuális piaci viszonyokra (gyorsan és intenzíven változó piaci viszonyok közepette nehezen megállapítható szerződési feltételek, különös tekintettel a teljesítési határidőre) tekintettel indokolt. 

Végrehajtás módja: piaci konzultáció lefolytatása

Végrehajtásért felelős: OHSZK főigazgató által kijelölt szervezeti vezető

2. A MOHOSZ a magasabb fokú nyilvánosság biztosítása céljából az uniós közbeszerzési értékhatért elérő beszerzései vonatkozásában vállalja, hogy azok felhívásait, közbeszerzési dokumentumait, elektronikus EKR elérhetőségeit feltölti weblapjára, vagy egyéb más módon használt online fórumaira. Vállalja továbbá, hogy az indikatív ajánlatot adó és adott esetben előzetes piaci konzultáción részt vett gazdasági szereplők részére külön e-mailes tájékoztatást is küld az eljárás megindításának tényéről.

Végrehajtás módja: közzététel, e-mail küldés

Végrehajtásért felelős: OHSZK főigazgató által kijelölt szervezeti vezető

3. A MOHOSZ vállalja, hogy az alkalmassági követelmények vonatkozásában nem támaszt olyan követelményt az ajánlattévőkkel szemben, ami nem bizonyítja önmagában az alkalmasság követelményeit, de jelen gazdasági viszonyok közepette indokolatlan kötelezettségeket, vagy költségeket jelent az ajánlattévők részére. A MOHOSZ ezért az ajánlati biztosíték összegét csak kivételesen indokolt esetben és/vagy minimális összegben írja elő, s amennyiben előírja az ajánlati biztosítékot, annak összegét aszerint alakítja ki, hogy az a piacra belépő új gazdasági szereplők részére se okozzon likviditási problémát.

Végrehajtás módja:    olyan mértékű ajánlati biztosíték meghatározása, amely valamennyi piaci szereplő által vállalható anélkül, hogy ezen költségvonzat indokolatlanul megnehezítené a közbeszerzési eljáráson való indulást

Végrehajtásért felelős: MOHOSZ OHSZK főigazgató

4. A MOHOSZ vállalja, hogy minden esetben biztosítja a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges megfelelő szakértelemet. Ennek keretében gondoskodik arról, hogy a MOHOSZ állományában dolgozó, közbeszerzési eljárásban résztvevő munkavállalók naprakész tudással rendelkezzenek a közbeszerzési jogról, a joggyakorlatról, az elméleti és gyakorlati tudnivalókról, ami mellett kiemelt fontosságúnak tartja a versenyjogi, valamint a műszaki területen lévő szakmai tudásfejlesztést is. 

Végrehajtás módja: az érintett munkavállalók lehetőség szerinti képzése, megfelelő kompetenciával rendelkező külső szolgáltató kiválasztása

Végrehajtásért felelős: MOHOSZ OHSZK igazgató

5. A MOHOSZ vállalja, hogy tárgyalásos vagy meghívásos eljárás indítása esetén, amennyiben a piaci körülmények lehetővé teszik, nem korlátozza keretszámmal az ajánlattételre felkérendő résztvevők számát.

Végrehajtás módja:    az adott közbeszerzési eljárásban nem korlátozzuk keretszámmal az ajánlattételre felkérendő résztvevők számát

Végrehajtásért felelős: MOHOSZ OHSZK főigazgató

6. A MOHOSZ törekszik arra, hogy a közbeszerzés kapcsán biztosítsa a részajánlattétel lehetőségét, amennyiben ezt a beszerzés tárgya indokolja. Az eljárás előkészítésekor a piaci viszonyok feltárása során a horgászszövetség vizsgálni fogja, hogy a részajánlattétel lehetőségének biztosítása milyen hatást fejt ki a piaci szereplők aktivitására, azaz az egyes részek külön-külön történő meghatározása élénkíti-e a versenyt, vagy éppen szűkítő hatást vált ki. Amennyiben a részajánlat minimalizálása vagy elvetése együttesen biztosítja a verseny fokozását, úgy a MOHOSZ a verseny szélesítésének érdekében jár el. 

Végrehajtás módja:    az adott közbeszerzési eljárásban a fenti szempontok vizsgálata, a részajánlat lehetőségének biztosítása

Végrehajtásért felelős: MOHOSZ OHSZK igazgató

7. A MOHOSZ vállalja, hogy minimalizálni fogja a gyorsított eljárások számát, továbbá a beszerzés tárgya szerint – elsősorban a nehezített gazdasági szektor szereplői számára, ha a közfeladat-ellátási, támogatási kötelezettségei ezt lehetővé teszik – biztosítja a törvényi minimumnál hosszabb ajánlattételi határidőt és a teljesítésre az aktuális piaci viszonyokhoz igazodó teljesítési határidőt szab meg.

Végrehajtás módja: gyorsított eljárások számának minimalizálása, a törvényi minimumnál hosszabb ajánlattételi határidő biztosítása, piaci viszonyokhoz igazodó teljesítési határidő meghatározása

Végrehajtásért felelős: MOHOSZ OHSZK főigazgató

8. A MOHOSZ vállalja, hogy 2022. évre vonatkozó, egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére irányuló intézkedéseit 2022. december 31-ig fenntartja.

Végrehajtásért felelős: MOHOSZ elnöke

9. A MOHOSZ vállalja az intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzését és értékelését: 

Végrehajtás módja: Minden év lezárását követő 30 napon belül (január 30-ig) kimutatást készét a szakterületekkel egyeztetve az érintett eljárásokról és a korábban alkalmazott technikák eredményeiről, tapasztalatairól. 

Végrehajtásért felelős: OHSZK főigazgató által kijelölt szervezeti vezető 

Budapest, 2022. április 30.