A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a  „Intervenciós felvásárlás  kiegészítő támogatása”  jogcímen történő 2020. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ÁPFE-II/2/2020. Jóváhagyva: 2020. szeptember 15. Pályázati határidő: 2020. október 5.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a jelen felhívással az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében az intervenciós felvásárlás kiegészítő támogatása jogcím támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÁPFE célelőirányzatra biztosított, elkülönített 2020. évi szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 55.000.000 forint, azaz ötvenötmillió forint, mely a 3. pont szerinti támogatott haltelepítés formájában vehető igénybe. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására, illetve változatlan keretösszeg esetén a pályázatok beadási idősorrend szerinti elbírálására.

2. A támogatást igénylők köre

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon horgászcélú halgazdálkodást folytató tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), valamint horgásztatást, horgászcélú halgazdálkodást fő tevékenységként folytató speciális jogállású tagjai, melyek legalább 2018.01.01-től az országos szövetségi rendszer részei (a továbbiakban valamennyi megjelölt horgászszervezet együtt: pályázó), valamint a 2020. tavaszán megvalósult intervenciós telepítések (az új típusú koronavírus járvány kapcsán történt intézkedések okán fellépett egyidejű exportpiaci és belföldi értékesítési nehézségek miatt a ponty III. korosztály állami támogatásból történő tavaszi intervenciós felvásárlása) során:

2.1. vízterületük a preferált zárt termelési szerkezet, kapcsoltan a kiemelt halegészségügyi szempontrendszerek alapján nem felelt meg az elosztási alapelveknek, így nem szerepelhettek az intervenciós haltelepítési támogatás kedvezményezettjei között,

2.2. vízterületük a tulajdoni viszonyok alapján nem felelt meg az elosztási alapelveknek, így nem szerepelhettek az intervenciós haltelepítési támogatás kedvezményezettjei között,

2.3. a vízterületükre az elosztási alapelveknek megfelelően tervezett, és megítélt mennyiségű intervenciós haltelepítés technikai, vagy egyéb objektív okból elmaradt.

Egy pályázó részéről a 3. pont szerinti szabályozásnak megfelelő, a 7. pont szerint meghatározott számú pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2020-ban nem pályázhat az a tagszervezet, tagegyesület, mely a 2018. vagy 2019. évben egyéb MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy - méltányossági elnökségi döntés esetén - a felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá, ha a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti, tagegyesületi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások

Támogatási kérelem nyújtható be a pályázó hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen (továbbiakban: vízterület) tervezett 2020. évi őszi telepítésére az alábbi feltételekkel:

3.1.  A telepítés megvalósításának időszaka:

A támogatott haltelepítés megvalósítása a pályázat pozitív elbírálását és az erről szóló kiértesítést, majd a szerződéskötést követően történhet, a 2020. október 10. és november 30. közötti időszakban. 

3.2.   Támogatható haltelepítések:

 • 3 nyaras ponty telepítése támogatható, 
 • kizárólag a MOHOSZ OHSZK koordinációjával, a MOHOSZ hasznosításában lévő horgászcélú haltermelésre hasznosított vízterületek halállományából, 
 • a támogatott halbeszerzés a 2020. tavaszi intervenciós telepítéseknél meghatározott és alkalmazott nettó 650 Ft/kg elszámoló áron, a 2245/2020. (08.11) MOHOSZ OHSZK körlevélben közzétett szabályok és fogalom-meghatározások figyelembevételével kerül meghatározásra.

3.3.   A támogatás mértéke:

A pályázott telepítés nettó értékének maximum 70 %-a, illetve maximum 3,5 millió forint igényelhető támogatásként, az intervenciós telepítések tárgyában 2020. április 22-én kelt 1160-2/2020. sz. körlevél alábbi alapelveinek figyelembevételével:

 • egy vízterületre a legkisebb központilag koordinált szállítási mennyiség 5 mázsa, továbbá az 1 ha-ra jutó támogatott haltelepítés a 2,5 q/ha mennyiséget nem haladhatja meg,
 • az 1 ha vízterületre jutó támogatott kihelyezés a horgászsport versenypályákkal is rendelkező horgászvizek esetében a 250 kg-ot, víztározóknál a 120 kg-ot, tavaknál és bányatavaknál a 100 kg-ot, mentett oldali holtágaknál a 80 kg-ot, főcsatornáknál a 60 kg-ot, folyóknál, csatornáknál, patakoknál és hullámtéri (mentetlen) holtágaknál a 30 kg-ot nem haladhatja meg,
 • a pályázó a jelen pályázat keretein belül támogatott telepítési mennyiségen felül, azonnali visszafizetési kötelezettség mellett vállalni köteles, hogy a 2020. évi jóváhagyott (hatályos) halgazdálkodási tervük szerinti P II. és P III. korosztályra együtt számított éves telepítési kötelezettség legalább 80%-át igazoltan teljesítette vagy 2020. november 30-ig teljesíti,
 • a pályázó vállalni köteles, hogy ha a MOHOSZ 2020. őszi, vagy 2021. évi telepítési pályázatai során további támogatást, vagy támogatásokat nyernek el, akkor a kiírás szerinti önrész(ek) mértéke esetükben 10%-kal, de maximum a jelen felvásárlással elnyert támogatás nettó összegének 10%-os mértékével magasabb összegben kerül (göngyölítéssel) meghatározásra.

3.4.  A balatoni telepítésekre vonatkozó speciális támogatási szabályok:

 • az 1. pont szerinti támogatási keretösszegből 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint támogatási összeg a BHNP. Zrt. által a Balaton P III. első intervenciós kiegészítő ütem telepítésének támogatására kerül elkülönítésre,
 • a támogatás mértéke a 3.3. pontban meghatározott általános mértéktől eltérően a pályázott telepítés értékének 100 %-a,
 • a támogatandó haltételek a BHNp. Zrt. időszaki, nyereségtartalommal csökkentett és igazolt nettó értékesítési átlagárán kerülnek elszámolásra, 
 • a halállomány kizárólag a BHNp. Zrt. által, a Balaton vízrendszerén üzemeltetett haltermelési létesítményekből kerülhet kihelyezésre,
 • a haltelepítés MOHOSZ OHSZK helyszíni ellenőrzés mellett valósítható meg,
 • az elszámolás a BHNp. Zrt. belső bizonylatrendszerének (halkiadási bizonylatok, kihelyezési jegyzőkönyvek) alapján történhet meg.

3.5. A 2.3. pont szerinti telepítésekre vonatkozó speciális támogatási szabályok:

Azokon a vízterületeken, ahol az intervenciós elosztási alapelveknek megfelelően jóváhagyott mennyiségű haltelepítés elmaradt, az intervenció alapelveinek megfelelően a támogatás mértéke a 3.3. pontban meghatározottól általános mértéktől eltérően a jóváhagyott mennyiségű telepítés 3.2. pont szerinti elszámoló áron számított értékének 100 %-a.

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

Kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő, a halgazdálkodási hatóság és a MOHOSZ felé az előírásoknak megfelelően, időben bejelentett, megfelelő pénzügyi (számla, szállító) és állategészségügyi bizonylatokkal igazolt haltételek nettó értéke számolható el költségként. Nem számolhatók el a haltelepítéshez kapcsolódó egyéb költségek (pl. bérszállítás költsége, munkabér, stb.). Ha a támogatott haltételek egységes telepítési adatlapon történő előzetes és realizációs bejelentése az előírt határidőben nem valósul meg a MOHOSZ és a halgazdálkodási hatóság felé, akkor az érintett pályázó kizárásra kerül!

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

6. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje: 

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban) a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre, legkésőbb 2020. október 5-ig kell beküldeni (e-mail küldés napja), a 3. pontban meghatározottak figyelembevételével. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el. 

7. Benyújtható pályázatok száma:

Pályázónként egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be, maximum 3 halgazdálkodási vízterületre.

8. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag a MOHOSZ OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai: 

A pályázatokat a MOHOSZ OHSZK Halgazdálkodási és Szolgáltatási Osztályának közreműködésével a Haltermelési és Telepítési Koordinációs Szakbizottság a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, majd a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. Az elbírás a 3.3. pont szerinti elveknek megfelelően részben automatikus. A döntésről a pályázók kiértesítése a pályázat befogadását (esetleges hiánypótlások elfogadásával) követően legkésőbb 10 napon belül írásban történik meg. A döntések a MOHOSZ weblapján is közzétételre kerülnek. A sikeres pályázóval a MOHOSZ OHSZK támogatási szerződést köt.

10. A támogatás elszámolása:

A sikeresen pályázó horgászszervezet a támogatott haltelepítésről a támogatási szerződésben külön meghatározott feltételek szerinti pénzügyi és szakmai beszámolót köteles küldeni a MOHOSZ OHSZK részére, az abban szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével. A támogatás utófinanszírozott, a támogatás összege a szerződési feltételeknek megfelelő elszámolás elfogadását követően kerül kifizetésre. 

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a bejelentési, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a pályázó a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:

A támogatott köteles vállalni, hogy a támogatott telepítésekhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon el kell helyeznie az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, valamint a következő szöveget: „Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.” A támogatott köteles a telepítéssel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a telepítéshez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a telepítést megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a 06-1-248-2594 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a mosonyi [PONT] gabor [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) címre megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak. *

A pályázati adatlap erre a linkre kattintva tölthető le.