A Magyar Országos Horgász Szövetség évipályázati kiírása „Vízparti természeti környezet fenntartását támogató technikai eszközök beszerzése és használata I.” támogatására Pályázati kódszám: HETTA-I/1/2019. Jóváhagyva: 2019.09.20. Pályázati határidő: 2019. 10.10.

 A Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK) jelen felhívással a Halgazdálkodást Támogató Eszközbeszerzési Alap támogatási jogcím keretében, nagy teljesítményű mulcsozó kistraktor, mulcsozó gazvágó gép, nagy teljesítményű benzinmotoros fűkasza, benzinmotoros magassági ágvágó, benzinmotoros ágaprító, és nagy teljesítményű benzinmotoros láncfűrész (a továbbiakban: eszközök) beszerzésének és használatának 2019. évi kiírású támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét a MOHOSZ illetve az „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű Agrárminisztériumi (a továbbiakban: AM) előirányzat biztosítja.

 1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás - az esetlegesen a MOHOSZ által fizetendő közterheket, valamint az OHSZK, és a közbeszerzési eljárás költségeit nem tartalmazó - keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése, valamint az AM támogatási szerződés alapjánbruttó 105.235.000 Ft, azaz százötmillió-kétszázharmincötezer forint, ebből az AM támogatási összeg a támogatási szerződés alapján 56.410.000 Ft. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keretösszeg módosítására.                                                        

 1. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon halgazdálkodási hasznosító (vízkezelő)tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagszervezet, illetve tagegyesület), valamint a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit Kft., mint a MOHOSZ horgásztatást, horgászati célú halgazdálkodást fő tevékenységként folytató speciális jogállású tagjai (a továbbiakban: tagszervezet, tagegyesület, speciális jogállású tag együtt: pályázó), melyek tagi jogviszonyuk alapján 2017.09.20-tól az országos, illetve a területi horgászszövetségi szervezeti rendszerbe tartoznak. Egy pályázó részéről a 7. pont szerint 1 db pályázati adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. (A linkre kattintva letölthető: INNEN)

Nem pályázhat az a horgászszervezet, amely a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti-, tagegyesületi-, speciális jogállású tagi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre nem teljesítette.

 1. A pályázható támogatás mértéke, egyes fogalom-meghatározások:

A tervezett, irányadó támogatási összeg (a továbbiakban egységár) egy nagy teljesítményű, mulcsozó kistraktor esetében bruttó 6.200.000 Ft (hatmillió-kétszázezer forint), a mulcsozó gazvágó gép esetében bruttó 1.200.000 Ft (egymillió-kettőszázezer forint), a benzinmotoros ágaprító esetében bruttó 1.040.000 Ft (egymillió-negyvenezer forint), a nagy teljesítményű benzinmotoros fűkasza, a benzinmotoros magassági ágvágó és a nagyteljesítményű benzinmotoros láncfűrész esetében pedig 250.000-250.000 Ft (kettőszázötvenezer forint).

A tényleges támogatás nagy teljesítményű, mulcsozó fűnyírótraktor esetében a közbeszerzési eljárás során meghatározásra kerülő egységár legfeljebb 70 %-aa többi eszköz esetében a közbeszerzési eljárás során meghatározásra kerülő egységár legfeljebb 50 %-a.

Az eszközök egységárai az eszköz és tartozékai ellenértékén felül tartalmazza a közbeszerzési eljárásban meghatározott és a nyertes pályázó felé realizált megrendelésben meghatározott valamennyi kapcsolódó szolgáltatás, így az átadás-átvételi pontra történő szállítás, betanítás ellenértékét is. Az egységár nem tartalmazza a közbeszerzési eljárás és az ahhoz kapcsolódó költségek díját, amelyet az OHSZK közvetlenül finanszíroz.

Jelen pályázat sikeres elbírálása eredményeként a MOHOSZ használati szerződés keretében (a továbbiakban: szerződés) adja át használatra az eszközöket a nyertes pályázó(k) (a továbbiakban: Használó) részére használati díj-átalány megfizetése ellenében. A szerződést az OHSZK és a Használó (a továbbiakban együttesen: Felek) a mindenkori hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben a tárgyi eszközökre vonatkozóan előírt értékcsökkenési leírási kulcsokhoz igazodóan a nagy teljesítményű mulcsozó kistraktor esetében 5 (öt) éves, azon eszközök esetében, amelyek egyedi beszerzési értéke nem éri el a nettó 200.000 Ft-ot 2 (két) éves, a többi eszköz esetében a fenti két időtartam között egyedileg meghatározott időtartamra kötik.

A Használónak az eszköz birtokba adásával tulajdonjoga nem, csak használati joga keletkezik az eszközön. A használati jog keretében Használó jogosult az eszközt birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni. A fentieknek megfelelően Használót nem illetik meg a tulajdonosi részjogosítványok, így különösen nem jogosult: az eszköz tulajdonjogát másra átruházni (eladni, ajándékba adni) vagy azzal felhagyni; használatát másnak átengedni; az eszközt biztosítékul vagy zálogba adni, illetve egyéb más módon megterhelni.

Az eszközök használatával járó minden költség, úgymint javítás, karbantartás (számlafizetés, a számla késedelmes megfizetéséből eredő kamat stb.) a Használót terheli. A szerződés aláírásával Használó vállalja, hogy az eszköz meghibásodása esetén azt késedelem nélkül szervizelteti, javíttatja. A rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést a Használó nem köteles megtéríteni.

A Használó köteles a használat tárgyát képező eszközt rendeltetésszerűen használni, illetve tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az eszköz állapotát rongálná. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a Használó köteles a MOHOSZ-nak megtéríteni. A MOHOSZ jogosult az eszközök rendeltetésszerű használatát ellenőrizni. A Használó köteles a megfelelő lépéseket megtenni az eszközök elvesztésének, ellopásának vagy jogosulatlan használatának megakadályozására.

A Használó vállalja, hogy az eszköz elvesztése vagy ellopása esetén az eszközt az elvesztéstől vagy ellopástól számított 30 napon belül saját költségén pótolja, egyúttal jelzi a MOHOSZ-nak az eseményt. A pótlás céljára beszerzett eszköznek az eredeti eszközzel megegyező eszköznek, vagy legalább megegyező műszaki paraméterekkel, a MOHOSZ által előzetesen írásban pótlásra engedélyezett egyenértékű eszköznek kell lennie.

Az eszközöket azok meghibásodása okán a szerződés lejáratát megelőzően az eszközök teljes körű szervizeltetése, javíttatása nélkül a Használó a MOHOSZ OHSZK külön engedélye hiányában csak a beszerzési vételár meghatározott használati díj-átalánnyal csökkentett összegének kifizetése mellett adhatja vissza.

A Felek megállapodnak, hogy a határozott időtartam lejártával Használó kezdeményezheti a MOHOSZ-nál a használat tárgyát képező eszköz maradványértéken történő megvételét, azzal, hogy a Használó által a MOHOSZ-nak megfizetett használati díj-átalány összege a vételárba beszámít.

A nagy teljesítményű, mulcsozó kistraktor, a mulcsozó gazvágó gép, és a benzinmotoros ágaprító esetében, ha a Használó a használat időtartama alatt a MOHOSZ Alapszabályának, választmányi határozatainak, Általános Szerződéses Feltételeinek, valamint a vele megkötött szövetségi szerződések előírásainak igazoltan megfelel, akkor a MOHOSZ az eszköz Használó általi megvételét biztosítja, valamint a maradványérték és a Használó által a MOHOSZ-nak előre, egyösszegben megfizetett használati átalány-díj különbözetét szükség szerint a saját költségvetése terhére biztosítja.

 1. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

Az eszközök közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre. Nem támogatható költségek: Olyan tartozékok, opcionális elemek, amelyek a közbeszerzés tárgyát nem képezik.

 1. A pályázat tartami és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével nyújtható be. A 2237/2019. iktatási számú (2019. szeptember 3-i határidejű) előzetes igényfelmérésen előminősített pályázók esetében a pályázat követelményeit az OHSZK igazolja, így további pályázat benyújtására ezen pályázók esetében nincs szükség.

 

 1. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje:

Az adatlapot elektronikus formában (kitöltve .xls, valamint ezen túl kitöltve és aláírva .pdf formátumban) a ladanyi.karoly@mohosz.hu és a orosz [PONT] emese [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címek mindegyikére kell legkésőbb 2019. október 10-ig (e-mail küldés napja) beküldeni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

 A benyújtott pályázatok és az 5. pont szerinti előzetes, pályázatnak elfogadott igényfelmérések a horgászszervezetek részéről a 3. pontban megadott várható beszerzési értékre számított önrész 120%-ig visszavonhatatlan pénzügyi kötelezettségvállalásnak minősülnek. 

 1. Benyújtható pályázatok száma:

A pályázók maximum 1 (egy) db pályázatot nyújthatnak be, egy pályázatban jelen pályázati kiírásban meghatározott eszközök 6 típusa közül valamennyi típus pályázható.

A nagy teljesítményű mulcsozó kistraktor esetében kizárólag azon vízhasznosító horgászszervezetek pályázhatnak, akik a 2018. évben, illetve tervezetten 2019-ben 50 millió Ft feletti, mérlegbeszámolóval igazolt árbevétellel rendelkeznek.

Egy pályázó a nagy teljesítményű mulcsozó kistraktor esetében legfeljebb 2 db, többi eszköz esetében legfeljebb 5 db eszközre pályázhat.

 1. Hiánypótlás lehetősége:

 Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az OHSZK írásos értesítésére, az abban meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

 1. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:

A pályázatokat az OHSZK bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ Elnöksége hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatását követően, várhatóan a 2019. év negyedik negyedévében írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján és a Magyar Horgász magazinban is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

Az elbírálás főbb szempontjai:

 • a pályázó által hasznosított vízterület, vízterületek státusza, nagysága, elhelyezkedése, horgászható partszakaszainak hossza, foglalkoztatott halőrök száma;
 • a pályázó által kezelt földterületek (vízpart) nagysága, azon belül kezelői-, hasznosítói szerződés megléte;
 • a szervezett pályázói horgászlétszám, valamint a hasznosított vízterületen, vízterületeken a fizető vendégforgalommal igazolható horgászturisztikai potenciál nagysága;
 • a horgászszövetségi vállalások, egyesületeknél ezen túl a tagszövetségi vállalások pályázói teljesítése;
 • a pályázótól előzetesen beérkezett, eddig még nem teljesített, az elbírálási követelményrendszernekmegfelelő igények száma.
 1. A támogatás elszámolása:

A Használó az eszközért használati díjat fizet, mely a MOHOSZ által kifizetett bruttó vételár és kapcsolódó költségek összegének és az egy eszközre jutó támogatási összegnek a különbsége. Ezen összeget a Használó, mint határozott időre szóló használati díjat, díj-átalányként előre esedékesen, egyösszegben, átutalással köteles megfizetni a MOHOSZ részére, a MOHOSZ bankszámlaszámára, a MOHOSZ külön írásos felszólításának megfelelően, ennek hiányában pedig a szerződés aláírásának időpontjától számított 3 munkanapon belül. Az eszközt a MOHOSZ csak a teljes használati díj megfizetése után adja a Használó birtokába.

 1. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási okiratban, szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetében a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben az OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatásként kapott tárgyi eszközt a Használó köteles visszaszolgáltatni, illetve a felszámított késedelmi kamatokkal növelt tartozást, esedékes egyéb pénzügyi kötelezettséget a fizetési felszólításnak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

 1. Kapcsolattartás:

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók részére munkanapokon 9:00-12:00-ig Ladányi Károly (tel. szám: 06 30 264 1138) és Orosz Emese (tel. szám: 06 30 501 6026) tud választ adni, illetve a ladanyi [PONT] karoly [KUKAC] mohosz [PONT] hu és az orosz [PONT] emese [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címek mindegyikére egyidőben megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.