A Magyar Országos Horgász Szövetség évipályázati kiírása „Halőri terepjárók beszerzése és használata”támogatására

Pályázati kódszám: HEFFA-III/6/2019. - Jóváhagyva: 2019. 05. 24.- Pályázati határidő: 2019. 07. 22.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK) jelen felhívással a Halőri Eszközbeszerzési és Flottafenntartási Alap támogatási jogcím keretében, a halőri terepjárók (pick-up) (a továbbiakban: halőri terepjárók) beszerzésének és használatának 2019. évi kiírású támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét a MOHOSZ illetve az „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű AM előirányzat biztosítja. 

 1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás - az esetlegesen a MOHOSZ által fizetendő közterheket, valamint az OHSZK, és a közbeszerzési eljárás költségeit nem tartalmazó -keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése, valamint az AM támogatási szerződés alapjánbruttó 144 060 000 Ft,azaz száznegyvennégymillió-hatvanezer forint.Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keretösszeg módosítására.

 1. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagszervezet, illetve tagegyesület), valamint a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit Kft., mint a MOHOSZ horgásztatást, horgászati célú halgazdálkodást fő tevékenységként folytató speciális jogállású tagjai (a továbbiakban: tagszervezet, tagegyesület, speciális jogállású tag együtt: pályázó), melyek tagi jogviszonyuk alapján 2017.05.24-től az országos, illetve a területi horgászszövetségi szervezeti rendszerbe tartoznak. Egy igénylő részéről a 7. pont szerint 1 db pályázati adatlap(a továbbiakban: adatlap) nyújtható be.

Nem pályázhat az a horgászszervezet, amely a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti-, tagegyesületi-, speciális jogállású tagi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre nem teljesítette.

 1. A pályázható támogatás mértéke, egyes fogalom-meghatározások:

A tervezett, irányadó támogatási összeg (a továbbiakban egységár) egy halőri terepjáróra bruttó 6 860 000 Ft(hatmillió-nyolcszázhatvanezer forint). A tényleges támogatás a közbeszerzési eljárás során meghatározásra kerülő egységár legfeljebb 70 %-a.

A beszerzett gépjárművek egységára a gépjármű és tartozékai ellenértékén felül tartalmazza a közbeszerzési eljárásban meghatározott és a nyertes pályázó felé realizált megrendelésben meghatározott valamennyi kapcsolódó szolgáltatás, így az átadás-átvételi pontra történő szállítás, műszaki vizsgáztatás, az üzembe-, forgalomba helyezés ellenértékét is. Az egységár nem tartalmazza a közbeszerzési eljárás és kapcsolódó költségeinek díját.

Jelen pályázat sikeres elbírálása eredményeként a MOHOSZ gépjármű használati szerződés keretében (a továbbiakban: szerződés) adja át használatra a halőri terepjárókat a támogatottak részére. A szerződést az OHSZK és a nyertes pályázó 5 (öt) éves határozott időtartamra kötik. A szerződés rendelkezik a támogatottaknak átadott halőri terepjárók egységes flottakezelésbe való bevonásáról. 

A támogatás igénybevételének feltétele a szerződésben foglaltak teljesítése, ideértve a biztosítási díjakon túl a gépjármű üzemeltetésével és használatával kapcsolatos valamennyi egyéb díj és költség (pl. műszaki vizsgáztatások, javítások és időszakos karbantartások költsége, sérülések kijavítása, üzemanyag és kenőanyag költsége, GPS szolgáltatás díja, útdíj, autópálya-matrica, súlyadó, stb.) megfizetését és a kedvezményes üzemanyag-kártyarendszer használatát.

A flottaüzemeltetési, ügyviteli és koordinációs feladatok ellátásért a MOHOSZ „szövetségi flottakezelési díj” felszámítására jogosult, amely havonta nem haladhatja meg az egy halőri terepjáróra jutó biztosítási- és egyéb szolgáltatási alap- és átalánydíjak havi összegének 5%-át.

Mivel a támogatás segítségével vagyon (ezen esetben tárgyi eszköz) keletkezik, a keletkező vagyon (a halőri terepjáró) kötelező fenntartási ideje 5 (öt) év. A fenntartási időszak lejártát követően a támogatott kezdeményezheti a MOHOSZ-nál a halőri gépjármű maradványértéken történő megvételét, azzal, hogy a támogatott által a MOHOSZ-nak előre, egyösszegben megfizetett használati átalány-díj összege a vételárba beszámít.

Ha a támogatott a használat időtartama alatt a MOHOSZ Alapszabályának, választmányi határozatainak, Általános Szerződéses Feltételeinek, valamint a vele megkötött szövetségi szerződések előírásainak igazoltan megfelel, akkor a MOHOSZ a halőri terepjáró támogatott általi megvételét biztosítja, valamint a maradványérték és a támogatott által a MOHOSZ-nak előre, egyösszegben megfizetett használati átalány-díj különbözetét szükség szerint a saját költségvetése terhére biztosítja.

 1. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

A halőri terepjárók közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre. Nem támogatható költségek: A közbeszerzési eljáráson kívül keletkező költségek.

 1. A pályázat tartami és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével nyújtható be. Az előzetes igényfelmérésen előminősített pályázók esetében a pályázat formai követelményeiről az OHSZK külön rendelkezik.

 

 1. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje:

Az adatlapot elektronikus formában (kitöltve .xls, valamint ezen túl kitöltve és aláírva .pdf formátumban) a karoly [PONT] ladanyi [KUKAC] mohosz [PONT] hu és a palinkas [PONT] imre [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címek mindegyikére kell legkésőbb 2019. július 22-ig(e-mail küldés napja) beküldeni.Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

 

 1. Benyújtható pályázatok száma:

A pályázók maximum 1 (egy) db pályázatot nyújthatnak be, az egyesületek legfeljebb 1 (egy) db, tagszövetség, speciális jogállású tag legfeljebb 3 (három) db, 3. pont szerint meghatározott halőri terepjáróra vonatkozóan.

 

 1. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

 

 1. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:

A pályázatokat az OHSZK bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ Elnöksége hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatását követően, várhatóan a 2019. év negyedik negyedévébenírásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján és a Magyar Horgászban is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

Az elbírálás főbb szempontjai:

 • a pályázó által hasznosított vízterület, vízterületek státusza, nagysága, elhelyezkedése, horgászható partszakaszainak hossza, foglalkoztatott halőrök száma;
 • a szervezett pályázói horgászlétszám, valamint a hasznosított vízterületen, vízterületeken a fizető vendégforgalommal igazolható horgászturisztikai potenciál nagysága;
 • a horgászszövetségi vállalások, egyesületeknél ezen túl a tagszövetségi vállalások pályázói teljesítése;
 • a korábban támogatással megkapott terepjárók száma;
 • a pályázótól előzetesen beérkezett, eddig még nem teljesített igények száma és időpontja.
 1. A támogatás elszámolása:

A támogatott a halőri terepjáróért használati díjat fizet, mely a MOHOSZ által kifizetett bruttó vételár és kapcsolódó költségek összegének és az egy gépjárműre jutó támogatási összegnek a különbsége. Ezen összeget a támogatott, mint határozott időre szóló használati díjat, díj-átalányként előre esedékesen, egyösszegben, átutalással köteles megfizetni MOHOSZ részére, a MOHOSZ bankszámlaszámára, a MOHOSZ külön írásos felszólításának megfelelően, ennek hiányában pedig a Szerződés aláírásának időpontjától számított 3 munkanapon belül. A halőri terepjárót a MOHOSZ csak a teljes használati díj megfizetése után adja a támogatott birtokába.

 1. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási okiratban, szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetében a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatásként kapott tárgyi eszközt köteles visszaszolgáltatni, illetve a felszámított késedelmi kamatokkal növelt tartozást, esedékes egyéb pénzügyi kötelezettséget a fizetési felszólításnak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

 1. Kapcsolattartás:

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a 06-1-248-2599 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a karoly [PONT] ladanyi [KUKAC] mohosz [PONT] hu és a palinkas [PONT] imre [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címek mindegyikére egyidőben megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak. *

A pályázathoz szükséges adatlap letölthető innen!