A versenyszabályzat a method és method feeder klubcsapat országos bajnokságokon érvényes

 

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Verseny-Horgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Sportszövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, s köteles egy előzetes programot valamint költségvetést 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni nem lehet. Az országos bajnokságokon való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes horgászengedéllyel és egyesületének a MOHOSZ valamely tagszervezetéhez való tartozását kifejező ESZH (Egységes Szövetségi Hozzájárulás) bélyeggel, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal és magyar lakcím kártyával rendelkezzenek.

2. Nemzeti Feeder Bajnokságok: Method Feeder Országos Bajnokság, Method Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság

3. A Method Feeder Országos Bajnokság lebonyolításának rendje: Nyílt, nevezéses verseny. Amennyiben a nevezők száma jelentősen meghaladja az e szabályzatban a döntő megrendezésére előírt maximum 80 fős létszámot, akkor több csoportban kell az alapszakaszt lebonyolítani. Az alapszakasz versenyeit legalább kettő fordulóban kell megrendezni. 3.1. A bajnokság döntőjét 3 fordulóban, három egymás utáni napon, azonos helyszínen kell lebonyolítani, minimum 10 és maximum 20 fős szektorokban. A bajnokságot egy kötelező edzésnappal kell lebonyolítani. 
3.2 Az Method Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság nyílt nevezéses csapatverseny. Egy csapat 4 versenyzőből áll és lehetőség van egy fő tartalék versenyző nevezésére is. Csapatok jogosultak továbbá 1 fő csapatkapitányt is megjelölni a nevezés során, ennek hiányában a csapatvezetői feladatokat a tartalék versenyző, vagy ha nincsen, egy versenyző látja el. Egy versenyző egy naptári évben method feeder klubcsapat OB tekintetében csak egy klubcsapatban versenyezhet, a klubcsapatok lehetnek baráti társaságok is. A Method Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságot három egymást követő napon megtartott fordulóval kerül megrendezésre, amit egy kötelező edzésnap előz meg. A győztes csapat elnyeri az Method Feeder Klubcsapat Országos Bajnoki címet

4. A versenyeket állóvizeken kell megrendezni; a vízterületnek egész szélességében horgászhatónak kell lenni, a víz mélységének lehetőleg a pálya egész hosszában azonosnak, s legalább 1,00 méternyinek kell lennie. A versenypálya szélessége minimum 40 méter. A versenypálya partja lehetőleg legyen egyenes vonalú, a kialakítható horgászhelyek egyenértékűek, lehetőleg azonos feltételeket biztosítók és a lehetőség szerint megszakítás nélkül kövessék egymást. A versenyzők közötti növényzet magassága lehetőség szerint ne haladja meg az 1 métert.

5. A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A pálya sem a versenyzők, sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást.

6. A kijelölt versenypályát – amennyiben azon hasonló bajnokságot három éven belül nem rendeztek - az OVHB legalább két tagjának előzetesen meg kell tekintenie. A szemle eredményét a versenykiírásnak tartalmaznia kell.

7. A versenypályát az országos bajnokságokon oly módon kell kijelölni, a döntőkben pedig kötelezően kitűzni, hogy a rajthelyek legalább 12 m, de legfeljebb 30 m szélesek legyenek. A rajthelyeket a part vonalától mért legalább 10 m távolságban kötélkordonnal vagy egyéb módon kell a nézőktől elválasztani.

8. Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. A nevezési díj a versenyen való indulás joga. A nevezési díjból az OVHB által meghatározott összeget az országos szövetségnek utalják át a rendezők. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a kötelező edzés-nap és a versenynapok napi horgászjegy árát is.

9. Az országos bajnokságokat lehetőleg a következő időpontokban kell megrendezni: Method Feeder Országos Bajnokság és Method Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság: április 10. és szeptember 30. között. Ettől eltérni legfeljebb indokolt esetben, az OVHB döntése alapján lehetséges.

A bajnokságok időpontját minden esetben az OVHB versenykiírása határozza meg.

A bajnokságok időpontját és helyszínét legkésőbb a MOHOSZ által kiadott lap, a Magyar Horgásznak legkésőbb az adott évi márciusi számában kell nyilvánosságra hozni. A kiírásokat ugyanabban az időben a MOHOSZ honlapján is közre kell adni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.mohosz.hu weboldalán a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg. A nevezési határidőt a versenykiírás határozza meg, ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A bajnokságokon helyszíni nevezés nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogosult módosítani.

9.1 Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen, a további szankciókat az OVHB hozza meg. Aki a versenyzést a verseny befejezése előtt (az önhibáján kívüli eseteket pl. sérülés, stb. kivéve) abbahagyja, az OVHB döntésétől függően, de legalább egy évig semmilyen országos bajnokságon nem indulhat el. 9.2 Amennyiben az időjárási körülmények vagy más vis-major lehetetlenné teszi egy forduló megrendezését, az adott fordulót legkésőbb négy héten belül változatlan helyszínnel és változatlan feltételekkel meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt fordulón elfogadhatóan, írásban igazolt indok nélkül távol marad egy versenyző, ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha az eredeti fordulóban nem vett volna részt

II.TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ, SORSOLÁS

A húzási sorrendet sorsolással kell meghatározni. Ehhez a húzáshoz ABC sorrendben kell szólítani a részvevőket. A húzási sorrend megállapítása után az egyes versenyzők részére a szektorok sorsolását kell megtartani. 

10. A sorsolást az OVHB elnöke vagy megbízásából az OVHB képviselője irányítja. Egyéni bajnokságokon, versenyeken a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik. A Method Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságon a csapatvezetők számára az OVHB technikai értekezleteteket tart, melynek célja a csapatok tájékoztatása a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntéseket csak különösen indokolt esetben hozhat), és a sorsolás lebonyolítása. Ezek időpontját a verseny részletes programjában jelöli meg.

11. A rajthelyekre történő sorsolást a versenypályán kell megtartani, legalább 120 perccel a verseny megkezdése előtt. Minden fordulóra valamennyi versenyző számára sorsolással szektort kell húzni. Fordulónként az újabb sorsolást az előzőhöz képest fordított sorrendben kell elvégezni.
A klubcsapat OB esetében a sorsolást a csapatkapitányok, vagy a csapat egyéb képviselőjének jelenlétében kell lebonyolítani, akik a csapat képviseletében húznak. A sorsolásnál a húzási sorrendet is sorsolással kell meghatározni. Ehhez a húzáshoz ABC sorrendben kell szólítani a csapatokat. Amennyiben egy csapat képviselője nincs jelen, helyette az OVHB elnöke, vagy megbízott képviselője húz. A húzási sorrend megállapítása után az egyes csapatok részére a szektorok sorsolását kell megtartani az adott fordulót megelőző napon. A versenyzők szektoron belüli rajthelyének sorsolását az adott forduló reggelén, legalább 150 perccel az adott forduló kezdését megelőzően kell megtartani a zsűri és a csapatvezetők jelenlétében. 

12. A rajthelyek sorsolása lehetőség szerint előre elkészített automatikus sorsolási rács alapján történik mindegyik fordulóban. A sorsolási rácsot az OVHB bocsátja rendelkezésre. Az első forduló sorsolása, amely az első technikai értekezleten meghatározott húzási sorrendben történik, automatikusan megállapítja valamennyi horgász beosztását az összes szektorban és meghatározza, természetesen a szektorsorsolás után, a versenyzők helyét a második fordulóban. A sorsolási rács a résztvevők számához igazodik. Amennyiben valamely, vis major ok miatt nem áll rendelkezésre sorsolási rács, a hagyományos módon történő sorsolásnál a szélső helyek, de legalább az abszolút szélső helyek tekintetében kiemelt sorsolást kell alkalmazni. Ez szélenként kettő versenyzőt jelent. A sorsolásoknál az előző fordulók szélső helyeit húzók húznak először, a szélső helyek sorsolási számait ekkor ki kell venni, majd a húzás után visszatenni. Klubcsapat OB esetében az első forduló tekintetében a rajthelyek megállapítása sorsolási rács segítségével történik. A sorsolási rácsot az OVHB készíti el oly módon, hogy az lehetővé tegye, hogy az első napon a csapatok mind a négy tagja más-más szektorban és a szektorok más és más negyedében kapjon horgászhelyet. A további napokon a versenyzők szektora változik, a versenyzők szektoron belüli rajthelyét a csapatkapitányok versenyzőnként egyenként húzzák oly módon, hogy az előző napon a szélső helyen, és a szélső hely melletti helyen ülő versenyzők csapatainak sorsolása e helyek kiemelésével történik. A második és harmadik fordulót megelőző technikai értekezleten legkésőbb a szektorsorsolás megkezdése előtt nevezhető meg a csere. Ha a csapat egy tagja bármilyen sérülés miatt nem tudja befejezni a fordulót, a zsűri egy tagjának jóváhagyásával a benevezett tartalék-versenyző ugyanazokkal az eszközökkel és etetőanyaggal folytathatja a versenyt.

13. Az egyes fordulók időtartama 5 óra. 

14. Ha a verseny vagy forduló valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor azt két órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként vagy versenyként kell értékelni. Egyéb esetekben meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésé-re a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre s 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, ha a program nem teszi lehetővé a teljes 5 óra versenyidő betartását. Ahhoz, hogy egy forduló érvényes legyen, legalább 2 órányi időtartamúnak kell lennie 

15. A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület főszervezőjének és a versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 

16. A versenyeken a nevezetes időpontokat hangjelzéssel kell a résztvevők tudtára adni. A jelzés folyamatos, ideje maximum 3-4 mp, jelzésnek a hangjelzés kezdete tekintendő. 

17. Minden szektorra egy szektorbírót s egy etetőanyag-ellenőrt kell kinevezni. A szektorbíró kíséri figyelemmel az adott versenyzők horgászatát, ellenőrzi a szabályok betartását. Kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra, az ismétlődő vagy súlyos szabálytalanságról értesíteni a versenybíróságot. Az etetőanyag ellenőr beosztásos edénnyel és/vagy mérleggel ellenőrzi a minden adalékot (beleértve földet, agyagot stb.) tartalmazó, kész, laza, nedves etetőanyag illetve használatra kész pellet mennyiségét, a csali összmennyiségét és kiveteti a megengedettnél több etetőanyagot és csalit. 

18. Az első jelzés a felkészülési idő kezdetét jelzi. Az országos bajnokságokat lehetőleg 10.00 órakor kell elkezdeni. Az egyes fordulók előtti felkészülési idő 90 perc. 

19.1. A verseny helyszínére való megérkezéskor a rajtszámmal ellátott versenyző felszerelését a számára kisorsolt rajthelyre teszi, de az első jelzés előtt a rajthelyre való belépés, illetve a felszerelés összeállítása tilos. Semmilyen felszerelés elkészítése nem történhet meg a versenyhelyre belépésre jogot adó hangjelzés elhangzása előtt. A rajthelyre vízvétel céljából sem szabad bemenni! Az előkészületek során a versenyzők semmilyen segítséget nem fogadhatnak el szektoron belül, csak a vonalon kívül. A verseny megkezdését jelző első hangjelzés elhangzása után tilos bármilyen felszerelés átadása a versenyzőnek, kivéve a bottörés esetét, amikor valamely eltört bot helyett egy másik bot vagy a bot egy eleme a versenybíró közvetítésével a versenyzőnek átadható. A versenybíró segíthet a versenyzőnek e botelem kicsomagolásában is.

19.2. Az etetőanyag és csali ellenőrzésnek lehetőleg a fordulót megelőző órában kell megtörténni. Eddig az időpontig a rajthelyen kívül is készíthető az etetőanyag illetve a csali, akár a versenyző, akár egy harmadik személy által. Az ellenőrzés megtörténte után szigorúan tilos bármilyen etetőanyag illetve csali bevitele, ennek megszegése azonnali kizárást von maga után. 

19.3. A verseny egyes fázisait hangjelzővel kell jelezni. Az egyes jelzéseknek rövidnek kell lenni, de mindig a jelzés kezdete a mérvadó. Az első jelzés elhangzása után, a felkészülési idő alatt a versenyző felszereléseit, etetőanyagait előkészítheti, a vizet bemérheti, haltartóját a vízbe helyezheti, de ehhez semmilyen segítséget nem vehet igénybe a szektoron belül. A keverőedények mosása a rajthelyeken nem megengedett. A második jelzés (1:05 órával a verseny megkezdése előtt) elhangzása jelzi, hogy 5 perc van hátra a limit ellenőrzésig. Az ellenőrzést a verseny kezdete előtt 1:00 órával kell megkezdeni, a szektor bármely pontján, de lehetőség szerint a szektor 1-es rajthelyen. Az ellenőrzés megkezdéséig valamennyi etetőanyagnak és csalinak készen kell lennie. Az ellenőrzés megtörténte után az etetőanyag szitálása (szitával, szákkal, merítőhálóval vagy bármilyen más módon) illetve elektromos keverővel tilos. 

20. Az etetőanyag és csali összetételének kizárólag természetes eredetű anyagokból kell állnia. Kizárólag csaliként használható élőanyag mennyisége összesen 1/8-os 125 ml (csonti, tűzőszúnyog, giliszta, báb) A csalizó pelletek és minibojlik legnagyobb használható mérete 12 mm. 20.1 Szilikon csalik, gumi csaliimitációk használata tilos!  20.2 A method feeder bajnokságban és a method feeder klubcsapat bajnokságban egy fordulóban maximum 8 l etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves állapotban, beleértve földet, agyagot, kukoricát, magokat, pelleteket és minden egyéb, a vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevőt. A csalik (minibojlik, dumbelek, csalizó pelletek etc.) mennyisége 1 l (hivatalos FIPSed mérőedényben) Egy fajta csaliból azonban maximum csak 1 dl vihető be. Az aromák száma (kizárólag spray, dip, cseppentős fiolában) nincsen korlátozva. A limiten bemutatott etetőanyagnak laza szerkezetűnek kell lennie, az etetőanyag tömörítése tilos! Mind az edzések, mind pedig az egyes versenyfordulók befejeztével tilos a fel nem használt etetőanyagot vízbe dobni. A versenyző köteles rajthelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani. 20.3 A versenyzőnek az ellenőrzés során az etetőanyagot beosztásos mérőedényben kell bemutatni, a csalikat pedig "hivatalos mérődobozokban". Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell e mérőedényekkel és a "hivatalos” mérődobozokkal. Amennyiben egy versenyzőnek nincs hivatalos mérőedénye, úgy a versenybírónál lévő mérőedényekkel történik a limitálása. Vízpermetező spray használata a limit ellenőrzés után is megengedett. 

21. Rajthelyén belül a versenyző bárhol elhelyezkedhet. Tilos a semleges zónába etetni és ott horgászni. Tilos a víz felszínén úszó etetőanyagok használata. 

22. A felkészülési idő alatt a dobástáv gyakorlásához vagy mélységméréshez használható mélységmérő ólom, és az üres method feederkosár is.

23. A negyedik jelzés a verseny kezdetét jelzi. Az alapozó időszak valamint verseny ideje alatt etetni kizárólag feederkosárral szabad, ennek mérete nincsen korlátozva. A kézzel történő etetés valamint minden segédeszköz, csúzli, parittya, rakéta stb. használata egyaránt tilos. 

24. A megengedett kosárfajták: töltögetős (flat) method kosár (gumizott változata is), hibrid és pellet kosár. A kosarak töltőszerszámmal és kézzel egyaránt tölthetők. Tilos az in-line, open end (végükön nyitott) kosarak használata és a bordás kosár.

25. Csak a method-feeder technika használható, tehát az etetőanyagot (vagy földet, pelletet, stb.) tartalmazó kosáron keresztül kell futnia a főzsinórnak, a kosarat felül meg lehet ütköztetni. Kivételt képeznek a gumizott method kosarak, amelyek egy kapocsban fixen is rögzíthetőek.

A harmadik jelzés (10 perccel a verseny kezdete előtt) a nehézetetés megkezdését jelenti. Az ezt követő 10 percben kizárólag horog nélküli kosárral szerelt szerelék használható alapozó etetés céljából. Az alapozó etetéshez engedélyezett az úgynevezett “open-end” tehát alul-felül 
nyitott feeder kosár, bordás kosár, horgászni azonban csak „method” kosárral szabad (pellet, flat, töltögetős). A horog előke etetőanyagba tömése megengedett. 
A megengedett legnagyobb horogméret 8-as, a horog öblének átmérője 10 mm. Ennél nagyobb horog semmilyen esetben sem használható. A horogelőke hossza maximum 25 cm lehet.

25.1 Az előke  monofil, fluorocarbon és fonott is lehet. (Ettől a vízkezelő kérésére el lehet térni, az erre vonatkozó szabály a versenykiírásban minden esetben konkretizálsára kerül!) Fonott zsinór  főzsinórnak és dobóelőkének sem használható!

26. A versenyző csak fenekező felszereléssel horgászhat, egy darab egyágú horoggal. A versenyzőnek korlátlan számú botja lehet előkészítve, de egyszerre csak eggyel horgászhat. Halfogás esetén csak akkor dobhat be a másik bottal, ha a megfogott hal már 
a haltartóba került.
 A horogra a csali hajszálelőkével, illetve közvetlenül a horogra tűzve használható. Tilos a csali ragasztása, egybeolvasztása. Tilos a halradar használata. A verseny alatt a mobiltelefon, a walkie-talkie és a fejhallgató használata tilos. Az országos bajnokságokon a rajthelyen a dohányzás tilos.

27. A botok maximális hossza: 4,5 m. Kizárólag rezgő spicces (feeder, picker) botok használhatóak, és a kapás jelzésére kizárólag a bot spicce szolgálhat. Lengőspicc, oldal spicc és elektromos kapásjelző használata nem engedélyezett. 27. 1 Dobástávolság nincsen korlátozva, de kizárólag fej feletti dobás megengedett.

28. A fogás akkor is érvényes, ha a horog nem a hal szájába akadt, de tilos a jellegzetes "gereblyézés". Amennyiben a szervezők faj- vagy méretkorlátozást írnak elő, ezt lehetőleg a versenykiírásban, de legkésőbb az első technikai értekezleten kell közölni és valamennyi versenyzőnek be kell tartani.

29. A merítőszák (amennyiben a halak várható mérete indokolja, nagyméretű) gumizott vagy soft mesh (halbarát) anyagú lehet. A damilos merítőfejek használata tilos! A pontymatrac használata kötelező, a szákolást csak a versenyző végezheti segítség nélkül és csak a partról. A versenykiírás határozhat a pontyzsák kötelező meglétéről is ott, ahol nagytestű halakra lehet számítani. 

30. A versenyzők legfeljebb 1 méter széles és 1 méter hosszú stéget használhatnak, ezt úgy helyezhetik el, hogy az a víz fölé nem nyúlhat be (szükség esetén a versenybíróság úgy dönthet, hogy a stég egy kisebb része a vízben állhat). A kiegészítő stégeket a főstéggel egy sorban kell elhelyezni, s azokon csak a felszerelést szabad tartani. 

31. A versenyzők horgászat közben nem állhatnak a vízben és lábuk a ládájukon ülve sem érhet a vízbe (kivételt képez a változó vízszintmagasságú pálya, vagy ha a horgászhely terepviszonyai (növényzet) miatt nem megoldható másképp a szákolás. Erről minden esetben a versenybíró dönt, még a verseny megkezdése előtt. 

32. A versenyzők rajthelyüket nem hagyhatják el. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen, kötelesek azt előzetesen a verseny- vagy szektorbírónak bejelenteni. Visszatérésükkor semmit nem vihetnek rajthelyükre. 

33. A rajthelyekre a versenyzőn kívül csak szektorbírók léphetnek be.

34. Kizárólag az OVHB-nél előzetesen akkreditált fotóriportereknek, film-, vagy TV operatőröknek van joguk – és csakis fényképezés céljából – belépni a semleges zónába, de csak a főrendező és a versenyzők együttes hozzájárulásával, oly módon, hogy a versenyző elhelyezkedési vonalának képzeletbeli meghosszabbítását csak 2 méterre közelítheti meg. 

35. A versenyzők kötelesek halaik élve tartásáról gondoskodni, ezért versenyzőnként két (vagy akár több) haltartó használata szükséges. Kerek haltartóként legalább 40 cm átmérőjű, szögletes haltartó esetében legalább 50 cm átlójú és 3 méter hosszú, aprólyukú (varsa) szákot (micromesh) kell használniuk. A haltartót a lehetséges legnagyobb hosszában kell a vízbe helyezni. 35.1 Egy haltartóban maximum 30 kg hal tárolható, ha ezt a mennyiséget elérte a versenyző, köteles új haltartóba helyezni a halakat. Amennyiben a két haltartóban a halak mennyisége eléri a 30-30 kg-ot, a versenyző köteles időközi mérlegelést kérni, vagy lehetősége van újabb haltartóba gyűjteni a halakat. 35.2 Ha a verseny lefújását követő mérlegelésnél a haltartókban a megengedett 30 kg-nál több hal található, a mérlegelő lapra akkor is csak 30 kg írható be. 35.3 A halakat kíméletesen kell a horogról leakasztani. Tilos a szándékos un. rázás. A halak bármilyen megcsonkítása a versenyből azonnali kizárással jár. 35.4 A halakat a szemgödrükbe nyúlva kiemelni tilos! 

36. A fárasztás során a saját szektort elhagyni nem szabad. Tilos horgászni és csalit bedobni mind a vízfolyással megegyező, mind azzal ellentétes irányban lévő semleges zónába. A saját szektort elhagyó, szomszéd szektorban vagy semleges zónában fárasztott halak az eredménybe beszámítanak, akkor is ha a két versenyző zsinórja összeakadt, de a szákolás pillanatáig a két összeakadt szerelék szétvált. Abban az esetben, ha a két összeakadt szerelék külső behatás nélkül nem válik szét a szákolás pillanatáig, akkor a fogott halat, vagy halakat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Ennek be nem tartása, illetve a kétséges halnak a haltartóba való helyezése esetén mérlegeléskor a haltartószák legnagyobb halát (halait) külön meg kell mérni, súlyukat feljegyezni a mérlegelési lapra. A versenybíróság joga eldönteni, hogy a szabálytalanul elrakott hal helyett a legnagyobb súlyú hal súlyával csökkentse a fogott súlyt.

37. Az ötödik jelzés arról tájékoztat, hogy már csak 5 perc van a verseny idejéből. 

38. A hatodik jelzés a verseny végét jelzi, amikor a horgászkészséget azonnal ki kell emelni a vízből. 38.1 A verseny lefújásának pillanatában már/még horgon lévő hal kifárasztására további 10 perc áll rendelkezésre. A verseny vége után a 10 perc leteltét egy rövid hangjelzéssel jelezni kell. Az ezután megfogott hal a verseny értékelésébe nem számít bele.

39. A mérlegelést legalább 3 főből álló mérlegelő bizottságnak kell végezni. Az egyik bizottsági tag a mérlegelési jegyzőkönyvet vezeti. 39.1 A versenyzőnek a halakat a mérlegelés megkezdéséig a vízben, haltartó szákban kell tartania, majd a haltartót a mérlegelés megkezdésekor a szektorbíró jelzésére kell kivenni, s a mérlegelést követően, szintén a szektorbíró jelzésére a versenyző köteles a halakat óvatosan visszahelyezni a vízbe, és szabadon bocsátani (kivéve a szervezők által meghatározott eseteket). 39.2 A horgásznak ellenőriznie kell a mérlegelést, majd a kifogott halak tömegét rögzítő dokumentumot aláírásával igazolnia.A mérlegelést és az annak eredményét rögzítő versenyzői igazolást követően a tömegre vonatkozó semminemű reklamáció nem fogadható el. 39.3 Teríték fényképezésére csak versenybizottsági engedéllyel, a halak védelme érdekében kizárólag "soft-mesh" (tehát nem damilos) szákfejben, vagy egyéb esetileg meghatározott, halkímélő tartóban van lehetőség. 39.4 Az egy szektorba tartozók fogását csakis azonos típusú, a mérlegelés megkezdése előtt bemutatott és hitelesített mérleggel kell és szabad mérni. Ha időközben technikai hiba okán mérleg-, vagy elemcserére lenne szükség, e mérlegek egymással azonosnak minősülnek.

40. Mérlegeléskor –a 36. pontban említettek kivételével - kizárólag a zsákmány össztömegét állapítják meg, ettől még kívánságra sem lehet eltérni. Az eredményt grammokban kifejezve, a mérleg pontosságának megfelelően kell feljegyezni.  

41. A versenybíróság (zsűri) minimum 3 maximum 9 tagból áll: Elnöke: az OVHB elnöke (távolléte esetén: megbízottja), Tagjai: az OVHB jelenlévő tagja/i és a verseny főrendezője. A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet, ahol a versenybíróság egy tagja állandóan elérhető. 

42. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő 1 órán belül írásban is be kell nyújtani a versenybíróságnak. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 60 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybíróság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást csapatversenyeken a csapatvezető, egyéni versenyen a versenyző nyújthatja be. 

43. A versenybíróság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybíróság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybíróság határozatával lehet. A versenybíróság határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybíróság elnökének szavazata dönt. 


44. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybíróság tanácskozásain kéznél kell lenni.

IV. ÉRTÉKELÉS

45. A versenyeken fordulónkénti rangsorolt értékelést kell készíteni.
Az egy szektoron belül azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő.
A nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak. (Példa: 24 fős szektorban 12 helyezett mellett 12 nullázó, ez utóbbiak mindegyike (13+24):2= 18,5 helyezési számot kap. Egyetlen nullázó vagy a fordulóban részt nem vevő, hiányzó versenyző a szektor legmagasabb rajtszámának megfelelő helyezési számot kap. 

46. Az egyéni verseny értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt (például két versenyző fogása fordulónként: 6+4=10 kg, illetve 3+7=10 kg, nyertes az, aki a 7 kg-os eredményt érte el). További egyenlőség esetén a fordulók összesített rajthelyszámának nagyobb összegével rendelkező a győztes.
Amennyiben a versenyt előválogatók előzik meg, úgy a versenyzők az elődöntőben szerzett pontjaikat a döntőbe magukkal viszik. (csak a pontokat, a fogott súlyt nem.) 

47. Az értékelés összeállítását az OVHB elnökének vagy megbízott képviselőjének jelenlétében kell végezni, aki egyúttal a főrendezővel együtt hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető. Az első három helyezett arany-ezüst- bronzérmet, kupákat kap. Az érmeket, kupákat minden esetben az OVHB biztosítja, s azokat az OVHB jelenlévő képviselője adja át. A szervezők egyéb díjakat is adhatnak.

V. HIVATALOS EDZÉS, VERSENYDOKUMENTUM 

48. A versenypályán a bajnokságot és kötlező edzést megelőző 3 napban naponta 10.00 órától biztosítani kell az edzési lehetőséget. Az utolsó edzésnapon az edzést maximum 15.00 óráig lehet folytatni, ettől csak az OVHB döntése alapján lehet eltérni. 

49. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés. 

50. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók. 

VI. Szankcionálás

51. b) Kizárás a 9.1., 19.2 és 35.3 megsértéséért illetve az a) pontban felsoroltak ismételt megsértéséért, c) Kizárandó a versenyből az a versenyző, aki a kiírásban meghatározott időpontig nem regisztráltatta magát. A kizárt versenyző a szektorban induló versenyzők számánál 1-el nagyobb helyezési számot kap. A szektor többi versenyzője megtartja a versenyben elért helyezési számát. A kizárt versenyző ellen az OVHB minden esetben etikai eljárást indít. Amennyiben a zsűri bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára a zsűri egy versenyzőt szabálysértés miatt figyelmezteti (50. a) pont), a versenybíróság - elbírálása szerint - a versenyzőnek sárga lapot ad, ez három évig érvényben marad. Ezen időtartam alatt újabb szabálytalanság esetén visszaesőként bírálja el az OVHB etikai bizottsága, és ennek megfelelően szankcionálja. A sárga lapot kapott versenyzők névsorát az OVHB tartja nyilván és weboldalán teszi közzé. A szabálysértésekről az OVHB-t értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket (etikai illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben – szükség esetén az etikai bizottság véleményezése után – kizárólagos joggal az OVHB dönt, határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye.